Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Nagyfeszültségű technika

  A tantárgy angol neve: High Voltage Engineering

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Doktori Képzés

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VINFD275 1...3 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Berta István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Berta István

  t.v. egyetemi tanár

  Nagyfeszültségű Technika és Ber. Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika, Fizika, Nagyfeszültségű technika, Elektromágneses terek, Méréstechnika, Villamos energetika.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célkitűzése megismertetni a hallgatóságot a nagyfeszültségű laboratóriumi berendezések tervezésével, üzemeltetésével, a villamos áram és erőtér illetve a velük kapcsolódó mágneses erőterek és sugárzások élettani hatásaival, valamint az elektrosztatika korszerű ipari alkalmazásaival.

  Ennek megfelelően a tantárgy három fő tématerülettel foglalkozik: a nagyfeszültségű laboratóriumok berendezései, tervezésük és üzemeltetésük, a villamosság élettani hatásai és az elektrosztatika.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Nagyfeszültségű laboratóriumok berendezései, tervezésük és üzemeltetésük:

  - Próbatranszformátorok felépítése és üzeme. Nagy váltakozó feszültségek előállítása rezgőkörrel.

  - Nagy egyenfeszültségek előállítása kaszkádkapcsolással.

  - Hálózati és légköri tranziens feszültségek modellezése. Lökésgerjesztők felépítése és üzeme.

  - Nagy feszültségek és áramok mérése. Nemkonvencionális mérési eljárások. Tranziens folyamatok vizsgálata.

  - Dielektromos jellemzők mérése. A mérési folyamatok automatizálása.

  Villamosság élettani hatásai:

  - Az élő testben folyó villamos áram hatásai: hőhatás, mechanikai hatások, elektrokémiai hatás, bénulások. Az áramerősség, a frekvencia és az idő szerepe. Megengedhető határértékek.

  - A villamos berendezések által létrehozott villamos és mágneses erőterekből származó igénybevételek. Laboratóriumi kísérletek állatokkal és emberekkel. Epidemológiai vizsgálatok.

  - Az erőtér hatására a testben keletkező áram. Az erőtér közvetlen hatásai. Erőtérben levő fémtárgyak érintése.

  - Nagyfeszültségű vezetékek erőterének számítása. Villamos és mágneses erőtér mérése. Megengedhető határértékek.

  - Ionozó és nem ionozó elektromágneses sugárzás. A nem ionozó, negyfrekvenciás sugárzás hőhatása. Az ionozó sugárzások fotonjának közvetlen sérülést okozó hatásai. A dózis értelmezése. Az igénybevételek mérésének alapelvei és eszközei. Megengedhető határértékek.

  - Különleges villamos igénybevételek: természetes erőterek, villámcsapás, elektrosztatikus erőterek.

  Elektrosztatika:

  - Elektrosztatikus feltöltődési folyamatok és modellezésük.

  - Technológiai folyamatok hatása az elektrosztatikus feltöltődésekre.

  - Az elektrosztatikus feltöltődés mérése.

  - Az elektrosztatikus kisülés (ESD), a folyamat modellezése, a kisülés energiája.

  - Az elektrosztatika korszerű ipari alkalmazásai: porleválasztó berendezések, por-, festék- és permetszórás.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás.

  10. Követelmények

  A félév lezárása vizsgával történik.

  a) Követelmények a szorgalmi időszakban:

  - Egy házi feladat elfogadható szintű elkészítése. A házi feladat javasolt kiadása a 4. héten, beadása az utolsó héten esedékes. Értékelése: elfogadható vagy nem, osztályzat nincs. Nem elfogadható vagy a szorgalmi időszak végéig be nem adott feladat esetén a következmények a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint.

  - Javasolt idegen nyelvismeret: angol és/vagy német

  - Elővizsgára az előírt kötelezettségek (házi feladat) teljesítése esetén van lehetőség.

  b) A vizsgaidőszakban:írásbeli vizsga.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  kötelező irodalom:

  Horváth T.-Csernátony-Hoffer: Nagyfeszültségű technika. (Tankönyvkiadó, Budapest. 1986.)

  Horváth Tibor: Benne élünk az erőtérben, I-IV. (Villamosság 38. Évf., 1990.)

  Horváth Tibor: Szabadvezetékek villamos és mágneses erőterének számítása (Elektrotechnika 87. Évf., 1994. 6.sz.)

  Horváth-Berta-Pohl: Az elektrosztatikus feltöltődések (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.)

  ajánlott irodalom:

  Brinkmann, K.-Schafer,H.: Elektromagnetische Vertraglichkeit biologische Systeme (Band 1-2, VDE Verlag, Berlin, 1991-1992.)

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Berta István

  t.v. egyetemi tanár

  Nagyfeszültségű Technika és Ber. Tsz.