Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Az Infokommunikáció alapjai

  A tantárgy angol neve: Infocommunications

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. november 23.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  GTK Műszaki Szakoktató Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMA001 6 3/2/0/v 6  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Cinkler Tibor,
  4. A tantárgy előadója
   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Kovács Gábor  egy. adjunktus TMIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Informatika
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  A tantárgy hallgatásáért nem kaphatnak kreditet azok, akik a következő tárgyakat teljesítették: Infokommunikáció VITMA301
  7. A tantárgy célkitűzése

  Az „Infokommunikáció” tárgy alapvető célja, hogy megismertesse a távközlésre és számítógép hálózatokra is kiterjedő infokommunikáció sajátos kérdésfelvetéseit, valamint e kérdések megválaszolásának legfontosabb módszereit és eljárásait.

  Az előadások, a gyakorlatok és a számonkérés módszere együttesen arra törekszik, hogy a hallgatók a megismert elemeket, módszereket és eljárásokat egyrészt műszaki szakoktatói módon tudják alkalmazni, másrészt elegendően sok fix pontot kapjanak ahhoz, hogy a számukra újdonságnak tűnő vagy ténylegesen új infokommunikációs rendszereket és szolgáltatásokat kevés utánjárással megértsék.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét

  A tantárggyal kapcsolatos információk ismertetése, a témakör elhelyezése az információs és kommunikációs technológiák piaci szereplőinek tevékenységében.

  2. hét

  Hang, hallás, kép, látás, képfelbontás, alkalmazások. Az emberi hallás és látás műszaki vonatkozásai, hangosságérzet, elfedési jelenségek. Analóg és digitális hangjelek jellemzői, a jeltömörítés lehetőségei és építőelemei.

  Gyakorlat (4 óra): jelek jellemzői, csúcstényező, teljesítmény, effektív érték számítás, frekvencia tartománybeli leírás, Fourier transzformáltakra példák 

  3. hét

  Vezetett hullámú összeköttetések (fémvezeték és üvegszál). Fémvezeték alapú összeköttetés modellparaméterei. Átviteli zavarok, áthallás, diszperzió szimmetrikus és koaxiális kábelekben. Digitális átvitel, diszperziós jelenségek fényvezetőszálakban.

  Gyakorlat (2 óra) Bolyongás a Fletcher görbéken, a hangerőszabályozás dilemmája, a zaj pszofometrikus értékelése.

  4. hét

  Rádiócsatorna, rádiós összeköttetések jellemzése, rádióspektrum felosztása. Antennák irányítottsága, nyeresége és hatásos felülete, antennák alkalmazásai. Rádióhullámok direkt és kétutas terjedése, a rádiócsatorna szakaszcsillapítása.

  Gyakorlat (4 óra): jel visszaállítása egyenközű mintáinak sorozatából, kvantálás, kvantálási zaj, a visszaállítás jellegzetes hibái, nem alapsávi jel mintavételezése, a túlmintavételezés hatása

  5. hét

  Digitális átvitel alapsávon. A PAM jel spektrális viselkedése. Szimbólumközti áthallás (ISI), az áthallásmentesség feltétele. Analóg és digitális modulációk infokom rendszerekben, átviteli tulajdonságok, előnyök, alkalmazások. Frekvenciaosztásos moduláció (OFDM) és alkalmazásai ADSL és WLAN rendszerekben.

  6. hét

  Infokommunikációs hálózatok alapjai. Az áramkörkapcsolás és csomagkommunikáció alapelvei. Az átviteli közegek többszörös kihasználása, többszörös hozzáférés, FDM, TDM, WDM jellemzői.

  Gyakorlat (4 óra): csillapítás és áthallás, kábelek csillapításának csökkentése, szabadtéri rádióösszeköttetés szakaszcsillapítása, kétutas terjedések, műholdas összeköttetések.

  7.hét

  Szabványosítás és szabályozás kommunikációs hálózatokban. Szabványosítási szervezetek típusai, “de facto” és “de jure” szabványok. Az Internethez kapcsolódó IETF szervezet szabványosítási folyamata. A távközlési szabályozás alapelvei, a szabályozás megvalósulása a gyakorlatban

  8.hét

  Infokommunikációs hálózatok felépítése. Vezetékes és rádiós hozzáférési hálózat, gerinchálózat, hálózati csomópontok (kapcsolók, útválasztók), hálózati funkciók (nyalábolás, bontás, kapcsolás, rendezés, számozás, jelzés, útvonalválasztás). Hálózati hierarchiák és protokoll referencia modellek.

