Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Valószínűségszámítás

  A tantárgy angol neve: Probability Theory

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. december 9.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnökinformatikus szak, BSc képzés
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZAB02   2/2/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Csákány Rita,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.cs.bme.hu/valszam/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Ketskeméty László

  egyetemi docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  Pintér Márta Barbara

  egyetemi docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elemi kombinatorika, analízis.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  ((TárgyEredmény( "BMETE90AX21" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMETE90AX04" , "jegy" , _ ) >= 2)

  ÉS NEM (TárgyEredmény("BMEVISZA208", "jegy", _) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVISZA208", "felvétel", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVISZAB00", "jegy", _) >= 2 )
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVISZAB00", "felvétel", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVISZAB00" , "aláírás" , _ ) = -1 )

  ÉS (Training.Code=("5N-A8") VAGY Training.Code=("5NAA8"))

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célkitűzése a műszaki informatika tanulmányokhoz szükséges és a mérnöki alapműveltséghez tartozó sztochasztikus ismeretek elsajátítása, azok szemléletmódjának kialakítása. Ezen belül a tantárgy az alapvető valószínűségszámítási fogalmak és tételek megismertetését adja.

  A tantárgyat sikeresen teljesítő hallgató képes lesz:

      (K3)  érteni és alkalmazni a tárgyban előkerülő fogalmakat és ismereteket;
      (K3)  önállóan megoldani az anyaghoz kapcsolódó gyakorlati feladatokat;
      (K2)  alkalmazni a tárgyban szereplő fogalmakat;

  (K3)  a későbbi tanulmányok során felismerni azokat a helyzeteket, ahol a tárgyban tanult ismeretek szerephez jutnak és sikerrel alkalmazni a tanultakat.
  8. A tantárgy részletes tematikája

   

  1.      Történeti bevezető. Alapfogalmak: véletlen kísérlet, eseménytér, esemény, elemi esemény, műveletek eseményekkel. Axiómák, szigma algebra.

  2.      A valószínűség tulajdonságai: Poincare-formula, Boole-egyenlőtlenségek, folytonossági tulajdonság.

  3.      Feltételes valószínűség, események, esemény rendszerek függetlensége. Teljes valószínűségi tétel, Bayes-tétel, szorzási szabály.

  4.      Klasszikus valószínűség, geometriai valószínűség. Példák az alkalmazásokra: urnamodellek, Buffon-féle tűprobléma.

  5.      Valószínűségi változó, eloszlásfüggvény, diszkrét és folytonos eset. Az eloszlásfüggvény négy tulajdonsága. Intervallumok valószínűségei. Diszkrét eloszlás. Sűrűségfüggvény.

  6.      Nevezetes diszkrét v.v.: binomiális, Poisson, geometriai. A binomiális eloszlás közelítése a Poisson-eloszlással. A geometriai eloszlás örökifjú tulajdonsága.

  7.      Nevezetes folytonos v.v.: egyenletes, exponenciális, normális. Szimuláció egyenletes eloszlással. Az exponenciális eloszlás örökifjú tulajdonsága. A standard normális eloszlás, lineáris transzformáció.

  8.      Várhatóérték, szórás, momentumok. Várhatóértékre, szórásra vonatkozó tételek. Nevezetes eloszlások várható értékei, szórásai.

  9.      Steiner- tétel. Markov- és Csebisev-egyenlőtlenség. Együttes- és vetületi eloszlásfüggvény, függetlenség, konvolúció. Diszkrét és folytonos eset.

  10.  Együttes- és vetületi eloszlás. Együttes- és vetületi sűrűségfüggvény. Transzformált változó várható értékének kiszámolása. Változók lineáris kombinációjának várható értéke, független változók összegének, különbségének szórása.

  11.  Nagy számok törvényei: Csebisev-, Bernoulli- és Kolmogorov-féle alak. Centrális határeloszlás-tétel, Moivre-Laplace-tétel.

  12.  Kovariancia, korrelációs együttható. A korrelációs együttható és a kovariancia tulajdonságai. Kapcsolat a függetlenség és a korrelálatlanság között.

  13.  Feltételes eloszlás, feltételes várhatóérték, lineáris regresszió. A regresszió tulajdonságai. Példák diszkrét és folytonos esetben.

  14. Kétdimenziós normális eloszlás, polinomiális eloszlás. A függetlenség és korrelálatlanság kapcsolata normális esetben. A regresszió normális esetben lineáris. A polinomiális eloszlás vetületei binomiálisak.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 2 óra előadás és heti két óra gyakorlat.
  10. Követelmények

  Szorgalmi időszak:

  A gyakorlatokon való részvétel kötelező (TVSZ 14§ (3)).
  A félév során egy 120 pontos zárthelyi megírására kerül sor, ezen legalább elégségesre (40 pont) való teljesítése az aláírás feltétele.

  Vizsgaidőszak:

  A vizsga írásbeli. A félévközi zárthelyi eredménye és a vizsgadolgozat eredménye 40%-60%-aránybanban számít bele a vizsgaeredménybe. Értékelés: az összpontszám 40-54 pont elégséges (2), 55-69 pont közepes (3), 70-84 pont jó (4), 85-120 jeles (5). Legalább kettes vizsgadolgozat esetén lehetőség van szóban 1 jegyet módosítani felfelé és lefelé egyaránt, a választól függően.

