Önálló laboratórium

A tantárgy angol neve: Project Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2007. október 2.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök Informatikus Szak  BSc.

Vállalati információs rendszerek szakirány

Kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VISZA388 6 0/0/4/f 6  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pintér Márta,
4. A tantárgy előadója
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Pintér MártaA tanszék oktatói, doktoranduszaiegyetemi docensSzámítástudományi és Információelméleti tsz.
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan, Üzleti jog, Szoftvertechnológia, Adatbázisok, Információs rendszerek üzemeltetése, Vállalatirányítási rendszerek, Termelésinformatika.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Szakirany("AMIvállinfr", _)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
Nem különbözik a szakirányba kerülés feltételeitől
7. A tantárgy célkitűzése A Vállalati információs rendszerek szakirányhoz kapcsolódóan komplex mérnöki feladat megoldása egyéni vagy kiscsoportos formában oktatói konzultációval. A téma egy felajánlott kínálati listából szabadon választható.
8. A tantárgy részletes tematikája

A téma a tárgyfelelős tanszék koordinálásával szabadon választható. Témakiírások szerint:

Empirikus portfólióstratégiák, eloszlás illesztés nem standard módszerrel, adatredukciós módszerek, osztályozási fák, adattömörítési eljárások vizsgálata, hibrid algoritmusok, adatstruktúrák a gyakori elemhalmazok kinyerésében

A témák többsége szakdolgozat keretében is folytatható.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A félév során a hallgatóknak a választott feladatot önállóan kell megoldaniuk egy témavezető irányítása mellett. A megoldott feladatban, az elvégzett munkában önálló alkotásnak kell lennie (pl. megírt program, elkészített rendszerterv vagy más terv, végig vitt paraméterezés és kellő átgondolást igénylő mintapélda).

10. Követelmények

a.  A szorgalmi időszakban: Félévközi jegy.     
A laboratóriumi foglalkozásokon a témavezetővel egyeztetett időpontban és helyen kell megjelenni, és a kiadott munkát elvégezni, az eredményekről beszámolni. Félévközi követelmény:

Az óraterheléssel arányos munka elvégzése, a témától függő arányban az egyetemen vagy más munkahelyen.

Írásos beszámoló készítése az elvégzett munkáról. Terjedelme 30-50 oldal.
Felépítése: irodalmazás vagy a feladat megoldásához alkalmazott rendszer összefoglalója, saját munka leírása, irodalomjegyzék.

Szóbeli beszámoló: a beszámoltató szekció munkájában való részvétel, és a saját beszámoló megtartása 10 percben, PowerPointos prezentáció segítségével.

A félévközi jegyet a beszámoltató bizottság határozza meg: a témavezető értékelése szerint a félévközben elvégzett munka színvonala, valamint az írásos beszámoló és a szóbeli beszámoló színvonala alapján.

Nem kaphat félévközi jegyet az, aki

1. a kiadott feladatot nem készítette el legalább elégséges szinten, vagy

2. a szóbeli beszámoló időpontja előtt 6 munkanappal nem adta be az írásos beszámolóját ill. az nem volt elfogadható színvonalú, vagy

3. a szóbeli beszámolóját nem tartotta meg, ill. az nem volt elégséges színvonalú.

b.       A vizsgaidőszakban: nincs.

c.       Elővizsga: -

11. Pótlási lehetőségek

A félév során a hiányzás a témavezetővel egyeztetett módon pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

Tanszéki beosztás szerint, és a laboratóriumi foglalkozások alatt.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Kötelező irodalom nincs. A hallgató által választott témához a témavezető jelöli ki a kötelezően feldolgozandó ill. az ajánlott irodalmat.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra10
Félévközi készülés órákra-
Felkészülés zárthelyire-
Házi feladat elkészítése140
Írásos beszámoló        20 
Szóbeli beszámoló       10
Összesen                  180
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta  

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Pintér Márta

egyetemi docens

Számítástudományi és Információelméleti tsz.