Az Infokommunikáció alapjai

A tantárgy angol neve: Infocommunications

Adatlap utolsó módosítása: 2010. november 23.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

GTK Műszaki Szakoktató Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMA001 6 3/2/0/v 6  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Cinkler Tibor,
4. A tantárgy előadója
 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Kovács Gábor  egy. adjunktus TMIT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Informatika
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
A tantárgy hallgatásáért nem kaphatnak kreditet azok, akik a következő tárgyakat teljesítették: Infokommunikáció VITMA301
7. A tantárgy célkitűzése

Az „Infokommunikáció” tárgy alapvető célja, hogy megismertesse a távközlésre és számítógép hálózatokra is kiterjedő infokommunikáció sajátos kérdésfelvetéseit, valamint e kérdések megválaszolásának legfontosabb módszereit és eljárásait.

Az előadások, a gyakorlatok és a számonkérés módszere együttesen arra törekszik, hogy a hallgatók a megismert elemeket, módszereket és eljárásokat egyrészt műszaki szakoktatói módon tudják alkalmazni, másrészt elegendően sok fix pontot kapjanak ahhoz, hogy a számukra újdonságnak tűnő vagy ténylegesen új infokommunikációs rendszereket és szolgáltatásokat kevés utánjárással megértsék.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. hét

A tantárggyal kapcsolatos információk ismertetése, a témakör elhelyezése az információs és kommunikációs technológiák piaci szereplőinek tevékenységében.

2. hét

Hang, hallás, kép, látás, képfelbontás, alkalmazások. Az emberi hallás és látás műszaki vonatkozásai, hangosságérzet, elfedési jelenségek. Analóg és digitális hangjelek jellemzői, a jeltömörítés lehetőségei és építőelemei.

Gyakorlat (4 óra): jelek jellemzői, csúcstényező, teljesítmény, effektív érték számítás, frekvencia tartománybeli leírás, Fourier transzformáltakra példák 

3. hét

Vezetett hullámú összeköttetések (fémvezeték és üvegszál). Fémvezeték alapú összeköttetés modellparaméterei. Átviteli zavarok, áthallás, diszperzió szimmetrikus és koaxiális kábelekben. Digitális átvitel, diszperziós jelenségek fényvezetőszálakban.

Gyakorlat (2 óra) Bolyongás a Fletcher görbéken, a hangerőszabályozás dilemmája, a zaj pszofometrikus értékelése.

4. hét

Rádiócsatorna, rádiós összeköttetések jellemzése, rádióspektrum felosztása. Antennák irányítottsága, nyeresége és hatásos felülete, antennák alkalmazásai. Rádióhullámok direkt és kétutas terjedése, a rádiócsatorna szakaszcsillapítása.

Gyakorlat (4 óra): jel visszaállítása egyenközű mintáinak sorozatából, kvantálás, kvantálási zaj, a visszaállítás jellegzetes hibái, nem alapsávi jel mintavételezése, a túlmintavételezés hatása

5. hét

Digitális átvitel alapsávon. A PAM jel spektrális viselkedése. Szimbólumközti áthallás (ISI), az áthallásmentesség feltétele. Analóg és digitális modulációk infokom rendszerekben, átviteli tulajdonságok, előnyök, alkalmazások. Frekvenciaosztásos moduláció (OFDM) és alkalmazásai ADSL és WLAN rendszerekben.

6. hét

Infokommunikációs hálózatok alapjai. Az áramkörkapcsolás és csomagkommunikáció alapelvei. Az átviteli közegek többszörös kihasználása, többszörös hozzáférés, FDM, TDM, WDM jellemzői.

Gyakorlat (4 óra): csillapítás és áthallás, kábelek csillapításának csökkentése, szabadtéri rádióösszeköttetés szakaszcsillapítása, kétutas terjedések, műholdas összeköttetések.

7.hét

Szabványosítás és szabályozás kommunikációs hálózatokban. Szabványosítási szervezetek típusai, “de facto” és “de jure” szabványok. Az Internethez kapcsolódó IETF szervezet szabványosítási folyamata. A távközlési szabályozás alapelvei, a szabályozás megvalósulása a gyakorlatban

8.hét

Infokommunikációs hálózatok felépítése. Vezetékes és rádiós hozzáférési hálózat, gerinchálózat, hálózati csomópontok (kapcsolók, útválasztók), hálózati funkciók (nyalábolás, bontás, kapcsolás, rendezés, számozás, jelzés, útvonalválasztás). Hálózati hierarchiák és protokoll referencia modellek.

