Bevezetés a szemantikus technológiákba

A tantárgy angol neve: Introduction to Semantic Technologies

Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 27.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök informatikus szak, MSc képzés
Számításelmélet szakirány
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VISZM145 1 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Lukácsy Gergely,
A tantárgy tanszéki weboldala http://cs.bme.hu/szemweb
4. A tantárgy előadója

Dr. Lukácsy Gergely, Dr. Szeredi Péter

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Alapvető matematikai logikai ismeretek.
7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a Szemantikus világháló elképzelést, valamint, hogy ehhez kapcsolódóan vázolja az ontológiák fogalmát, azok felhasználási lehetőségeit és az ontológiakezelő rendszerek megvalósítási kérdéseit.
8. A tantárgy részletes tematikája

A világháló napjainkban: az Internet felépítése, működésének vázlatos bemutatása; a weblapok fajtái (statikus, dinamikus); hagyományos keresőrendszerek működése, a tudás reprezentálása a világhálón; a dinamikus weboldalak készítésének főbb irányai, a szerver oldali programozás; CGI, Java servletek, JSP technológia

Problémák a Webbel: Gépek számára nem feldolgozható módon tárolt adatok, az intelligens keresést akadályozó tényezők (nem indexelt oldalak, a mély Web); a szemantika hiánya a világhálón; a jelenlegi megoldási lehetőségek ismertetése (speciális keresőgépek, ad hoc technikák)

A Szemantikus Web irányzat: ismerkedés az XML nyelvvel, alapvető szintaxis, XML attribútumok, névterek, sémák, az XHTML nyelv; adatok tárolása XML alapokon; az RDF elképzelés bemutatása, az RDF adatmodell, az RDF alapú modellezés alapjai, az RDF XML szintaxisa; köztes erőforrások az RDF-ben, nem bináris relációk, példányok; magasebbrendű kijelentések (reifikáció), RDF konténerek és kollekciók, típusok; az RDF és az XML összevetése és értékelése; RDF esettanulmányok, az RDF források helye a Weben

Az RDF sémák: az RDF sémák felépítése, tulajdonságkorlátozások, az alap séma és szótár; az RDF sémák és az objektum-orientált világok, a tulajdonságközpontúság és a világháló kapcsolata; az RDF modellelmélete, a Szemantikus Web rétegei és a vele kapcsolatos problémák

Ontológiák: a leíró logikák ismertetése, különböző kifejezőerejű leíró logikai nyelvek; tudásbázisok leírása leíró logikákkal: T-dobozok és A-dobozok; következtetési feladattípusok leíró logikai rendszerekben; a leíró logika és az elsőrendû logika kapcsolata.
Következtetési algoritmusok leíró logikákhoz: a strukturális alárendeltségi algoritmus, a tabló algoritmus különböző kifejezőerejű nyelvekhez; T-dobozok és A-dobozok támogatása a következtetésben; a tabló algoritmus optimalizálása; rezolúció-alapú algoritmusok.

Leíró logikai következtető rendszerek: a tabló algoritmus megvalósitása egy egyszerû leíró logikára Haskell alapokon; a RACER és DLog rendszerek áttekintése.

Az ontológiák felhasználási lehetőségei: ontológiák és a Szemantikus világháló, az RDF sémánál gazdagabb sémanyelvek (DAML+OIL, OWL); az ontológiák felhasználása hagyományos forrásokon, ontológia alapú lekérdezések, ontológia alapú konzisztenciaellenőrzés;

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás + gyakorlat
10. Követelmények
  • szorgalmi időszakban: egy zárthelyi dolgozat, kis házi feladatok (az aláírás feltétele a zárthelyin elért legalább elégséges érdemjegy)
  • vizsgaidőszakban: írásbelivel kombinált szóbeli vizsga
  • az érdemjegy kialakulása: ZH maximum 15 pont, vizsga maximum 85 pont. Ezen felül 1-1 pontot érnek a kis házi feladatok. Az érdemjegy a szokásos módon számolható: 85- jeles, 70-84 jó, ...
11. Pótlási lehetőségek Pótzárthelyi, illetve a pótlási héten tartandó pótpótzárthelyi. A kis házi feladatok beadása opcionális, pótlásukra nincsen lehetőség.
12. Konzultációs lehetőségek Előzetes egyeztetés szerint.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Szeredi Péter, Lukácsy Gergely, Benkő Tamás: A szemantikus világháló elmélete és gyakorlata. Typotex, 2005 Budapest. ISBN: 963 9548 48 0
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra12
Felkészülés zárthelyire10
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása8
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Lukácsy Gergely, Dr. Szeredi Péter