Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Nyelvek és automaták

  A tantárgy angol neve: Languages and Automata

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. szeptember 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak

  MSc képzés

  Közös tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZM104 1 3/0/0/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Friedl Katalin,
  4. A tantárgy előadója Dr. Csima Judit
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Alapvető gráfelméleti ismeretek.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVISZMA04" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVISZMA04", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Egyszerű automaták az informatikában sok helyen előfordulnak. A tantárgy bemutatja az alapvető automatatípusokat  és megvizsgálja, melyik típus mire alkalmas. Az automaták vizsgálata szorosan összefonódik a formális nyelvek vizsgálatával is. Cél a klasszikus automaták és a formális nyelvek közötti kapcsolatok leírása. A hallgatók megismerik a fordítóprogramok készítése során használható elméleti alapokat is. A Turing-gépek kapcsán megvizsgáljuk egyes elméleti és gyakorlati problémák és nyelvek algoritmikus bonyolultságát, különös tekintettel a P és NP nyelvosztályokra.


  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Véges automaták és reguláris nyelvek (3 hét)

   Determinisztikus és nemdeterminisztikus véges automaták. Véges automaták determinizálása és minimalizálása. Reguláris nyelvtanok és reguláris kifejezések, ezek ekvivalenciája a véges automatákkal. A reguláris nyelvek zártsági tulajdonságai, pumpálás mint a nem regularitás bizonyításának eszköze.

  • Veremautomaták és környezetfüggetlen nyelvek (3 hét)

   Veremautomaták definiciója. Környezetfüggetlen nyelvtanok és nyelvek, normál formák. A környezetfüggetlen nyelvtanok és a veremautomaták kapcsolata. A környezetfüggetlen nyelvek zártsági tulajdonságai, a pumpálás környezetfüggetlen változata. Determinisztikus és nem determinisztikus környezetfüggetlen nyelvek.

  • Turing-gépek, eldönthetőségi kérdések (3 hét)
   Turing-gép definiciója. Eldönthetőség és felismerhetőség (rekurzív, ill. rekurzívan felsorolható nyelvek). Adott nyelvbe tartozás eldöntésének nehézsége. Eldönthetőség reguláris nyelvek és környezetfüggetlen nyelvek esetén, egyszerű elemzési technikák. Egyes fontos nyelvek eldönthetősége.Turing-gépek és a 0. Chomsky nyelvosztály, illetve a lineárisan korlátolt Turing-gépek és a környezetfüggő nyelvek kapcsolata.
  • Az eldönthető nyelvek további osztályozása (2 hét)
  Idő- és tárkorlátos Turing-gépek, a kétféle korlát közötti összefüggések. TIME, SPACE nyelvosztályok és hierarchiájuk. A P, PSPACE, EXPTIME nyelvosztályok.
  • Nemdeterminisztikus Turing-gépek és az NP-teljesség (2 hét)

   Az NP osztály definiciója. Az NP-teljesség fogalma, jelentősége. Alapvető NP-teljes problémák vizsgálata.

  • Kolmogorov-bonyolultság
  A szavak információtartalmának mérése Kolmogorov-bonyolultsággal. Algoritmikus tömörítés és a Kolmogorov-bonyolultság. Kapcsolat a véletlenszerűséggel. Az optimális tömörítés mértékének eldönthetetlensége.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények A félév során 4 zárthelyit iratunk. A félév teljesítésének feltétele: minden zárthelyin legalább 40 %-os teljesítmény. A végső jegy (teljesítés esetén) a négy zárthelyi átlagából adódik.
  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszak során minden zárthelyi dolgozathoz lesz pótlási (javítási) lehetőség.

  A pótlási héten egyetlen alkalom lesz amikor egy tetszőleges zh dolgozat pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek Az előadóval való egyeztetés szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Bach Iván: Formális nyelvek, TypoTex, 2001.
  2. Rónyai Lajos, Ivanyos Gábor, Szabó Réka: Algoritmusok, TypoTex, 1999.
  3. Michael Sipser: Introduction to the theory of computation, Thomson Course Techn., 2006.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra 30
  Felkészülés zárthelyire 48
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta dr. Friedl Katalin egyetemi docens, dr. Csima Judit egyetemi adjunktus