Szakmai gyakorlat

A tantárgy angol neve: Internship

Adatlap utolsó módosítása: 2016. február 23.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Gazdaságinformatikus szak, MSc képzés         
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VISZM297   0/17/0/a 0  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szeszlér Dávid,
4. A tantárgy előadója

A szakmai gyakorlat témájának kiadásáért a hallgató anyatanszéke felelős (ez a hallgató specializációjának gondozó tanszéke).

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A gazdaságinformatikus mesterképzési szakon oktatott szakmai ismeretek.
7. A tantárgy célkitűzése A szakmai gyakorlat célja a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen, munkakörben az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása, a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban történő fejlesztése, az anyag-eszköz-technológiai ismeretek és gyakorlati jártasságok, valamint a munkafolyamatokban a személyi kapcsolatok és együttműködés, feladatmegoldásokban az értékelő és önértékelő magatartás, az innovációs készség fejlesztése.
A hat hetes (240 munkaórás) szakmai gyakorlat során a hallgatók a tanszéki felelős és a vállalati konzulens által meghatározott feladatot oldanak meg. Feladatuk kapcsolódhat diplomatervükhöz, TDK dolgozatukhoz, önálló labor feladatukhoz, de azoktól jól elkülöníthetőnek kell lennie.
8. A tantárgy részletes tematikája

A gyakorlat során a tanszék, illetve a gazdálkodó szervezet által meghatározott, részletesen specifikált feladatot kell megoldani. A konkrét teendőkről a szakmai gyakorlat lebonyolításra vonatkozó szabályzat rendelkezik.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Hat hét (240 munkaóra) kiméretű szakmai gyakorlati munka. A lehetséges helyszínekről és időpontokról a szakmai gyakorlat lebonyolításra vonatkozó szabályzat rendelkezik

A tantárgy felvételének módja a következő:

szorgalmi időszakban befejezett gyakorlat esetében a tantárgyat az adott félévben kell felvenni (szorgalmi időszakban maximum heti 20 óra gyakorlati munka engedélyezett);
nyári időszakban befejezett szakmai gyakorlat esetében a tantárgyat az azt követő őszi félévben kell felvenni.

10. Követelmények A hallgatók a szakmai gyakorlat alatt a vállalati konzulens felügyelete és irányítása mellett dolgoznak. A munkakezdésre, befejezésre a vállalati munkarend előírásai a mértékadók. A hallgatók a szakmai gyakorlat alatt napra lebontott munkanaplót vezetnek. A munkanapló hitelességét a szakmai gyakorlat végén a vállalati konzulens aláírásával igazolja.
A szakmai gyakorlat végén a hallgatók 15–20 oldalas írásos beszámolót készítenek. A beszámoló a BME bármely oktatási nyelvén megírható (magyar, angol, francia, német és orosz nyelven), függetlenül attól, hogy a szakmai gyakorlat mely országban valósult meg, amennyiben a tanszéki felelős ehhez előzetesen hozzájárul. A beszámolót a vállalati konzulens aláírásával igazolja, a munkáról rövid értékelést készít. A munkanaplót, a beszámolót és az értékelést arra a tanszékre kell benyújtani, amely a témát kiírta. A beadási határidőt a tanszéki szakmai gyakorlati felelős határozza meg, figyelembe véve az egyetemi munkarendet (pl. nyári leállás).
11. Pótlási lehetőségek Bármely okból (hiányzás, el nem fogadott beszámoló) sikertelen szakmai gyakorlat a következő szakmai gyakorlat ciklusban pótolható.
12. Konzultációs lehetőségek A szakmai gyakorlatot és a beszámoló elkészítését a vállalati konzulens irányítja. A vállalati konzulens egyetemi végzettségű illetve mesteri (MSc) fokozattal rendelkező külső szakember lehet.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A téma kidolgozásához szükséges szakirodalmat a konzulens irányítása alapján a hallgató gyűjti és a megfelelő módon hivatkozza.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra

 -

Félévközi készülés órákra

 -

Felkészülés zárthelyire

 -

Házi feladat elkészítése

 -

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

 -

Vizsgafelkészülés

 -

Összesen 240 óra
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:

Dr. Tevesz Gábor

egyetemi docens, okt. dh.

VIK-DH

Kari Tanács Oktatási Bizottsága