Távközlő hálózatok és szolgáltatások

A tantárgy angol neve: Telecommunication Networks and Services

Adatlap utolsó módosítása: 2016. május 6.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Semmelweis Egyetem
Egészségügyi Közszolgálati Kar
Egészségügyi szervező alapszak,
ügyvitelszervező szakirány
Kötelező tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMA003   2/1/0/v 3  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Henk Tamás,
4. A tantárgy előadója


 

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Henk Tamás

tudományos tanácsadó

BME TMIT

Dr. Csopaki Gyula

c. egyetemi tanár

BME TMIT

 

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A számítástechnika alapjai, számítógép-hálózatok.
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM (Training.Code=("5N-A7")
VAGY Training.Code=("5N-A8")
VAGY Training.Code=("5N-M7")
VAGY Training.Code=("5N-M8") )

ÉS
(TargyEredmeny( "BMEVIHIA060" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY Training.code=("5N-MGAIN") )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célkitűzése elméletileg is megalapozott gyakorlati ismeretek nyújtása a távközlő hálózatok témaköréből. Ide tartozik a hálózatok által nyújtott szolgáltatásoknak a megismertetése, az egyes alkalmazások hálózat felé támasztott követelményeinek áttekintése; a rendszertechnikai elemek kiválasztásához, alkalmazásához, az üzemeltetéshez, és a különböző szolgáltatók hálózatainak együttműködéséhez szükséges legfontosabb alapismeretek elsajátíttatása, különös tekintettel a vezetékes hozzáférésre.

8. A tantárgy részletes tematikája
 1. Bevezetés
 2. Mai távközlő rendszerek architektúrája
 3. Jelek leírása az idő- és frekvencia-tartományban
 4. Analóg és digitális beszédcsatorna
 5. Digitális jelátvitel előfizetői vonalon
 6. Analóg és digitális távközlő hálózatok és szolgáltatások
 7. Jelfeldolgozási feladatok távközlő hálózatokban
 8. Internet hozzáférés sodrott érpáron
 9. Internet hozzáférés kábel-TV hálózaton és optikai hálózatokon
 10. Internet alapú helyi hálózat és helyi központ
 11. Teljesen Internet alapú hálózat centralizált kiépítésben
 12. Teljesen Internet alapú hálózat decentralizált kiépítésben
 13. Kitekintés a mobil hálózatokra
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás + tantermi és laboratóriumi gyakorlat.
Óraszáma: 2 + 1.
10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

 • egy sikeres zárthelyi dolgozat (ZH),
 • legalább egy sikeres laboratóriumi mérés kettő közül,
 • egy házifeladat sikeres teljesítése
 • min. 75%-os részvétel az előadásokon és gyakorlatokon, részvétel ellenőrzés minden tanórán

b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga.

 • Elővizsga: a pót-pótzárthelyivel egy időben lehetséges.
11. Pótlási lehetőségek A zárthelyi dolgozat a szorgalmi időszak utolsó hetében pótzárthelyivel, annak sikertelensége esetén pót-pótzárthelyivel pótolható a félév utolsó hetén.
Laboratóriumi mérés: nem pótolható.
Házifeladat: egyszer pótolható.
12. Konzultációs lehetőségek Igény esetén az előadások, ill. gyakorlatok előtt és után, illetve a számonkérések előtt konzultációt tartunk.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az előadások és gyakorlatok anyagát közreadjuk pdf formátumban a félév folyamán.

Laboratóriumi mérések:

A Kommunikációs Hálózatok 2 (BMEVITMAB01) c. BME VIK tantárgy honlapja:

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra11
Felkészülés zárthelyire

8

Házi feladat elkészítése

4

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

0

Vizsgafelkészülés25
Összesen90
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

 

 

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Henk Tamás

tudományos tanácsadó

BME TMIT

Dr. Csopaki Gyula

c. egyetemi tanár

BME TMIT

 

Megjegyzés:
A tantárgy tematikája a BME mérnökinformatikus BSc képzés BMEVITMA310 „Távközlő hálózatok és szolgáltatások”, majd az ezt követően bevezetett BMEVITMAB01 „Kommunikációs hálózatok 2” tantárgyak oktatási tapasztalatain is alapul.