Adatelemzés

A tantárgy angol neve: Data Analysis

Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 23.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnökinformatikus Szak

Vállalati információs rendszerek szakirány

BSc képzés

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VISZAC00 6 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Csima Judit,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr Ketskeméty László

egy. docens

Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

Daróczy Bálint

doktorandusz

MTA SZTAKI

Dr Szűcs Gábor

egy. docens

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Valószínűségszámítás, Algoritmuselmélet

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(Szakirany("AMINvallinfrendETT", _) VAGY
Szakirany("AMINvallinfrendSZIT", _) VAGY
Szakirany("AMINvallinfrendTMIT", _) )

VAGY Training.code=("5NAA8")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

7. A tantárgy célkitűzése

Az előadások célja, hogy a hallgatók a félév végére elsajátítsák a statisztikai és az üzleti adatbányászati módszerek alapismereteit. A gyakorlatokon különböző valós problémákból származó alkalmazási példák kielemzése és adatintenzív problémák megoldása folyik számítógépes támogatással. Megszerezhető készségek, képességek: A hallgatók képesek lesznek a vállalati szférában felismerni az üzleti intelligenciával megoldható problémákat, készség szinten fogják használni a problémák megoldására a statisztikai és adatbányászati eszközöket, valamint képesek lesznek a vállalathoz kapcsolódó ügyfelek adataira és egyéb céges adatokra építve profitorientált analitikai megoldásokat tervezni és megvalósítani.

8. A tantárgy részletes tematikája

Az előadások ütemezése

1.       A statisztikai becsléselmélet alapjai. Torzítatlanság, konzisztencia, hatásosság. Maximum likelihood módszer, momentumok módszere. A hipotéziselmélet alapfogalmai: nullhipotézis, alternatív hipotézis, próbastatisztika, elfogadási tartomány, kritikus tartomány, elsőfajú hiba, másodfajú hiba, erőfüggvény, szignifikancia-szint, erőfüggvény, a próba ereje, torzítatlanság, konzisztencia.

 

2.       A normálisból származtatott eloszlások: Chi-négyzet, Student- és F-eloszlások. Lukács tétele. A paraméter fogalma. Paraméteres hipotézisek. A normális eloszlás paramétereire megfogalmazott szignifikancia  próbák: egymintás u- és t- próbák, két független mintás u- és t-próbák, párosított két mintás t-próba, F-próba, Welch-próba, Bartlett-próba.

 

3.       Nemparaméteres próbák I. A Chi-négyzet próbák alaptétele. Tiszta és becsléses illeszkedésvizsgálat Chi-négyzet próbával. Függetlenségvizsgálat Chi-négyzet-próbával. Két független minta homogenitásának ellenőrzése Chi-négyzet próbával. Gnegyenko-Koroljuk tétele. Rendstatisztikák, rendpróbák. Illeszkedésvizsgálat egymintás Kolmogorov-Szmirnov-próbával.  Homogenitás-vizsgálat kétmintás Kolmogorov-Szmirnov próbával.

 

4.      Nemparaméteres próbák II.  Homogenitásvizsgálat. Két független minta homogenitásának ellenőrzése Mann-Whitney-próbával. Több független minta homogenitásának ellenőrzése Kruskal-Wallis próbával. Két összetartozó minta homogenitásának ellenőrzése Wilcoxon-próbával. Több összetartozó minta homogenitásának ellenőrzése Friedmann-próbával.

 

5.       Kétváltozós regressziós módszerek. Elméleti háttér: a feltételes várható érték. A kétváltozós regresszió fajtái: Lineáris regressziók, polinomiális regresszió, lineárisra visszavezethető kétparaméteres regressziók. Logisztikus regresszió. A legkisebb négyzetek módszere. Szórásanalízis (ANOVA) a modell érvényességének eldöntésére. Meghatározottsági együttható..

 

6.     Többváltozós lineáris regresszió. Modellépítési technikák. Korrelációs együtthatók: totális-, többszörös-, parciális-. A béta együtthatók  Mintavételezési technikák. A minta reprezentativitása. Véletlen- és nemvéletlen mintavételezés. A szükséges mintaelemszám meghatározása.

 

7. Számonkérés, zárthelyi megírása az 1-6 hét anyagából.

 

8 Adatbányászat és üzleti intelligencia céljai és feladatai a gyakorlatban. Adathalmazok előkészítése az elemzés szempontjai alapján.

 

9.      Termékhalmazok gyakorisága, vásárlói kosárelemzés ismertetése, asszociációs szabályok bevezetése. Alkalmazási területek hipermarketekben, bevásárlói kártyák, gyakori szekvenciák fogalma.

 

10.    Felügyelt gépi tanulás. Tanulási hibák súlyozása, profit mátrix. Egyszerű osztályozó algoritmusok, (kNN, Naive-Bayes), metrikák.

 

11.    Statisztika alapú döntések elősegítése döntési fákkal. Döntési fa tanuló algoritmusai (C4.5, tisztasági mértékek, vágások, elő és utó fa metszés), vezetői döntések meghozatala a megtanult modell alapján.

 

12.    Osztályozás és regresszió. Ügyfélérték számítás, lemorzsolódás (churn) predikció. Hiteligénylők osztályozási feladata. Vásárlási hajlandóság predikálása direkt marketing kampányoknál.

 

13.    Ügyfélszegmentáció és egyéb csoportosítási feladatok klaszterezéssel. A k-Means algoritmus és továbbfejlesztett változatai (pl. bisecting és adaptív k-Means). Sűrűség alapú módszerek (DBSCAN, OPTICS) illetve hierarchikus klaszterezés eredményeinek vizsgálata üzleti szempontból.


