Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Matematikai statisztika

  A tantárgy angol neve: nincs megadva

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. február 15.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnökinformatikus MSc
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZMA11   3/0/1/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pintér Márta,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.cs.bme.hu/stat 
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Pintér Márta Barbara, egyetemi docens, SZIT 

  Dr. Vizer Máté, egyetemi tanársegéd, SZIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Valószínűségszámítás, matematikai analízis, lineáris algebra

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célkitűzése a matematikai statisztika alapvető elveivel, módszereivel és azok alkalmazhatóságával való megismerkedés egy bevezető előadás- és laborsorozat keretében. A félév második felében a laborgyakorlatokon valamilyen statisztikai programcsomag (pl. R) segítségével szemléltetjük a módszerek alkalmazásait. A programrendszer használatának megismerése mellett adatmátrixok komplex statisztikai elemzése által szembesülnek a hallgatók az anyag hasznosíthatóságával.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Valószínűségszámítási fogalmak ismétlése  

   

  2. A matematikai statisztika alapfogalmai: sokaság, populáció, minta, mintavétel, mintaelemszám meghatározás, statisztika, paraméter. 

   
  3. Paraméterbecslés 1. - pontbecslés, a becslés tulajdonságai (torzítatlanság, konzisztencia, erős konzisztencia, hatásosság), konkrét becslési eljárások (maximum likelihood módszer, momentum módszer) és tulajdonságaik 

   
  4. Paraméterbecslés 2. - Student eloszlás, intervallumbecslés, konfidencia intervallum 

  Hipotézisvizsgálat 1. - új eloszlások (chi-négyzet eloszlás, Fisher-eloszlás), hipotézisvizsgálat bevezetés, alapfogalmak 

   

  5. Hipotézisvizsgálat 2. - paraméteres próbák: egy- és kétmintás, egy- és kétoldali u- és t-próbák. Az F-próba és a Welch-próba. 

   
  6. Hipotézisvizsgálat 3./nemparaméteres próbák 1. Kolmogorov-Szmirnov-próbák. Kruskal- Wallis-, Wilcoxon, Friedman-, előjel- és Mann-Whitney-próbák. 

   
  7. Hipotézisvizsgálat 4./ nem paraméteres próbák 2. - chi-négyzet próbák, varianciaanalízis, Friedman-próba, egzakt próbák 

   

  8. Regresszióanalízis 1. - bevezetés, elméleti, kétváltozós lineáris, legkisebb négyzetek módszere, lineárisra visszavezethető regressziók 

   
  9. Regresszióanalízis 2. - többváltozós lineáris 1. - feladat definiálása, együttható becslések, együtthatók és a modell tesztelése 

   
  10. Regresszióanalízis 3. - többváltozós lineáris 2. - Modellépítés, együttes-, parciális és többszörös korrelációs együtthatók. 

   
  11. Főkomponens analízis, többdimenziós skálázás, klaszteranalízis 

   
  12. Sztochasztikus folyamatok - Markov-láncok, Poisson-folyamat 

   
  13. Idősorok 1. - Determinisztikus módszerek, trendelemzés. Exponenciális szűrés.


  14. Idősorok 2. - Box-Jenkins idősor-modellek (AR, MA, ARMA modellek)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 3 előadás és heti 1 labor gyakorlat.

  10. Követelmények

  Egy sikeres (legalább 40%-os) zárthelyi, illetve a félév végén, a szorgalmi időszak utolsó napjáig beadandó egyetlen házi feladat az aláírás megszerzésének feltétele. A házi feladat egy komplex statisztikai elemzés elvégzése egy adatmátrixon. A házi feladatnak az eredményül kapott táblázatok, grafikonok kiértékelésén túl, az alkalmazott módszer matematikai leírását is tartalmaznia kell.

  A vizsga szóbeli előírt tételsor alapján, elővizsga nincs. A kapott jegybe a szóbeli feleleten (50%) kívül beleszámít a zárthelyi (30%), és a házi feladatra kapott értékelés (20%) is.

   

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszak során a zárthelyi dolgozathoz tartozik egy pótzárthelyi alkalom, amelyet lehet használni az elmulasztott zárthelyi teljesítésére vagy a már megírt, de sikertelen dolgozat eredményének a javítására (pótlás) vagy a sikeresen megírt dolgozat eredményének javítására is (javítás). Ha valaki egy korábban már megírt dolgozatot ír újra, akkor az új pontszáma lesz érvényes - akkor is, ha az rosszabb, mint a korábbi. Ha valaki egy pótlási (vagy javítási) alkalmon megjelenik (és a feladatsort átveszi), azt úgy tekintjük, hogy az illető kísérletet tett a dolgozat megírására (és így rá a fenti feltételek vonatkoznak). Ha valaki sikeres zárthelyit próbál javítani, de 40%-nál kevesebbet ér el a javítón, akkor az eredeti zárthelyin elért pontszámából csak a 40% feletti pontokat veszíti el (azaz 40%-ot visz tovább). A laborok legalább 70%-án, azaz 7 alkalomból legalább 5 alkalmon részt kell venni, pótlási lehetőség nincs.
  A házi feladat beadása TVSZ szerint pótlási héten különeljárási díj ellenében pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek Online vagy személyesen, a tárgy előadójával előre egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Bolla Marianna-Krámli András: Statisztikai következtetések elmélete, Typotex Kiadó, Budapest 2005

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire14
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Vizer Máté, egyetemi tanársegéd, SZIT

  Dr. Pintér Márta Barbara, egyetemi docens, SZIT