Szoftver laboratórium 5.

A tantárgy angol neve: Software Laboratory 5.

Adatlap utolsó módosítása: 2016. február 14.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök-informatikus Szak

Alapképzés

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMA308   0/0/2/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gajdos Sándor,
A tantárgy tanszéki weboldala https://db.bme.hu/info/szglab5/
4. A tantárgy előadója
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Gajdos Sándort.docensTMIT
Marton József
tud. segédmunkatárs TMIT
   
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
 • Szoftver laboratórium 1-2.
 • Adatbázisok
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
( TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIDHKI01", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = "- ", ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2
VAGY
Aláírás( ahol a TárgyKód = "BMEVITMA311", ahol a Ciklus = tetszőleges)
VAGY
Aláírás( ahol a TárgyKód = "BMEVITMAB00", ahol a Ciklus = tetszőleges)
VAGY
Aláírás( ahol a TárgyKód = "BMEVIMA3232", ahol a Ciklus = tetszőleges)
VAGY
(TárgyEredmény( "BMEVIEE1237" , "jegy" , _ ) >= 2
ÉS
KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-08"))
VAGY
Szakirány( ahol a SzakirányKód = "KIEGI", ahol a Ciklus = "2006/07/1")
VAGY
(( TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIEEA113", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2
VAGY
TárgyTeljesítve("BMEVIIIA115") )
ÉS
KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-08")) )ÉS NEM (TárgyEredmény("BMEVITMAB02", "jegy", _) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMAB02", "felvétel", AktualisFelev()) > 0)

ÉS Training.Code=("5N-A8")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

A tárgyat célszerűen azok vegyék fel, akiknek teljesített kreditük van a VITMA311 (vagy VIMA3232) Adatbázisok c. tárgyból, valamint teljesítették a VIIIA212 (Szoftver labor 3, Java alkalmazások fejlesztése) tárgyat is.

7. A tantárgy célkitűzése

Gyakorlati és technológiai ismeretek nyújtása az adatbázis-kezelés egyes témaköreiből.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. gyakorlat: Az Oracle rendszer
Az Oracle adatbázisának logikai-fizikai felépítése. Kapcsolat a logikai és fizikai felépítés között. A rendszer működése. Az Oracle biztonsága és üzemeltetése. Az SQL Developer. A szerverpéldány beállításai. Az adatbázis tartalmának kezelése. Alapvető biztonsági beállítások. Fizikai tárolási paraméterek.
2. gyakorlat: SQL nyelv
A nyelv definíciója. Táblák létrehozása, törlése. Adatok bevitele, törlése, módosítása. Lekérdezések. Indexek. Jogosultságok definiálása. Tábladefiníciók módosítása. Tranzakciók. Párhuzamos hozzáférés szabályozása. Konzisztenciafeltételek.
3. gyakorlat: Kliens-szerver architektúrájú alkalmazásfejlesztés
Adatbázis-kezelés kliens-szerver architektúrában. A jdbc 1.2 API. A programozói felület felépítése. Adatbázis kapcsolatok menedzsmentje. SQL utasítások végrehajtása. Eredménytáblák kezelése. Hibakezelés. Tranzakciókezelés. Adatbázis információk.
4. gyakorlat: Adatbázis-alkalmazások készítése SOA szemlélettel REST architektúrában, Python es AJAX környezetben. A REST fő követelményei, komponens-típusai. Kliensek és szerverek lehetséges implementálási környezetei. Szerver, mint másik szolgáltatás fogyasztója. Kérdés- és válaszdokumentumok JSON formában. A Python nyelv alapjai: szintaxis, vezérlési és program-strukturálási szerkezetek. A Python adatbázis-elérési API főbb elemei.
5. gyakorlat: XML alapú alkalmazásfejlesztés
XML dokumentumok felépítése. Elemek és címkék. Szerkezet. Attribútumok. Helyettesítő szekvenciák. Névterek. XML dokumentumok létrehozása XSQL sablonokkal. Paraméterkezelés XSQL sablonokban. Az XSL transzformáció. Xpath kifejezések. XSL stíluslapok hozzárendelése XML dokumentumokhoz. Elágazások és változók XSL stíluslapokon. XSLT sablonok. Sablonok rekurzív feldolgozása. Többször felhasználható nevesített sablonok. Stíluslapok tagolása.
6. gyakorlat: Dinamikus weboldalak előállítása PHP-vel
A PHP működése, PHP alapismeretek, PHP szkriptek. Típusok, változók, operátorok, tömbök. Kiírás. Vezérlési szerkezetek. Függvénydefiníciók. Előre definiált változók. A fontosabb Oracle függvények. 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Egyéni felkészülés a kiadott ill. a megjelölt segédanyagok alapján, majd konzultáció, feladatmegoldás. A témák egymás után, külön csoportbeosztás szerint, folyamatosan kerülnek feldolgozásra. A hallgatók egyéni munkát végeznek a laborban, amelyet tapasztalt laborvezetők segítenek. Az aktuális laborbeosztás és a tárggyal kapcsolatos minden egyéb információ a https://www.db.bme.hu/targyak/szoftver-laboratorium-5 oldalon található.

A tárgy teljesítéséhez - a Neptunban történő felvételekor - meghatározott időpontokhoz rendelt csoportokba kell jelentkezni. A regisztrációs hét végétől kezdődően a hallgató a csoportját már nem változtathatja meg.

10. Követelmények
 • A szorgalmi időszakban:
  • Önálló munkavégzés a rendelkezésre bocsátott segédanyagok alapján, a laborvezetők útmutatása és segítsége mellett. Ehhez előzetes otthoni felkészülés szükséges. A készületlen hallgatókat a laborvezető ismétlésre kötelezi. Készületlennek minősíthető a hallgató akkor is, ha nem ismeri az Adatbázisok tárgyban tanult elmélet kapcsolódó részeit. A hallgatók munkáját a laborvezető tanár konzultálja és értékeli, amelybe a laborokon mutatott felkészültség és aktivitás hangsúlyozottan beleszámít.
  • Valamennyi labornak az eredményes elvégzése szükséges feltétele a gyakorlati osztályzat megszerzésének. A jelenlétet a laborvezetők minden alkalommal ellenőrzik és dokumentálják. A félév végi eredmény kialakításánál a leggyengébb - de legalább elégséges - eredményt nem vesszük figyelembe.
  • Minden laboratóriumi foglalkozásról a kiadott útmutató alapján, illetve a laborvezető által előírtak szerint kell elkészíteni és beadni a dokumentációt. Eredményesnek csak a megfelelően dokumentált munka fogadható el.
 • A vizsgaidőszakban: Pótlási lehetőség a vizsgaidőszakban nincs. A félév gyakorlati jeggyel zárul, amely kiszámításához átlagot képezünk a kapott osztályzatokból a legrosszabb eredmény elhagyása után, és az így kapott értéket kerekítjük.
11. Pótlási lehetőségek

Minden laboratóriumi gyakorlat két héten keresztül kap támogatást a HSZK-ban. Ha a hallgató a számára kijelölt időpontban a gyakorlaton részt venni nem tud, akkor lehetősége van ezen a két hetes időablakon belül más csoportban is pótlás jelleggel elvégeznie a mérést. Ehhez a pótlás helyét és idejét az érintett másik laborvezetővel is és a saját laborvezetőjével is előzetesen írásban le kell egyeztetnie annak érdekében, hogy a pótlás során a reguláris feltételek biztosíthatók legyenek.

Ha valamely laboratórumi gyakorlat elégtelen minősítése miatt van szükség ismétlésre, akkor erre a laborvezetővel egyeztetett módon, a félév során egyetlen gyakorlattal kapcsolatban van csak lehetőség (tipikusan a félév végén, pótmérés keretében).

12. Konzultációs lehetőségek

A laborgyakorlatokon, illetve az ott meghirdetett formában.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 1. Gajdos S. (szerk): Adatbázisok laboratórium. BME-TMIT, 1995-2013., ld. a tárgy honlapján
 2. Ullmann, JD, Widom, J., Garcia-Molina, H. Adatbáziskezelő-rendszerek megvalósítása. Panem, 2001.
 3. Sokszorosított segédletek, webdokumentációk.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra24
Félévközi készülés órákra20
Felkészülés zárthelyire
Laboratóriumi munka befejezése, dokumentálása16
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Gajdos Sándort.docensTMIT