14.    Pár ismert és/vagy nyílt forráskódú adatbányászati szoftverek használata, modellépítés a gyakorlatban, osztályozó és klaszterező algoritmusok korlátai.
 

A számítógépes gyakorlatok  ütemezése:

 

 

1.       A felhasznált statisztikai szoftver működésének átfogó ismertetése. Leíró statisztikák definíciói, értelmezése. Grafikonok: oszlop-, torta-grafikonok, boxdiagramm, hisztogramm, P-P-, Q-Q-grafikon, szóródásábrák. Konfidencia-intervallumok értelmezése, paraméteres próbák végrehajtása és kiértékelése közgazdasági adatmátrixokon. Véletlenszámok generálása.

 

2.      Paraméteres próbák végrehajtása: egymintás- és két független mintás t-próba, Welch próba. Párosított mintás t-próba. Egyszerű csoportosítás (ANOVA), posthoc-analízis. Vállalati és üzleti adatokon végzett illeszkedésvizsgálat, függetlenségvizsgálat és homogenitásvizsgálat chi-négyzet és Kolmogorov-Szmirnov próbákkal.

 

3.     Homogentiásvizsgálat két minta esetében független és párosított esetben. A kettőnél több minta esetei. Post hoc elemzés. Üzleti adatmátrix változói közötti kapcsolatfeltárás regresszióanalízissel. Lineáris és nemlineáris regressziós vizsgálatok. A modellépítési technikák gyakorlása, összehasonlítása többváltozós lineáris regressziónál.

 

 

4.      Statisztikai adatok felhasználása adatbányászati feladatokra. Hitelkérelem bináris döntésének profit mátrixa, döntési feladatok megoldása egyszerű algoritmusokkal.

 

5.       Vásárolt könyvek adatbázisán kosárelemzési feladatok. Döntési fa segítségével elérhető „lift” számítása.

 

6.       Modell építés egy webshopban böngésző potenciális vásárló vásárlási hajlandóság becslésére.

 

7.       Cég ügyfélkörének szegmentálása az ügyfelek adatai (pl. kor, vásárlások gyakorisága és összértéke) alapján. Valós adatelemzési problémák megoldása csoportmunkában a megismert eszközök segítségével.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Heti 2 óra előadás és heti 1 órás gyakorlat.

 

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

 

A félév során zárthelyi dolgozat lesz. A számítógépes gyakorlatokon való részvétel kötelező, melyekre az előadás illetve a kiadott ütemterv alapján felkészülten kell megjelenni. A felkészülést beugró jelleggel mérjük. A gyakorlaton végzett munkát dokumentálni kell, a dokumentációt az óra végén be kell adni. A beadott dokumentációt és az elvégzett munkát osztályozzuk. Az aláírás megszerzésének feltétele: A gyakorlati foglalkozások 66%-ának sikeres teljesítése, valamint a zh legalább 40%-os teljesítése. Nem kötelező jelleggel lehetőség van féléves házi feladat beadására is. A házi feladatra plusz pont adható legalább elégséges teljesítmény esetén.

 

b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga. A vizsgajegy megállapításának módja: A laboratóriumi gyakorlatokon megszerzett pontok  legjobb 70%-ának (legjobb 5 gyakorlat) átlaga 30%-ban a zh pont 20% -ban és az írásbeli vizsga eredményének 50%-ban, ha a vizsga legalább elégséges szintű (legalább 40%).

11. Pótlási lehetőségek

A számítógépes gyakorlatok pótlására nincs lehetőség. A szorgalmi időszakban pótzh-át, a pótlási héten aláíráspótló zh-át írunk.

 

12. Konzultációs lehetőségek

Az előadó fogadóórája idejében konzultációs lehetőséget biztosítunk.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

1. Fazekas I. (szerk.): Bevezetés a matematikai statisztikába, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2000.

 

2. Ketskeméty, Pintér: Bevezetés a matematikai statisztikába.  Egyetemi jegyzet. www.szit.bme.hu/~kela/ind3.html

 

3. Ketskeméty, Izsó, Könyves-Tóth: Bevezetés az IBM SPSS Statistics programrendszerbe. Arteria Studió, 2011.

 

4. Bolla Marianna, Krámli András: Statisztikai következtetések elmélete, Typotex, 2005

 

5. P. Tan, M. Steinbach, V. Kumar: Introduction to Data Mining, Addison-Wesley, 2006, Cloth; 769 pp, ISBN-10: 0321321367, ISBN-13: 9780321321367

 

http://www-users.cs.umn.edu/~kumar/dmbook/index.php

 

6. Bodon Ferenc: Adatbányászati algoritmusok

 

http://www.cs.bme.hu/~bodon/magyar/adatbanyaszat/tanulmany/index.html

 

7. Leskovic, Rajraman, Ullmann: Mining of Massive Datasets

 

http://infolab.stanford.edu/~ullman/mmds.html

 

8. Cser László, Fajszi Bulcsú, Fehér Tamás: Üzleti haszon az adatok mélyén - Az adatbányászat mindennapjai, Alinea Kiadó, 2010.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

42

Félévközi készülés előadásokra

8

Félévközi készülés gyakorlatokra

14

Készülés zárthelyire

16

Vizsgafelkészülés

40

Összesen

120

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr Ketskeméty László

egy. docens

Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

Daróczy Bálint

doktorandusz

MTA SZTAKI

Dr Szűcs Gábor

egy. docens

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

IMSc tematika és módszer

A reguláris anyagon felüli részek iránt érdeklő hallgatók speciális féléves házifeladatot kaphatnak extra pontokért.

IMSc pontozás Az a hallgató, aki a tárgy teljesítése során a lehetséges 120 pontból 90 feletti pontszámot ér el, IMSC pontokat szerez a megszerzett extra pontok arányában. Maximum 20 IMSC pont szerezhető.