Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Egészségügyi marketing -menedzsment-kommunikáció

  A tantárgy angol neve: Business Skills

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. december 20.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIOB3EG1   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kőrösi Mária,
  4. A tantárgy előadója

  Dr.Kőrösi Mária

  Menedzsment és Váilalkozásgazdaságtan Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Marketing, menedzsment, pszichológia, gazdasági ismeretek, orvos-szociológia, informatika, controlling

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az egészségügyi feladatok ellátásához, átlátásához ma már nélkülözhetetlenek bizonyos müszakiimérnöki ismeretek és gyakorlatok.
  Az egészségügyi mérnök szak igény szerinti szakterületek bővítését, valamint erősítését kívánja elérni az egészségügyi marketing speciális oktatása.
  Ugyanakkor a komplex gazdasági ismeretek gyakorlatában komoly felkészültséget kíván az egészségügyi marketing- és menedzsment környezetében való jártasság. E jártasságot segíti a menedzseri eszköztár (emberismeret, kapcsolatteremtés, kapcsolattartás)- elsősorban szakmán belül- az emberrel való bánásmód ismerete és gyakorlata.
  A tárgy külön kiemeli az egészségügyi Intézmények
  PR képviseletét is; az image kialakítását és megszilárdítását nemzeti és nemzetközi képviseletét illetően.
  E program lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevők saját valós/vélt menedzseri, kommunikáciás, valamint vezetési képességeiket kontrollálhatják, szembesíthetik, fej leszthetik. Intenzívebbé teszi a műszaki és az orvosi, kutatói gondolkodás kölcsönös megértését is.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Esélyegyenlőség ás marketing
  Szemléletváltás ás alternatívái. Hogyan, milyen módon reprezentatív szolgáltatás az egészségügy? Marketingszemlélet, de hogyan? A „fogyasztó”, a „vevő” fej ével való gondolkodás. Gyógyítani és/vagy eladni? A szakmai hierarchia természetéről”. Ki a  jó vezető? Személyiség „típusok”.
  2. Menedzser és menedzsment az egészségügyben
  Az orvostudomány megítélése. Mitől Jó ás eredményes az egészségügyben dolgozó menedzser? Egészségfejlesztés, egészségkommunikáció. A marketingkörnyezet meghatározói. Marketingcélok az egészségügyben, A marketing gazdasági és társadalmi szerepe. Ember: ez büszkén hangzik!
  3. Korszerű vezetési és kommunikációs eljárások az egészségügyben
  Mi mindent Jelent a vezetés? Követelmény és alkalmasság összehasonlítása az vezetésben. Vezetői szerepek, nélkülözhetetlen készségek, képességek, adottságok. A humán erőforrás megújításának egyéni ás közösségi tétje. Teamek kiválasztása, alakítása.
  4. A?R az egészségügyben
  A marketing ás a PR kapcsolata. Üzleti image és PR az egészségügyben. Kapcsolati tőke és érvényesülésének lehetőségei. PR mint „szolgáltatás” ás mint „termék”. A PR mint kommunikációs erőforrás- lehetőségek és veszélyek. Az érvényesítés (p1. médiakapcsolatok).
  5. Marketingpszichológia- mint eszköz
  Versenyképesség az egészségügyben. A személyes „eladás” művészete. A fogyasztói magatartás kiváltásának módszerei és trükkjei. A reklám- testreszabott — feladatai. Ki a Jó PR menedzser? Téma gazda? Projektmenedzser? Kutatási szakértő? Es hogyan?
  6. Ki sz egyéniség? Ki a személyiség?
  Tehetség ás jellem a vezetésben. Személyiség „típusok”. Előnyös tulajdonságok fejlesztése. Az egymásrautaltság. Társ- ás rokonszakmák kommuniká.ciója. Kölcsönös bemutatkozás: speciális szakmai önéletrajz. Személyes prezentáció dramaturgiája.
  7. A légkörteremtés (művészete)
  Formai és tartalmi tényezők kiemelt szerepkörei. A gesztusok fontossága. Lelki és fizikai érintés. Az egymásrautaltság pszichológiai „csapdái”, agresszivitás, rivalizálás, összehasonlítás. Szituáció és helyszín. Ki a jó előadó? A mindig használható tőke: bizalom! A tekintély.

