Matematikai statisztika

A tantárgy angol neve: Mathematical Statistics

Adatlap utolsó módosítása: 2023. február 15.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Gazdaságinformatikus MSc

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VISZM108 0,2 3/0/1/v 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pintér Márta,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.cs.bme.hu/gazdstat
4. A tantárgy előadója

Dr. Pintér Márta Barbara, egyetemi docens, SZIT

Dr. Vizer Máté, egyetemi tanársegéd, SZIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Valószínűségszámítás, matematikai analízis, lineáris algebra

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVISZM102", "jegy" , _ ) >= 2
VAGY TárgyEredmény("BMEVISZM102", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célkitűzése a matematikai statisztika alapvető elveivel, módszereivel és azok

alkalmazhatóságával való megismerkedés egy bevezető előadás- és laborsorozat keretében.

A félév második felében a laborgyakorlatokon valamilyen statisztikai programcsomag (pl. R)

segítségével szemléltetjük a módszerek alkalmazásait. A programrendszer használatának

megismerése mellett a gazdasági életből származó adatmátrixok komplex statisztikai

elemzése által szembesülnek a hallgatók az anyag hasznosíthatóságával.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. Valószínűségszámítási fogalmak ismétlése

 

2. A matematikai statisztika alapfogalmai: sokaság, populáció, minta, mintavétel,

mintaelemszám meghatározás, statisztika, paraméter.

 

3. Paraméterbecslés 1. - pontbecslés, a becslés tulajdonságai (torzítatlanság, konzisztencia,

erős konzisztencia, hatásosság), konkrét becslési eljárások (maximum likelihood módszer,

momentum módszer) és tulajdonságaik

 

4. Paraméterbecslés 2. - Student eloszlás, intervallumbecslés, konfidencia intervallum

Hipotézisvizsgálat 1. - új eloszlások (chi-négyzet eloszlás, Fisher-eloszlás), hipotézisvizsgálat

bevezetés, alapfogalmak

 

5. Hipotézisvizsgálat 2. - paraméteres próbák: egy- és kétmintás, egy- és kétoldali u- és t-

próbák. Az F-próba és a Welch-próba.

6. Hipotézisvizsgálat 3./nemparaméteres próbák 1. - Kolmogorov-Szmirnov-próbák. Kruskal- Wallis-, Wilcoxon, Friedman-, előjel- és Mann-Whitney-próbák.

7. Hipotézisvizsgálat 4./ nem paraméteres próbák 2. - chi-négyzet próbák, varianciaanalízis, Friedman-próba, egzakt próbák

8. Regresszióanalízis 1. - bevezetés, elméleti, kétváltozós lineáris, legkisebb négyzetek módszere, lineárisra visszavezethető regressziók

9. Regresszióanalízis 2. - többváltozós lineáris 1. - feladat definiálása, együtthatóbecslések, együtthatók és a modell tesztelése

10. Regresszióanalízis 3. - többváltozós lineáris 2. - Modellépítés, együttes-, parciális és többszörös korrelációs együtthatók.

11. Főkomponens analízis, többdimenziós skálázás, klaszteranalízis

12. Sztochasztikus folyamatok - Markov-láncok, Poisson-folyamat

13. Idősorok 1. - Determinisztikus módszerek, trendelemzés. Exponenciális szűrés.

14. Idősorok 2. - Box-Jenkins idősor-modellek (AR, MA, ARMA modellek)

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Heti 3 óra előadás és kéthetente 2 óra labor gyakorlat.

10. Követelmények

Egy sikeres (legalább 40%-os) zárthelyi, 70%-os labor részvétel, illetve a félév végén, a szorgalmi időszak utolsó napjáig beadandó egyetlen házi feladat az aláírás megszerzésének feltétele. A házi feladat egy komplex statisztikai elemzés elvégzése egy a gazdasági életből származó adatmátrixon. A házi feladatnak az eredményül kapott táblázatok, grafikonok kiértékelésén túl, az alkalmazott módszer matematikai leírását is tartalmaznia kell.

A vizsga szóbeli előírt tételsor alapján, elővizsga nincs. A kapott jegybe a szóbeli feleten (50%) kívül beleszámít a zárthelyi (30%), és a házi feladatra kapott értékelés (20%) is.

 

11. Pótlási lehetőségek

A szorgalmi időszak során a zárthelyi dolgozathoz tartozik egy pótzárthelyi alkalom, amelyet lehet használni az elmulasztott zárthelyi teljesítésére vagy a már megírt, de sikertelen dolgozat eredményének a javítására (pótlás) vagy a sikeresen megírt dolgozat eredményének javítására is (javítás). Ha valaki egy korábban már megírt dolgozatot ír újra, akkor az új pontszáma lesz érvényes - akkor is, ha az rosszabb, mint a korábbi. Ha valaki egy pótlási (vagy javítási) alkalmon megjelenik (és a feladatsort átveszi), azt úgy tekintjük, hogy az illető kísérletet tett a dolgozat megírására (és így rá a fenti feltételek vonatkoznak). Ha valaki sikeres zárthelyit próbál javítani, de 40%-nál kevesebbet ér el a javítón, akkor az eredeti zárthelyin elért pontszámából csak a 40% feletti pontokat veszíti el (azaz 40%-ot visz tovább). A laborok legalább 70%-án, azaz 7 alkalomból legalább 5 alkalmon részt kell venni, pótlási lehetőség nincs. A házi feladat beadása TVSZ szerint pótlási héten különeljárási díj ellenében pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

Online vagy személyesen, a tárgy előadójával előre egyeztetett időpontban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

 

http://www.cs.bme.hu/~marti/stat.pdf

 

Bolla Marianna-Krámli András: Statisztikai következtetések elmélete, Typotex Kiadó, Budapest 2005

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra20
Felkészülés zárthelyire14
Házi feladat elkészítése20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés40
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Vizer Máté, egyetemi tanársegéd, SZIT

Dr. Pintér Márta Barbara, egyetemi docens, SZIT