Gyakorlat (2 óra): A magyarországi számozási terv ismertetése példákon keresztül.

9.hét

Szolgáltatások a nyilvánosan kapcsolat távbeszélő hálózatokon (PSTN, ISDN) és az Interneten (www, voice over IP). A szolgáltatások és hálózati forgalmak jellemzése a minőségi átvitelre jellemző paraméterekkel (blokkolás, csomagvesztés, késleltetés, késleltetés ingadozás).

10. hét

A PSTN hálózatok felépítése, a digitális beszédátvitel rendszertechnikája, analóg és digitális végberendezések, távbeszélő hálózati hierarchia, jellemző sebességek. PCM rendszer, a beszéd nemlineáris kvantálása, kompander (A-law, µ-law). A beszédátvitel minőségi előírásai.

Gyakorlat (4 óra): A kompandálás bemutatása a szabványosított multi tone test jelen keresztül.

11. hét

PSTN kapcsolóközpontok felépítése, rendszervázlata. Kettő és négyhuzalos rendszerek, az előfizetői vonaláramkör funkciói (BORSCHT). Kapcsolómezők típusai, többfokozatú kapcsolás, tér és időkapcsolás, forgalmi tervezés.

12. hét

Cellás rendszerek evolúciója. Első (1G) és második (2G/GSM) generációs mobil cellás rendszerek. GSM hálózatok felépítése, a TDMA alapú rádiós interfész. Mobil cellás rendszerek szolgáltatásai.

Gyakorlat (4 óra): SMS és MMS átvitel működése, a barangolás (“roaming”) megvalósítása

13. hét:

Összeköttetésmentes és összeköttetés orientált csomagkapcsolt hálózatok. Az IP alapú kommunikáció elemei. Megbízható transzport szolgáltatás best-effort hálózatokon. Az IP alapú átvitel minőségi biztosításának hálózati szintű támogatása, szolgáltatási kategóriák és forgalommenedzsment eljárások.

14.hét

Hozzáférési hálózati technológiák. Aszimmetrikus digitális előfizetői vonal (Asymmetric Digital Subscriber Line, ADSL) és a kapcsolódó berendezések. Egyéb DSL rendszerek, vezetéknélküli hozzáférés számítógép hálózatokhoz (WLAN). Beszéd és multimédia továbbítása az Interneten.

Gyakorlat (4 óra) IP címzés és útvonalválasztási példák, példák TCP kapcsolatok felépítésére és bontására. A TCP torlódáskezelő eljárásai működés közben.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás, melynek keretében gyakorlati ismereteket is nyújtó példákat és esettanulmányokat ismertetünk.

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban egy zárthelyit iratunk.

  • A szorgalmi időszakban: a zárthelyi vagy a pótlásának legalább elégséges (2) teljesítése.
  • A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga
  • Elővizsga: feltétele legalább jó (4) zárthelyi eredmény.
11. Pótlási lehetőségek

A zárthelyi egy alkalommal a szorgalmi időszakban és egy ismételt alkalommal a pótlási időszakban pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

Egyéni megbeszélés szerint, a tárgy előadóival egyeztetve

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Híradástechnika, főszerk. Géher Károly, Műszaki Könyvkiadó, 2000.
  2. www.hte.hu/onlinekonyv, on-line könyv, főszerk. Lajtha György
  3. Hírközlő rendszerek, Frigyes István, Műegyetemi Kiadó, 2001.
  4. Digitális beszédfeldolgozás, Gordos Géza - Takács György, Műszaki Könyvk. 1992.
  5. J. G. Proakis, M. Salehi, Fundamentals of Communication Systems, Pearson Prentice Hall, 2005.
  6. Goff Hill (szerk.), The Cable and Telecommunications Professionals’ Reference, Elsevier, Focal Press, 2007 (3rd edition).
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra 70
Félévközi készülés órákra 20
Felkészülés zárthelyire 10
Házi feladat elkészítése  -
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 20
Vizsgafelkészülés 30
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Bíró József egy. tanár TMIT