Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. október 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök Informatikus Szak  BSc.

  Vállalati információs rendszerek szakirány

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZA388 6 0/0/4/f 6  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pintér Márta,
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Pintér MártaA tanszék oktatói, doktoranduszaiegyetemi docensSzámítástudományi és Információelméleti tsz.
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan, Üzleti jog, Szoftvertechnológia, Adatbázisok, Információs rendszerek üzemeltetése, Vállalatirányítási rendszerek, Termelésinformatika.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AMIvállinfr", _)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Nem különbözik a szakirányba kerülés feltételeitől
  7. A tantárgy célkitűzése A Vállalati információs rendszerek szakirányhoz kapcsolódóan komplex mérnöki feladat megoldása egyéni vagy kiscsoportos formában oktatói konzultációval. A téma egy felajánlott kínálati listából szabadon választható.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  A téma a tárgyfelelős tanszék koordinálásával szabadon választható. Témakiírások szerint:

  Empirikus portfólióstratégiák, eloszlás illesztés nem standard módszerrel, adatredukciós módszerek, osztályozási fák, adattömörítési eljárások vizsgálata, hibrid algoritmusok, adatstruktúrák a gyakori elemhalmazok kinyerésében

  A témák többsége szakdolgozat keretében is folytatható.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A félév során a hallgatóknak a választott feladatot önállóan kell megoldaniuk egy témavezető irányítása mellett. A megoldott feladatban, az elvégzett munkában önálló alkotásnak kell lennie (pl. megírt program, elkészített rendszerterv vagy más terv, végig vitt paraméterezés és kellő átgondolást igénylő mintapélda).

  10. Követelmények

  a.  A szorgalmi időszakban: Félévközi jegy.     
  A laboratóriumi foglalkozásokon a témavezetővel egyeztetett időpontban és helyen kell megjelenni, és a kiadott munkát elvégezni, az eredményekről beszámolni. Félévközi követelmény:

  Az óraterheléssel arányos munka elvégzése, a témától függő arányban az egyetemen vagy más munkahelyen.

  Írásos beszámoló készítése az elvégzett munkáról. Terjedelme 30-50 oldal.
  Felépítése: irodalmazás vagy a feladat megoldásához alkalmazott rendszer összefoglalója, saját munka leírása, irodalomjegyzék.

  Szóbeli beszámoló: a beszámoltató szekció munkájában való részvétel, és a saját beszámoló megtartása 10 percben, PowerPointos prezentáció segítségével.

  A félévközi jegyet a beszámoltató bizottság határozza meg: a témavezető értékelése szerint a félévközben elvégzett munka színvonala, valamint az írásos beszámoló és a szóbeli beszámoló színvonala alapján.

  Nem kaphat félévközi jegyet az, aki

  1. a kiadott feladatot nem készítette el legalább elégséges szinten, vagy

  2. a szóbeli beszámoló időpontja előtt 6 munkanappal nem adta be az írásos beszámolóját ill. az nem volt elfogadható színvonalú, vagy

  3. a szóbeli beszámolóját nem tartotta meg, ill. az nem volt elégséges színvonalú.

  b.       A vizsgaidőszakban: nincs.

  c.       Elővizsga: -

  11. Pótlási lehetőségek

  A félév során a hiányzás a témavezetővel egyeztetett módon pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Tanszéki beosztás szerint, és a laboratóriumi foglalkozások alatt.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelező irodalom nincs. A hallgató által választott témához a témavezető jelöli ki a kötelezően feldolgozandó ill. az ajánlott irodalmat.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra10
  Félévközi készülés órákra-
  Felkészülés zárthelyire-
  Házi feladat elkészítése140
  Írásos beszámoló        20 
  Szóbeli beszámoló       10
  Összesen                  180
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta  

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Pintér Márta

  egyetemi docens

  Számítástudományi és Információelméleti tsz.