Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Matematikai statisztika

  A tantárgy angol neve: Mathematical Statistics

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. február 15.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gazdaságinformatikus MSc

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZM108 0,2 3/0/1/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pintér Márta,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.cs.bme.hu/gazdstat
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Pintér Márta Barbara, egyetemi docens, SZIT

  Dr. Vizer Máté, egyetemi tanársegéd, SZIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Valószínűségszámítás, matematikai analízis, lineáris algebra

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVISZM102", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMEVISZM102", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célkitűzése a matematikai statisztika alapvető elveivel, módszereivel és azok

  alkalmazhatóságával való megismerkedés egy bevezető előadás- és laborsorozat keretében.

  A félév második felében a laborgyakorlatokon valamilyen statisztikai programcsomag (pl. R)

  segítségével szemléltetjük a módszerek alkalmazásait. A programrendszer használatának

  megismerése mellett a gazdasági életből származó adatmátrixok komplex statisztikai

  elemzése által szembesülnek a hallgatók az anyag hasznosíthatóságával.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Valószínűségszámítási fogalmak ismétlése

   

  2. A matematikai statisztika alapfogalmai: sokaság, populáció, minta, mintavétel,

  mintaelemszám meghatározás, statisztika, paraméter.

   

  3. Paraméterbecslés 1. - pontbecslés, a becslés tulajdonságai (torzítatlanság, konzisztencia,

  erős konzisztencia, hatásosság), konkrét becslési eljárások (maximum likelihood módszer,

  momentum módszer) és tulajdonságaik

   

  4. Paraméterbecslés 2. - Student eloszlás, intervallumbecslés, konfidencia intervallum

  Hipotézisvizsgálat 1. - új eloszlások (chi-négyzet eloszlás, Fisher-eloszlás), hipotézisvizsgálat

  bevezetés, alapfogalmak

   

  5. Hipotézisvizsgálat 2. - paraméteres próbák: egy- és kétmintás, egy- és kétoldali u- és t-

  próbák. Az F-próba és a Welch-próba.

  6. Hipotézisvizsgálat 3./nemparaméteres próbák 1. - Kolmogorov-Szmirnov-próbák. Kruskal- Wallis-, Wilcoxon, Friedman-, előjel- és Mann-Whitney-próbák.

  7. Hipotézisvizsgálat 4./ nem paraméteres próbák 2. - chi-négyzet próbák, varianciaanalízis, Friedman-próba, egzakt próbák

  8. Regresszióanalízis 1. - bevezetés, elméleti, kétváltozós lineáris, legkisebb négyzetek módszere, lineárisra visszavezethető regressziók

  9. Regresszióanalízis 2. - többváltozós lineáris 1. - feladat definiálása, együtthatóbecslések, együtthatók és a modell tesztelése

  10. Regresszióanalízis 3. - többváltozós lineáris 2. - Modellépítés, együttes-, parciális és többszörös korrelációs együtthatók.

  11. Főkomponens analízis, többdimenziós skálázás, klaszteranalízis

  12. Sztochasztikus folyamatok - Markov-láncok, Poisson-folyamat

  13. Idősorok 1. - Determinisztikus módszerek, trendelemzés. Exponenciális szűrés.

  14. Idősorok 2. - Box-Jenkins idősor-modellek (AR, MA, ARMA modellek)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 3 óra előadás és kéthetente 2 óra labor gyakorlat.

  10. Követelmények

  Egy sikeres (legalább 40%-os) zárthelyi, 70%-os labor részvétel, illetve a félév végén, a szorgalmi időszak utolsó napjáig beadandó egyetlen házi feladat az aláírás megszerzésének feltétele. A házi feladat egy komplex statisztikai elemzés elvégzése egy a gazdasági életből származó adatmátrixon. A házi feladatnak az eredményül kapott táblázatok, grafikonok kiértékelésén túl, az alkalmazott módszer matematikai leírását is tartalmaznia kell.

  A vizsga szóbeli előírt tételsor alapján, elővizsga nincs. A kapott jegybe a szóbeli feleten (50%) kívül beleszámít a zárthelyi (30%), és a házi feladatra kapott értékelés (20%) is.

   

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszak során a zárthelyi dolgozathoz tartozik egy pótzárthelyi alkalom, amelyet lehet használni az elmulasztott zárthelyi teljesítésére vagy a már megírt, de sikertelen dolgozat eredményének a javítására (pótlás) vagy a sikeresen megírt dolgozat eredményének javítására is (javítás). Ha valaki egy korábban már megírt dolgozatot ír újra, akkor az új pontszáma lesz érvényes - akkor is, ha az rosszabb, mint a korábbi. Ha valaki egy pótlási (vagy javítási) alkalmon megjelenik (és a feladatsort átveszi), azt úgy tekintjük, hogy az illető kísérletet tett a dolgozat megírására (és így rá a fenti feltételek vonatkoznak). Ha valaki sikeres zárthelyit próbál javítani, de 40%-nál kevesebbet ér el a javítón, akkor az eredeti zárthelyin elért pontszámából csak a 40% feletti pontokat veszíti el (azaz 40%-ot visz tovább). A laborok legalább 70%-án, azaz 7 alkalomból legalább 5 alkalmon részt kell venni, pótlási lehetőség nincs. A házi feladat beadása TVSZ szerint pótlási héten különeljárási díj ellenében pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Online vagy személyesen, a tárgy előadójával előre egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

   

  http://www.cs.bme.hu/~marti/stat.pdf

   

  Bolla Marianna-Krámli András: Statisztikai következtetések elmélete, Typotex Kiadó, Budapest 2005

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire14
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Vizer Máté, egyetemi tanársegéd, SZIT

  Dr. Pintér Márta Barbara, egyetemi docens, SZIT