  Gyakorlat (2 óra): A magyarországi számozási terv ismertetése példákon keresztül.

  9.hét

  Szolgáltatások a nyilvánosan kapcsolat távbeszélő hálózatokon (PSTN, ISDN) és az Interneten (www, voice over IP). A szolgáltatások és hálózati forgalmak jellemzése a minőségi átvitelre jellemző paraméterekkel (blokkolás, csomagvesztés, késleltetés, késleltetés ingadozás).

  10. hét

  A PSTN hálózatok felépítése, a digitális beszédátvitel rendszertechnikája, analóg és digitális végberendezések, távbeszélő hálózati hierarchia, jellemző sebességek. PCM rendszer, a beszéd nemlineáris kvantálása, kompander (A-law, µ-law). A beszédátvitel minőségi előírásai.

  Gyakorlat (4 óra): A kompandálás bemutatása a szabványosított multi tone test jelen keresztül.

  11. hét

  PSTN kapcsolóközpontok felépítése, rendszervázlata. Kettő és négyhuzalos rendszerek, az előfizetői vonaláramkör funkciói (BORSCHT). Kapcsolómezők típusai, többfokozatú kapcsolás, tér és időkapcsolás, forgalmi tervezés.

  12. hét

  Cellás rendszerek evolúciója. Első (1G) és második (2G/GSM) generációs mobil cellás rendszerek. GSM hálózatok felépítése, a TDMA alapú rádiós interfész. Mobil cellás rendszerek szolgáltatásai.

  Gyakorlat (4 óra): SMS és MMS átvitel működése, a barangolás (“roaming”) megvalósítása

  13. hét:

  Összeköttetésmentes és összeköttetés orientált csomagkapcsolt hálózatok. Az IP alapú kommunikáció elemei. Megbízható transzport szolgáltatás best-effort hálózatokon. Az IP alapú átvitel minőségi biztosításának hálózati szintű támogatása, szolgáltatási kategóriák és forgalommenedzsment eljárások.

  14.hét

  Hozzáférési hálózati technológiák. Aszimmetrikus digitális előfizetői vonal (Asymmetric Digital Subscriber Line, ADSL) és a kapcsolódó berendezések. Egyéb DSL rendszerek, vezetéknélküli hozzáférés számítógép hálózatokhoz (WLAN). Beszéd és multimédia továbbítása az Interneten.

  Gyakorlat (4 óra) IP címzés és útvonalválasztási példák, példák TCP kapcsolatok felépítésére és bontására. A TCP torlódáskezelő eljárásai működés közben.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, melynek keretében gyakorlati ismereteket is nyújtó példákat és esettanulmányokat ismertetünk.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban egy zárthelyit iratunk.

  • A szorgalmi időszakban: a zárthelyi vagy a pótlásának legalább elégséges (2) teljesítése.
  • A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga
  • Elővizsga: feltétele legalább jó (4) zárthelyi eredmény.
  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi egy alkalommal a szorgalmi időszakban és egy ismételt alkalommal a pótlási időszakban pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Egyéni megbeszélés szerint, a tárgy előadóival egyeztetve

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Híradástechnika, főszerk. Géher Károly, Műszaki Könyvkiadó, 2000.
  2. www.hte.hu/onlinekonyv, on-line könyv, főszerk. Lajtha György
  3. Hírközlő rendszerek, Frigyes István, Műegyetemi Kiadó, 2001.
  4. Digitális beszédfeldolgozás, Gordos Géza - Takács György, Műszaki Könyvk. 1992.
  5. J. G. Proakis, M. Salehi, Fundamentals of Communication Systems, Pearson Prentice Hall, 2005.
  6. Goff Hill (szerk.), The Cable and Telecommunications Professionals’ Reference, Elsevier, Focal Press, 2007 (3rd edition).
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 70
  Félévközi készülés órákra 20
  Felkészülés zárthelyire 10
  Házi feladat elkészítése  -
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 20
  Vizsgafelkészülés 30
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Bíró József egy. tanár TMIT