Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Algoritmuselmélet

  A tantárgy angol neve: Theory of Algorithms

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. július 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika szak, BSc képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZAB03   2/2/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Friedl Katalin,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://cs.bme.hu/algel
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Csima Judit

  egyetemi docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  Dr. Friedl Katalin

  egyetemi docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  Dr. Katona Gyula

  egyetemi docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (TárgyEredmény( "BMEVISZAA01" , "aláírás" , _ ) = -1
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVISZAA04" , "aláírás" , _ ) = -1)

  ÉS
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVISZA213" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVISZA213", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVISZAB01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVISZAB01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVISZAB01" , "aláírás" , _ ) = -1)

  ÉS (Training.Code=("5N-A8") VAGY Training.Code=("5NAA8"))

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célkitűzése a műszaki informatika tanulmányokhoz szükséges és a mérnöki alapműveltséghez tartozó egyes alapvető matematikai ismeretek elsajátítása, azok szemléletmódjának kialakítása. Ezen belül a tantárgy az automaták és formális nyelvek elméletének, adatstruktúrák és algoritmusok elemzésének egyes területeire nyújt bevezetést.

  A tantárgyat sikeresen teljesítő hallgató képes lesz:

  • (K3)  érteni és alkalmazni a tárgyban előkerülő fogalmakat és ismereteket;

  • (K3)  önállóan megoldani az anyaghoz kapcsolódó gyakorlati feladatokat;

  • (K2)  alkalmazni a tárgyban szereplő algoritmusokat;

  • (K3)  a későbbi tanulmányok során felismerni azokat a helyzeteket, ahol a tárgyban tanult ismeretek szerephez jutnak és sikerrel alkalmazni a tanultakat.  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Mintaillesztés. Naív algoritmus, Rabin-Karp (ujjlenyomatos) algoritmus. A véges automatás megoldás.

  2. Determinisztikus és nemdeterminisztikus véges automaták, ezek ekvivalenciája. A reguláris kifejezés fogalma, kapcsolata a reguláris nyelvekkel, véges automatákkal (az automatából reguláris kifejezés irány legfeljebb vázlatosan).

   A véges automata mint lexikális elemző.
  1. Környezetfüggetlen nyelvtanok. Levezetési fák, bal- és jobboldali levezetés. Az egyértelműen levezethető szó, egyértelmű nyelvtan, nyelv fogalma, algoritmikus jelentősége.

  2. A (nemdeterminisztikus) veremautomata.

   A veremautomaták és a környezetfüggetlen nyelvek kapcsolata (részletesen a nyelvtanból automata irány). Az elemzés feladata (parser).
  1. A Turing-gép, mint a legáltalánosabb automata. Church-Turing-tézis. A P, NP, coNP osztályok, kapcsolatuk. A Karp-redukció fogalma, NP-teljesség.

  2. Cook-Levin-tétel (vázlatosan), a SAT, 3SAT, 3SZÍN NP-teljessége

  3. További NP-teljes nyelvek:MAXFTL, H, H-út, Utazóügynök, 3DH, RH, Partíció, Hátizsák, Részgráfizo (nagyrészt csak az NP-beliség bizonyításával)

   Nyitott kérdés: a Gráfizo bonyolultsága.
  1. A lineáris és az egészértékű programozás feladata. LP polinom idejű (biz. nélkül),

   IP NP- teljes. Korábbi problémák átfogalmazása egészértékű programozássá.Elágazás és korlátozás (pl. független pontok, színezés)
  1. Dinamikus programozás (pl. Hátizsák, leghosszabb közös részsorozat)

  2. Közelítő algoritmusok: utazóügynök probléma így is nehéz, az euklideszi változatára 2-közelítő algoritmus, Ládapakolásra a FirstFit algoritmus 2-közelítésének bizonyítása, Ibarra-Kim-tétel (tetszőlegesen jól lehet közelíteni) kimondva.

  3. Összehasonlítás alapú rendezések és elemzésük (buborék, beszúrásos, összefésüléses, gyorsrendezés). Alsó becslés a szükséges összehasonlítások számára.Nem összehasonlítás alapú rendezések és elemzésük: ládarendezés, radix rendezés.

  1. Lineáris és bináris keresés, az utóbbi optimalitása.

   Keresőfa fogalma, tulajdonságai, hatékonysága. A piros-fekete fa.
  1. : 2-3 fa, illetve a B-fa fogalma, tulajdonságai, előnyei. Hash

  2. Ismétlés, összefoglalás, tartalék.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 2 óra előadás és heti 2 órás gyakorlat.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: A félév folyamán egy nagyzárthelyit íratunk. Az aláírás feltétele a zárthelyi dolgozat sikeres teljesítése.

  A vizsgaidőszakban: A vizsgajegyet a zárthelyi eredményéből és az írásbeli vizsgán kapott pontszámból alakítjuk ki olyan módon, hogy abba a zárthelyi 40 százalék erejéig, a vizsgán kapott pontszám 60 százalék erejéig számít bele.

  Elővizsga: nincs

  11. Pótlási lehetőségek

  A félév során az arra kijelölt időpontban pótzárthelyi, valamint a pótlási héten pótpótzárthelyi írására van lehetőség.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tantárgy weboldalán  található leírások,

  Rónyai Lajos, Ivanyos Gábor, Szabó Réka: Algoritmusok, TypoTeX Kiadó,

  Csima Judit, Friedl Katalin: Nyelvek és automaták, elektronikus jegyzet

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 56
  Félévközi készülés órákra 28
  Felkészülés zárthelyire 18
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 0
  Vizsgafelkészülés 48
  Összesen 150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Friedl Katalin

  egyetemi docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  IMSc tematika és módszer

  A gyakorlatokon más feladatokat dolgozunk fel, mint a többi kurzuson. Kevesebb bevezető, rutin, gyakorló feladat szerepel és több összetettebb, nehezebb, gondolkodtatóbb feladat lesz.


  Egyéb megjegyzések

  A zh-n és a vizsgán is lesz egy-egy plusz, nehezebb feladat. A jegyek ponthatárát e nélkül határozzuk meg. A (plusz feladat nélkül is elérhető) jeles feletti teljesítményt a zh-n és a vizsgán is 0-19 plusz ponttal értékeljük. Ezeknek a plusz pontoknak az összege, de maximum 25 adja az IMSC pontot.

  A tantárgy témájához csatlakozó, de annál lényegesen összetettebb feladatokkal foglalkozó Algoritmus szakkörön való aktív részvétellel is lehet IMSC pontot szerezni (max 10-et, úgy, hogy az összeg ne menjen 25 fölé).


  Az IMSC-pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.