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyihez tartozik egy pótlási lehetőség: ezen az elégtelen eredmény javítható vagy a hiányzás pótolható. A hallgatónak, ha a zárthelyit nem írta meg, a pótzárthelyit mindenképpen meg kell írnia, különben nem kap aláírást a tárgyból. Ha valaki sikertelenül írta meg a zh-át, de a pótzh-án nem vesz részt, a pótlási hétre szervezett díjköteles pótláson megkísérelheti az aláírás megszerzését.

  A pótzárthelyin korábban megírt, eredményes zárthelyi javítása is megkísérelhető, de csak azzal a feltétellel, hogy ilyenkor mindenképpen az új pontszám lesz érvényes, akkor is, ha rosszabb, mint az eredeti. (Ez alól egy kivétel van: a már sikeresen teljesített zárthelyi egy javítónak szánt, de elégtelenre megírt pótzárthelyivel nem vész el, viszont leviszi a megfelelő zárthelyiből származó pontszámot az elégségeshez szükséges minimális pontszám szintjére, azaz 40-re.) Amennyiben a zárthelyi és pótzárthelyi segítségével sem sikerül a zárthelyit legalább elégségesre megírni, a vizsgaidőszak előtti pótlási héten lehetőség nyílik a zárthelyinek az újbóli pótlására. Ennek a második pótzárthelyi alkalomnak a neve “díjköteles pótlás”. Az díjköteles pótláson már nem lehetséges korábban eredményesen megírt zárthelyi javítása. A díjköteles pótláson csak olyan hallgatók vehetnek részt, akik a zh vagy a pótzh közül az legalább az egyiket –igaz, sikertelenül, de- megírták.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadó fogadóórája keretében. A zárthelyik és a vizsgák előtt konzultációs lehetőséget biztosítunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

   

  1. Ketskeméty László: Valószínűségszámítás, Műegyetem Kiadó 55050
  2. Ketskeméty László, Pintér Márta (szerk.):Valószínűségszámítás feladatgyűjtemény megoldásokkal, Arteria Studio Kiadó, 2011
  3. Vetier András elektronikus jegyzete: http://www.math.bme.hu/~vetier/df/index.html
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés előadásokra
  8
   Félévközi készülés gyakorlatokra
   20
  Felkészülés zárthelyire 18
  Vizsgafelkészülés 48
  Összesen 150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Ketskeméty László

  egyetemi docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  IMSc tematika és módszer IMSc tematika és módszer

  a.) (emelt szintű tematikai és módszertani elemek ) A gyakorlatokon az elméleti összefoglalóval kezdünk, ahol olyan tételek bizonyítását is közöljük, ami az előadáson nem szerepeltek.

  b.) (eltérések a reguláris képzés gyakorlataival) A gyakorlatokon kevesebb egyszerű típuspélda, több összetett, trükkös feladat megtárgyalása történik. A típuspéldák begyakorlását a reguláris képzés gyakorlati feladatainak kiadása segíti.

  c.) A hallgatók szorgalmi feladatokat kapnak, amelyek megoldását otthon készítik el, és lehetőséget kapnak a megoldások beadására, amiért a gyakorlatvezetőtől plusz pontot kaphatnak.

   

  IMSc pontozás

  IMSc pontozás

   A félév során minden hallgató összesen 25 IMSC ponthoz juthat hozzá valószínűségszámításból.

  7 pontot kaphat a hallgató a gyakvezértől a félévközi HF-ek és a gyakorlatokon mutatott teljesítményéért. Ennek számítása az alábbi. Jelölje hf egy hallgatónál azt a százalékot, amit a félév során beadott házi feladatokból teljesített. Ez az elvileg elérhető pontok százalékos aránya.

  1≤hf≤21                      1;
  21≤hf≤40                    2;
  41≤hf≤60                    3
  61≤hf≤80                    4
  81≤hf≤100                  5
  A kapott értéket a gyakorlatvezető 2 egységgel emelheti, ha a hallgató aktív volt a gyakorlatokon.

   

  A zh-ért és a vizsgért kaphat a hallgató 9-9 IMSC pontot. Ennek számítási algoritmusa a következő. IMSC pontot akkor kaphat a hallgató egy zh-ért (vagy a vizsgáért), ha a pontszáma legalább 90 az elérhető 120 pontból. Ha zh jelöli a hallgató elért ponteredményét, az IMSC pontok számítása a következő:

  90≤zh≤94                    1
  95≤zh≤99                    2
  100≤zh≤102                3
  103≤zh≤105                4

  106≤zh≤108                5

  109 ≤zh≤110               6

  111 ≤zh≤113               7

  114 ≤zh≤116               8

  117 ≤zh≤120               9

   

  A szorgalmi feladatokkal és a vizsgajegy-pontokkal összesen 25 IMSC-pont szerezhető meg. Az szorgalmi feladatokra kapott pontok csak legalább elégséges vizsgaeredmény esetén érvényesek. Az IMSC-pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.