   

  Az informáltság mértékéről, Az egészségi állapot, mint alap. A stresszhelyzet változásainak szakaszai és magatartásformái. Diszpozíciós típusok. Betegmegfigyelés. Rehabilitáció folyamata és a környezet. A szociálpolitikai légkör megteremtésének fontossága.

  9. A környezet és a közérzet javítása

  A környezet (munkahelyi) ösztönző, illetve korlátoz6 Szerepe. A munkahelyi viszonyok és a Személyes tulajdonságok harmonizálása, az ellentmondások kiküszöbölése. A közösségi szellemből fakadó inspiráció. Orvos- és orvos közötti kommunikáció- és a „vevő” kör előtti szituációk.

  10. Tárgyalási szituációk, módszerek, taktikák

  Tárgyalási stílusok, különös tekintettel az egészségügyi menedzsmentre. Feladat- és emberközpontú tárgyalási stílus(ok) és szituáció(k). Speciális tárgyalások- néhány sajátosság. Tekintély és pozíció. Pozíciós helyzetek.

  11. Dialógus- dialóguskultúra- tárgyalás

  Párbeszéd és/vagy dialógus. A dialóguskultúráról: napjainkban-mindennapi kommunikációinkban. A meggyőzés pszichológiai eszközei. Az érvelés(ek) és csapdái. Az érzelmi fegyver és a benne rejlő lehetőségek. Légkörteremtés.

  12, Speciális (üzleti, szakmai) tárgyalások

  Lenni, vagy látszani? A határozott fellépés, meggyőzni tudás és fortélyai. A karakter. Empátiaképesség- intuíciókészség. Merni és tudni önmagunkat menedzselni, A konfliktusok kezelése. Munkahelyi interakciós folyamatok.

  13. Az együttműködés szabályai

  Magatartásformák a munkahelyi (kórházi, klinikai, rendelőintézeti, stb) kapcsolatokban. Az egyének és kollektívák belső indítékaira való építés. Az elidegenedés veszélyének csökkentésére irányuló intézkedések és módszerek. Vállalkozószelem és individualitás.

  14. Az orvostudomány megítélése- „szolgáltatásai”

  Az orvostudomány: ütközőpont (közvélemény, államhatalom, szakmai véleményformálás). Kutatás (kutatói magatartás4-*gyógyító, attraktív, menedzseri adottságok Jövőbe tekintő szolgáltatás: az egészségügyi marketing! Üzleti tervek készítése (a privatizáció szempontjából is).

   
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadások, csoportos és exkluzív videoprogramok, szituációs gyakorlatok, élethelyzetek, referencia filmek.

   
  10. Követelmények

  Gyakorlati programokban, feladatokban aktív részvétel. Konzultációk megbeszélés szerint. Esettanulmány készítése.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Körösi Mária: Tárgyalástechnikai ismeretek a menedzsmentben, pontosabban a magyar menedzsmentben, KLZ Bt. Budapest 1995. 235 old.

  Dr. Körösi Mária: Tárgyalástechnikai ismeretek a műszaki menedzsmentben- üzleti kommunikáció- KLZ Bt. Budapest, 2001. 263 old.

  Dr. Körösi Mária: Kommunikáció és tárgyalástechnika az egészségügyi menedzsmentben — oktatási segédanyag- JATE másoddiplomát nyújt6 egészségügyi közgazdasági és menedzsment, szakosító képzés, Szeged, 1999/2000 oktatási év, 103 old.

  Selye János: Alomtól a felfedezésig, Akadémiai Kiadó, Ep. 1980. 522 old.

  Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne, IM könyvkiadó, Sopron, 1988, 99 old.

  Gödény Sándor: A nemzeti egészségügy minőségügyi rendszer koncepciója, Egészségügyi menedzsment, 2001. 3.1. 26-28.

  Magyar egészségügyi diagnózis és terápia, Springer kiadó KR. 2000

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Körösi Mária Egyetemi docens  Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék