Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Gráfok és algoritmusok

  A tantárgy angol neve: Graphs and Algorithms

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. október 9.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Matematika BSc

  Elméleti és alkalmazott specializáció 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZA028   2/2/0/v 4 6
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Fleiner Tamás,
  4. A tantárgy előadója Dr. Fleiner Tamás, egyetemi docens
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Gráfok, elemi algoritmusok
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Kombinatorika és Gráfelmélet 1.        BMEVISZA025 vagy

  A számítástudomány alapjai     BMEVISZAA05 vagy

  Bevezetés a számításelméletbe 2.       BMEVISZAA04 

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy néhány olyan, a gráfelmélethez szorosan kapcsolódó területet igyekszik bemutatni, amelyekre egy bevezető kurzuson rendszerint nem jut idő. Az vizsgált problémák megoldásában az algoritmikus megközelítés kiemelt szerepet kap.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája Algoritmikus bizonyítások: mohó technikák, javító utak, helyi javítások, elemi konstrukciók

  Stabil párosítások, Gale--Shapley-algoritmus, stabil párosítások hálótulajdonsága. Alkalmazások: utak linking tulajdonsága, Galvin listaszínezési tétele, Alon--Tarsi-tétel páros síkgráfok listaszínezéséről, a Sands-Sauer-Woodrow-tétel, aciklikus digráf magvassága

  Stabil párosítások nem páros gráfokon: Irving algoritmusa. Stabil félpárosítások és a Scarf-lemma.

  Minimális vágások keresése, a Nagamochi--Ibaraki-algoritmus (maxvissza sorrend), merevkörű gráfok, szimpliciális csúcs, merevkörű gráfok listaszínezése, Karger algoritmusa.

  Lamináris halmazrendszerek reprezentációja, minimális vágások reprezentációja, a Gomory-Hu fa és a kaktuszreprezentáció.

  Tutte tétele, Tutte--Berge-formula, Edmonds--Gallai-struktúratétel, faktorkritikus gráfok

  Lovász leemelési tétele, 2k-élösszefüggő gráfok előállítása, Nash-Williams irányítási tétele,

  Áramok és folyamok, Hoffmann-tétel, algoritmus minimális költségű folyam keresésére

  Az egészértekűségi lemma alkalmazásai (páros gráfok élszínezése, folyamok kerekíthetősége, Baranyai tétele)
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 2 előadás + 2 gyakorlat
  10. Követelmények

  2 zárthelyi számonkérés. Aláírás feltétele: mindkettő legalább elégséges.

  Szóbeli vizsga az aláírással rendelkezőknek. Érdemjegy súlyozása: ZH 40%, szóbeli 60%.

  11. Pótlási lehetőségek TVSZ szerint
  12. Konzultációs lehetőségek Vizsgaalkalmak előtt
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Frank András: Diszkrét optimalizálás

  Frank András: Gráfelmélet

  (online jegyzetek)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 56
  Félévközi készülés órákra 28
  Felkészülés zárthelyire 8
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 28
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Fleiner Tamás, egyetemi docens