Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Valószínűségszámítás

  A tantárgy angol neve: Probability Theory

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. december 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnöknformatikus szak, BSc képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZAB00 3 2/2/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Csehi Csongor György,
  A tantárgy tanszéki weboldala www.cs.bme.hu/valszam
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Ketskeméty László

  Egy.docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  Pintér Márta

  Egy.docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elemi kombinatorika, analízis

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  ((TárgyEredmény( "BMETE90AX21" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMETE90AX04" , "jegy" , _ ) >= 2)

  ÉS NEM (TárgyEredmény("BMEVISZA208", "jegy", _) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVISZA208", "felvétel", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVISZAB02", "jegy", _) >= 2 )
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVISZAB02", "felvétel", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVISZAB02" , "aláírás" , _ ) = -1 )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A sztochasztikus modellalkotás alapjainak elsajátítása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

   

  1.      Történeti bevezető. Alapfogalmak: véletlen kísérlet, eseménytér, esemény, elemi esemény, műveletek eseményekkel. Axiómák, szigma algebra.

  2.      A valószínűség tulajdonságai: Poincare-formula, Boole-egyenlőtlenségek, folytonossági tulajdonság.

  3.      Feltételes valószínűség, események, esemény rendszerek függetlensége. Teljes valószínűségi tétel, Bayes-tétel, szorzási szabály.

  4.      Klasszikus valószínűség, geometriai valószínűség. Példák az alkalmazásokra: urnamodellek, Buffon-féle tűprobléma.

  5.      Valószínűségi változó, eloszlásfüggvény, diszkrét és folytonos eset. Az eloszlásfüggvény négy tulajdonsága. Intervallumok valószínűségei. Diszkrét eloszlás. Sűrűségfüggvény.

  6.      Nevezetes diszkrét v.v.: binomiális, Poisson, geometriai. A binomiális eloszlás közelítése a Poisson-eloszlással. A geometriai eloszlás örökifjú tulajdonsága.

  7.      Nevezetes folytonos v.v.: egyenletes, exponenciális, normális. Szimuláció egyenletes eloszlással. Az exponenciális eloszlás örökifjú tulajdonsága. A standard normális eloszlás, lineáris transzformáció.

  8.      Várhatóérték, szórás, momentumok. Várhatóértékre, szórásra vonatkozó tételek. Nevezetes eloszlások várható értékei, szórásai.

  9.      Steiner- tétel. Markov- és Csebisev-egyenlőtlenség. Együttes- és vetületi eloszlásfüggvény, függetlenség, konvolúció. Diszkrét és folytonos eset.

  10.  Együttes- és vetületi eloszlás. Együttes- és vetületi sűrűségfüggvény. Transzformált változó várható értékének kiszámolása. Változók lineáris kombinációjának várható értéke, független változók összegének, különbségének szórása.

  11.  Nagy számok törvényei: Csebisev-, Bernoulli- és Kolmogorov-féle alak. Centrális határeloszlás-tétel, Moivre-Laplace-tétel.

  12.  Kovariancia, korrelációs együttható. A korrelációs együttható és a kovariancia tulajdonságai. Kapcsolat a függetlenség és a korrelálatlanság között.

  13.  Feltételes eloszlás, feltételes várhatóérték, lineáris regresszió. A regresszió tulajdonságai. Példák diszkrét és folytonos esetben.

  14. Kétdimenziós normális eloszlás, polinomiális eloszlás. A függetlenség és korrelálatlanság kapcsolata normális esetben. A regresszió normális esetben lineáris. A polinomiális eloszlás vetületei binomiálisak.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 2 óra előadás és heti 2 órás gyakorlat.

  10. Követelmények

  Szorgalmi időszak:

  A gyakorlatokon való részvétel kötelező (TVSZ 14§ (3)).
  A félév során két egyenként 120 pontos zárthelyi megírására kerül sor, ezek legalább elégségesre (40 pont) való teljesítése az aláírás feltétele.

  Vizsgaidőszak:

  A vizsga írásbeli. A félévközi zárthelyik átlagga és a vizsgadolgozat eredménye 50%-50%-aránybanban számít bele a vizsgaeredménybe. Értékelés: az összpontszám 40-54 pont elégséges (2), 55-69 pont közepes (3), 70-84 pont jó (4), 85-120 jeles (5). Legalább kettes vizsgadolgozat esetén lehetőség van szóban 1 jegyet módosítani felfelé és lefelé egyaránt, a választól függően.

   

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyikhez tartozik egy pótlási lehetőség: ezen az elégtelen eredmény javítható vagy a hiányzás pótolható. A hallgatónak, ha a zárthelyit nem írta meg, a pótzárthelyit mindenképpen meg kell írnia, különben nem kap aláírást a tárgyból. Ha valaki sikertelenül írta meg az egyik zh-át, de a pótzh-án nem vesz részt, a pótlási hétre szervezett díjköteles pótláson megkísérelheti az aláírás megszerzését, amennyiben a másik zh-át legalább 40 pontra megírta.

  A pótzárthelyin korábban megírt, eredményes zárthelyi javítása is megkísérelhető, de csak azzal a feltétellel, hogy ilyenkor mindenképpen az új pontszám lesz érvényes, akkor is, ha rosszabb, mint az eredeti. (Ez alól egy kivétel van: a már sikeresen teljesített zárthelyi egy javítónak szánt, de elégtelenre megírt pótzárthelyivel nem vész el, viszont leviszi a megfelelő zárthelyiből származó pontszámot az elégségeshez szükséges minimális pontszám szintjére, azaz 40-re.) Amennyiben a zárthelyi és pótzárthelyi segítségével sem sikerül az egyik zárthelyit legalább elégségesre megírni, a vizsgaidőszak előtti pótlási héten lehetőség nyílik a zárthelyinek az újbóli pótlására. Ennek a második pótzárthelyi alkalomnak a neve “díjköteles pótlás”. Az díjköteles pótláson már nem lehetséges korábban eredményesen megírt zárthelyi javítása. A díjköteles pótláson csak olyan hallgatók vehetnek részt, akik a két zh közül legalább az egyiket már sikeresen megírták.

  12. Konzultációs lehetőségek Az előadó fogadóórája keretében. A zárthelyik és a vizsgák előtt konzultációs lehetőséget biztosítunk.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Ketskeméty László: Valószínűségszámítás, Műegyetem Kiadó 55050
  2. Ketskeméty László, Pintér Márta (szerk.):Valószínűségszámítás feladatgyűjtemény megoldásokkal, Arteria Studio Kiadó, 2011
  3. Vetier András elektronikus jegyzete: http://www.math.bme.hu/~vetier/df/index.html
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt órák száma
  56
   Felkészülés előadásra
   14
   Felkészülés gyakorlatokra
   18
   Felkészülés zárthelyikre
   24
   Felkészülés vizsgákra
   8
   Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Ketskeméty László

  Egy.docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

     
  IMSc tematika és módszer
  a.)	(emelt szintű tematikai és módszertani elemek ) A gyakorlatokon az elméleti összefoglalóval kezdünk, ahol olyan tételek bizonyítását
  is közöljük, ami az előadáson nem szerepeltek. 
  b.)	(eltérések a reguláris képzés gyakorlataival) A gyakorlatokon kevesebb egyszerű típuspélda, több összetett, trükkös feladat megtárgyalása történik. A típuspéldák begyakorlását
  a reguláris képzés gyakorlati feladatainak kiadása segíti.
  c.)	A hallgatók szorgalmi feladatokat kapnak, amelyek megoldását otthon készítik el, és lehetőséget kapnak a megoldások beadására,
  amiért a gyakorlatvezetőtől plusz pontot kaphatnak. 
  
  IMSc pontozás
  A félév során minden hallgató összesen 20 IMSC
  ponthoz juthat hozzá valószínűségszámításból.

   5 pontot kaphat a hallgató a gyakvezértől a félévközi HF-ek és a gyakorlatokon mutatott teljesítményéért. Ennek számítása az alábbi. Jelölje hf egy hallgatónál azt a százalékot, amit a félév során beadott házi feladatokból teljesített. Ez az elvileg elérhető pontok százalékos aránya.

  1≤hf≤21                     1;
  21≤hf≤40                   2;
  41≤hf≤60                   3;
  61≤hf≤80                   4;
  81≤hf≤100                  5;

   A két zh-ért és a vizsgért kaphat a hallgató 5-5 IMSC pontot. Ennek számítási algoritmusa a következő. IMSC pontot akkor kaphat a hallgató egy zh-ért (vagy a vizsgáért), ha a pontszáma legalább 90 az elérhető 120 pontból. Ha zh jelöli a hallgató elért ponteredményét, az IMSC pontok számítása a következő:

  90≤zh≤96                   1
  97≤zh≤102                  2
  103≤zh≤108                3
  109≤zh≤112                4

  113≤zh≤120                5

   A szorgalmi feladatokkal és a vizsgajegy-pontokkal összesen 20 IMSC-pont szerezhető meg. Az szorgalmi feladatokra kapott pontok csak legalább elégséges vizsgaeredmény esetén érvényesek.

  Az IMSC-pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.