Nagyfeszültségű technika

A tantárgy angol neve: High Voltage Engineering

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Doktori Képzés

Kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VINFD275 1...3 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Berta István,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr.Berta István

t.v. egyetemi tanár

Nagyfeszültségű Technika és Ber. Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Matematika, Fizika, Nagyfeszültségű technika, Elektromágneses terek, Méréstechnika, Villamos energetika.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célkitűzése megismertetni a hallgatóságot a nagyfeszültségű laboratóriumi berendezések tervezésével, üzemeltetésével, a villamos áram és erőtér illetve a velük kapcsolódó mágneses erőterek és sugárzások élettani hatásaival, valamint az elektrosztatika korszerű ipari alkalmazásaival.

Ennek megfelelően a tantárgy három fő tématerülettel foglalkozik: a nagyfeszültségű laboratóriumok berendezései, tervezésük és üzemeltetésük, a villamosság élettani hatásai és az elektrosztatika.

8. A tantárgy részletes tematikája

Nagyfeszültségű laboratóriumok berendezései, tervezésük és üzemeltetésük:

- Próbatranszformátorok felépítése és üzeme. Nagy váltakozó feszültségek előállítása rezgőkörrel.

- Nagy egyenfeszültségek előállítása kaszkádkapcsolással.

- Hálózati és légköri tranziens feszültségek modellezése. Lökésgerjesztők felépítése és üzeme.

- Nagy feszültségek és áramok mérése. Nemkonvencionális mérési eljárások. Tranziens folyamatok vizsgálata.

- Dielektromos jellemzők mérése. A mérési folyamatok automatizálása.

Villamosság élettani hatásai:

- Az élő testben folyó villamos áram hatásai: hőhatás, mechanikai hatások, elektrokémiai hatás, bénulások. Az áramerősség, a frekvencia és az idő szerepe. Megengedhető határértékek.

- A villamos berendezések által létrehozott villamos és mágneses erőterekből származó igénybevételek. Laboratóriumi kísérletek állatokkal és emberekkel. Epidemológiai vizsgálatok.

- Az erőtér hatására a testben keletkező áram. Az erőtér közvetlen hatásai. Erőtérben levő fémtárgyak érintése.

- Nagyfeszültségű vezetékek erőterének számítása. Villamos és mágneses erőtér mérése. Megengedhető határértékek.

- Ionozó és nem ionozó elektromágneses sugárzás. A nem ionozó, negyfrekvenciás sugárzás hőhatása. Az ionozó sugárzások fotonjának közvetlen sérülést okozó hatásai. A dózis értelmezése. Az igénybevételek mérésének alapelvei és eszközei. Megengedhető határértékek.

- Különleges villamos igénybevételek: természetes erőterek, villámcsapás, elektrosztatikus erőterek.

Elektrosztatika:

- Elektrosztatikus feltöltődési folyamatok és modellezésük.

- Technológiai folyamatok hatása az elektrosztatikus feltöltődésekre.

- Az elektrosztatikus feltöltődés mérése.

- Az elektrosztatikus kisülés (ESD), a folyamat modellezése, a kisülés energiája.

- Az elektrosztatika korszerű ipari alkalmazásai: porleválasztó berendezések, por-, festék- és permetszórás.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás.

10. Követelmények

A félév lezárása vizsgával történik.

a) Követelmények a szorgalmi időszakban:

- Egy házi feladat elfogadható szintű elkészítése. A házi feladat javasolt kiadása a 4. héten, beadása az utolsó héten esedékes. Értékelése: elfogadható vagy nem, osztályzat nincs. Nem elfogadható vagy a szorgalmi időszak végéig be nem adott feladat esetén a következmények a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint.

- Javasolt idegen nyelvismeret: angol és/vagy német

- Elővizsgára az előírt kötelezettségek (házi feladat) teljesítése esetén van lehetőség.

b) A vizsgaidőszakban:írásbeli vizsga.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

kötelező irodalom:

Horváth T.-Csernátony-Hoffer: Nagyfeszültségű technika. (Tankönyvkiadó, Budapest. 1986.)

Horváth Tibor: Benne élünk az erőtérben, I-IV. (Villamosság 38. Évf., 1990.)

Horváth Tibor: Szabadvezetékek villamos és mágneses erőterének számítása (Elektrotechnika 87. Évf., 1994. 6.sz.)

Horváth-Berta-Pohl: Az elektrosztatikus feltöltődések (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.)

ajánlott irodalom:

Brinkmann, K.-Schafer,H.: Elektromagnetische Vertraglichkeit biologische Systeme (Band 1-2, VDE Verlag, Berlin, 1991-1992.)

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr.Berta István

t.v. egyetemi tanár

Nagyfeszültségű Technika és Ber. Tsz.