Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szoftver laboratórium 5.

  A tantárgy angol neve: Software Laboratory 5.

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. február 14.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök-informatikus Szak

  Alapképzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMA308   0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gajdos Sándor,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://db.bme.hu/info/szglab5/
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Gajdos Sándort.docensTMIT
  Marton József
  tud. segédmunkatárs TMIT
     
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  • Szoftver laboratórium 1-2.
  • Adatbázisok
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  ( TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIDHKI01", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = "- ", ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2
  VAGY
  Aláírás( ahol a TárgyKód = "BMEVITMA311", ahol a Ciklus = tetszőleges)
  VAGY
  Aláírás( ahol a TárgyKód = "BMEVITMAB00", ahol a Ciklus = tetszőleges)
  VAGY
  Aláírás( ahol a TárgyKód = "BMEVIMA3232", ahol a Ciklus = tetszőleges)
  VAGY
  (TárgyEredmény( "BMEVIEE1237" , "jegy" , _ ) >= 2
  ÉS
  KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-08"))
  VAGY
  Szakirány( ahol a SzakirányKód = "KIEGI", ahol a Ciklus = "2006/07/1")
  VAGY
  (( TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIEEA113", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIIIA115") )
  ÉS
  KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-08")) )  ÉS NEM (TárgyEredmény("BMEVITMAB02", "jegy", _) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMAB02", "felvétel", AktualisFelev()) > 0)

  ÉS Training.Code=("5N-A8")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  A tárgyat célszerűen azok vegyék fel, akiknek teljesített kreditük van a VITMA311 (vagy VIMA3232) Adatbázisok c. tárgyból, valamint teljesítették a VIIIA212 (Szoftver labor 3, Java alkalmazások fejlesztése) tárgyat is.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Gyakorlati és technológiai ismeretek nyújtása az adatbázis-kezelés egyes témaköreiből.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. gyakorlat: Az Oracle rendszer
  Az Oracle adatbázisának logikai-fizikai felépítése. Kapcsolat a logikai és fizikai felépítés között. A rendszer működése. Az Oracle biztonsága és üzemeltetése. Az SQL Developer. A szerverpéldány beállításai. Az adatbázis tartalmának kezelése. Alapvető biztonsági beállítások. Fizikai tárolási paraméterek.
  2. gyakorlat: SQL nyelv
  A nyelv definíciója. Táblák létrehozása, törlése. Adatok bevitele, törlése, módosítása. Lekérdezések. Indexek. Jogosultságok definiálása. Tábladefiníciók módosítása. Tranzakciók. Párhuzamos hozzáférés szabályozása. Konzisztenciafeltételek.
  3. gyakorlat: Kliens-szerver architektúrájú alkalmazásfejlesztés
  Adatbázis-kezelés kliens-szerver architektúrában. A jdbc 1.2 API. A programozói felület felépítése. Adatbázis kapcsolatok menedzsmentje. SQL utasítások végrehajtása. Eredménytáblák kezelése. Hibakezelés. Tranzakciókezelés. Adatbázis információk.
  4. gyakorlat: Adatbázis-alkalmazások készítése SOA szemlélettel REST architektúrában, Python es AJAX környezetben. A REST fő követelményei, komponens-típusai. Kliensek és szerverek lehetséges implementálási környezetei. Szerver, mint másik szolgáltatás fogyasztója. Kérdés- és válaszdokumentumok JSON formában. A Python nyelv alapjai: szintaxis, vezérlési és program-strukturálási szerkezetek. A Python adatbázis-elérési API főbb elemei.
  5. gyakorlat: XML alapú alkalmazásfejlesztés
  XML dokumentumok felépítése. Elemek és címkék. Szerkezet. Attribútumok. Helyettesítő szekvenciák. Névterek. XML dokumentumok létrehozása XSQL sablonokkal. Paraméterkezelés XSQL sablonokban. Az XSL transzformáció. Xpath kifejezések. XSL stíluslapok hozzárendelése XML dokumentumokhoz. Elágazások és változók XSL stíluslapokon. XSLT sablonok. Sablonok rekurzív feldolgozása. Többször felhasználható nevesített sablonok. Stíluslapok tagolása.
  6. gyakorlat: Dinamikus weboldalak előállítása PHP-vel
  A PHP működése, PHP alapismeretek, PHP szkriptek. Típusok, változók, operátorok, tömbök. Kiírás. Vezérlési szerkezetek. Függvénydefiníciók. Előre definiált változók. A fontosabb Oracle függvények. 

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Egyéni felkészülés a kiadott ill. a megjelölt segédanyagok alapján, majd konzultáció, feladatmegoldás. A témák egymás után, külön csoportbeosztás szerint, folyamatosan kerülnek feldolgozásra. A hallgatók egyéni munkát végeznek a laborban, amelyet tapasztalt laborvezetők segítenek. Az aktuális laborbeosztás és a tárggyal kapcsolatos minden egyéb információ a https://www.db.bme.hu/targyak/szoftver-laboratorium-5 oldalon található.

  A tárgy teljesítéséhez - a Neptunban történő felvételekor - meghatározott időpontokhoz rendelt csoportokba kell jelentkezni. A regisztrációs hét végétől kezdődően a hallgató a csoportját már nem változtathatja meg.

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban:
   • Önálló munkavégzés a rendelkezésre bocsátott segédanyagok alapján, a laborvezetők útmutatása és segítsége mellett. Ehhez előzetes otthoni felkészülés szükséges. A készületlen hallgatókat a laborvezető ismétlésre kötelezi. Készületlennek minősíthető a hallgató akkor is, ha nem ismeri az Adatbázisok tárgyban tanult elmélet kapcsolódó részeit. A hallgatók munkáját a laborvezető tanár konzultálja és értékeli, amelybe a laborokon mutatott felkészültség és aktivitás hangsúlyozottan beleszámít.
   • Valamennyi labornak az eredményes elvégzése szükséges feltétele a gyakorlati osztályzat megszerzésének. A jelenlétet a laborvezetők minden alkalommal ellenőrzik és dokumentálják. A félév végi eredmény kialakításánál a leggyengébb - de legalább elégséges - eredményt nem vesszük figyelembe.
   • Minden laboratóriumi foglalkozásról a kiadott útmutató alapján, illetve a laborvezető által előírtak szerint kell elkészíteni és beadni a dokumentációt. Eredményesnek csak a megfelelően dokumentált munka fogadható el.
  • A vizsgaidőszakban: Pótlási lehetőség a vizsgaidőszakban nincs. A félév gyakorlati jeggyel zárul, amely kiszámításához átlagot képezünk a kapott osztályzatokból a legrosszabb eredmény elhagyása után, és az így kapott értéket kerekítjük.
  11. Pótlási lehetőségek

  Minden laboratóriumi gyakorlat két héten keresztül kap támogatást a HSZK-ban. Ha a hallgató a számára kijelölt időpontban a gyakorlaton részt venni nem tud, akkor lehetősége van ezen a két hetes időablakon belül más csoportban is pótlás jelleggel elvégeznie a mérést. Ehhez a pótlás helyét és idejét az érintett másik laborvezetővel is és a saját laborvezetőjével is előzetesen írásban le kell egyeztetnie annak érdekében, hogy a pótlás során a reguláris feltételek biztosíthatók legyenek.

  Ha valamely laboratórumi gyakorlat elégtelen minősítése miatt van szükség ismétlésre, akkor erre a laborvezetővel egyeztetett módon, a félév során egyetlen gyakorlattal kapcsolatban van csak lehetőség (tipikusan a félév végén, pótmérés keretében).

  12. Konzultációs lehetőségek

  A laborgyakorlatokon, illetve az ott meghirdetett formában.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Gajdos S. (szerk): Adatbázisok laboratórium. BME-TMIT, 1995-2013., ld. a tárgy honlapján
  2. Ullmann, JD, Widom, J., Garcia-Molina, H. Adatbáziskezelő-rendszerek megvalósítása. Panem, 2001.
  3. Sokszorosított segédletek, webdokumentációk.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra24
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire
  Laboratóriumi munka befejezése, dokumentálása16
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Gajdos Sándort.docensTMIT