Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A számítástudomány alapjai

  A tantárgy angol neve: Foundation of Computer Science

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. június 18.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  BSc képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZA105   4/2/0/v 6  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Katona Gyula,
  A tantárgy tanszéki weboldala www.cs.bme.hu/sza
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Katona Gyula

  egyetemi docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  Dr. Fleiner Tamás

  egyetemi docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  Dr.Sali Attila

  egyetemi docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  Dr. Recski András

  egyetemi tanár

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  Dr. Mann Zoltán

  egyetemi docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  7. A tantárgy célkitűzése

  A villamosmérnöki tanulmányokhoz szükséges legfontosabb matematikai ismeretek elsajátítása, az algebra és diszkrét matematika szemléletmódjának kialakítása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét

  leszámlálási alapfeladatok, permutáció, kombináció, variáció, binomiális tétel

   

  összetett leszámlálási feladatok, skatulya-elv, szita-formula

  2. hét

  alapvető adatstruktúrák: tömb, láncolt lista, bináris fa, kupac

   

  keresés lineárisan és binárisan, lépésszámok elemzése, minimum keresés, beszúrási feladat

  3. hét

  rendezési feladat, buborék-, kiválasztásos-, összefésüléses-, gyorsrendezés

   

  kupacos rendezés, rendezés bináris keresőfával, alsó korlát, ládarendezés

  4. hét

  gráfelméleti alapfogalmak, gráfok adatstruktúrái, szomszédossági mátrix, éllista, szomszédossági lista

   

  fák, alaptulajdonságaik, Prüfer-kód, minimális súlyú feszítőfa, Kruskal-algoritmus, normál-fák

  5. hét

  Euler- és Hamilton-körök, szükséges ill. elégséges feltételek létezésükre, legrövidebb utak keresése, BFS

   

  Dijkstra, Ford, Floyd algoritmusok, legszélesebb út keresése irányított és irányítatlan gráfban, legszélesebb legrövidebb és legrövidebb legszélesebb út

  6. hét

  hálózati folyamok, Ford-Fulkerson tétel, algoritmus maximális folyam keresésére

   

  folyamproblémák általánosításai, él- ill. pontidegen utak maximális száma, Menger tételei, többszörös összefüggőség

  7. hét

  páros gráfok, párosítások, Hall-tétel, algoritmus maximális párosítás keresésére páros gráfban

   

  független/lefogó pont-/élhalmazok, Kőnig és Gallai tételei, párosítás tetszőleges gráfban, Tutte-tétel

  8. hét

  gráfok színezése, klikkszám és kromatikus szám viszonya, Mycielski konstrukció, Brooks tétel, élszínezés, Vizing tétel

   

  síkbarajzolható gráfok, Euler-formula, Kuratowski tétel, dualitás

  9. hét

  gyenge izomorfia, Whitney tételei, síkgráfok színezése, 5- és 4-szín tétel

   

  mélységi keresés, irányított körök keresése, alapkörrendszer (=fundamentális körrendszer), fundamentális vágásrendszer, PERT

  10. hét

  algoritmusok bonyolultsága, P, NP, coNP osztályok


  NP-teljes problémák, módszerek nehéz problémák kezelésére

  11. hét

  oszthatóság, Euklideszi algoritmus, prímek, számelmélet alaptétele, osztók száma

   

  tételek a prímek eloszlásáról, maradékrendszerek, Euler-Fermat-tétel

  12. hét

  lineáris kongruenciák és diofantoszi egyenletek megoldása, Wilson-tétel

   

  absztrakt algebra: művelet, félcsoport, csoport, példák csoportokra

  13. hét

  izomorfia, részcsoport, ciklikus csoport, mellékosztály

   

  Lagrange tétel, gyűrűk, polinomgyűrűk, testek, véges testek, kvaterniók, hányadostest

  14. hét

  kriptográfiai módszerek, nyilvános kulcsú titkosítás, RSA kódolás

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 4 óra előadás az egész évfolyamnak, és heti 2 óra kiscsoportos gyakorlat.
  10. Követelmények
  Az előadások és a gyakorlatok látogatása kötelező. Az előadásokon a jelenlétet azok kezdetén és végén is a félév folyamán minden alkalommal ellenőrizzük, aláírást nem kaphat az a hallgató, aki ezek alapján az alkalmak több, mint 30%-áról hiányzott (a viszonyítási alap a ténylegesen megtartott előadások száma). A gyakorlatokon a jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük, 30%-ot meghaladó hiányzás esetén a tantárgyból sem aláírás sem kreditpont nem szerezhető.

  A szorgalmi időszakban:
   
   A félév folyamán két zárthelyit íratunk. A félév végi aláírás megszerzésének (vagyis a vizsgára bocsátásnak) feltétele, hogy mindkét zárthelyinek külön-külön legalább elégségesre kell sikerülnie. A zárthelyihez van egy pótlási lehetőség: ilyenkor az egyik elégtelen kijavítható, illetve az esetleges hiányzás pótolható. A pótzárthelyin gyenge, de nem elégtelen zárthelyi javítása is megkísérelhető, de csak azzal a feltétellel, hogy ilyenkor mindenképpen az új pontszám lesz érvényes, akkor is, ha rosszabb, mint az eredeti. (Ez alól egy kivétel van: a már megszerzett aláírás egy javítónak szánt, de elégtelenre megírt pótzárthelyivel nem vész el, viszont az adott zárthelyit úgy tekintjük, mintha azon a hallgató  az elégségeshez szükséges minimális pontszámot érte volna el.)  Amennyiben a szorgalmi időszakban nem sikerült mindkét zárthelyin (vagy a megfelelő pótzárthelyin) legalább elégségest szerezni, akkor a pótlási héten a sikertelen zárthelyi pótlására még egy lehetőség van. (Ha egyik zárthelyi sem volt sikeres, akkor a pótlási időszakban már nem lehet aláírást szerezni.)


  A vizsgaidőszakban:

  A tárgyból szóbeli vizsga van. A vizsga úgy zajlik, hogy a tételsoron szereplő tételek közül a vizsgázó egyet kap, ezt kidolgozza, majd szóban felel belőle. Számítani kell arra is, hogy a vizsgáztató néhány definíció, vagy tétel kimondása erejéig a többi tételbe is belekérdez. A vizsgán az elégséges megszerzésének feltétele, hogy a vizsgázó az anyagban szereplő minden definíciót és tételt ki tudjon mondani, illetve tudjon értelmezni. A vizsgatétel kidolgozására a hallgatónak felkészülési idő  áll rendelkezésére. Negyvenöt perc felkészülési idő  letelte után a vizsgáztató abban az esetben is elkezdheti a vizsgáztatást, ha a hallgató még nem jelezte, hogy elkészült. A vizsgajegyet a két zárthelyi eredményéből és a vizsgán nyújtott szóbeli teljesítményből alakítjuk ki olyan módon, hogy abba a zárthelyik átlaga 40 százalék erejéig, a szóbeli vizsga 60 százalék erejéig számít bele. Ha a szóbeli vizsga elégtelen, akkor a vizsgajegy is elégtelen (függetlenül a zárthelyik eredményétől).  Javító (ismétlő) vizsga a TVSz szerint tehető. Javító vizsga esetén a zárthelyikből származó eredmények változatlanul érvényesek. 
   
  Az aláírás a TVSz szerint 3 évig érvényes.

  Amennyiben a hallgatónak már van aláírása korábbi félévből, akkor lehetősége van megkísérelni újból megszerezni az aláírást a zárthelyik újbóli megírásával.
  • Ha sikerült újra teljesíteni a feltételeket, akkor a vizsgajegybe ezek az eredmények számítanak bele (akkor is ha ezek összességében gyengébbek). 
  • Ha megkísérelte, de nem sikerült megszerezni az aláírást, akkor az aláírás nem vész el, de a vizsgajegybe csak az aláírás megszerzéséhez szükséges minimális pontszámmal számítjuk be. 
  • Ha nem kísérelte meg (nem vett részt egyetlen zárthelyin vagy pótláson sem az adott félévben), akkor a legutolsó olyan félévbeli teljesítményét vesszük figyelembe,  amikor a hallgató megkísérelt aláírást szerezni. 

  11. Pótlási lehetőségek lásd a 10. pontot
  12. Konzultációs lehetőségek A zárthelyik előtt konzultációs lehetőséget biztosítunk.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Katona Y. Gyula - Recski András - Szabó Csaba:  A számítástudomány alapjai, TypoTEX Kiadó, 2003.Friedl Katalin – Recski András – Simonyi Gárbor: Gráfelméleti feladatok, TypoTEX Kiadó 2006.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra84
  Félévközi készülés órákra28
  Felkészülés zárthelyire12
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés56
  Összesen180
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Recski Andrásegyetemi tanár Számítástudományi és Információelméleti Tanszék
  Dr. Katona Gyula
  egyetemi docens
  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék