Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Nagyfeszültségű és nagyáramú technika

  A tantárgy angol neve: High Voltage and High Current Engineering

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Doktori Képzés

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VINFD062   4/0/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Koller László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr Berta István

  egyetemi tanár

  Nagyfesz. Technika és Ber.

  Dr. Koller László

  egyetemi docens

  Nagyfesz. Technika és Ber.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Nagyfeszültségű Technika, Szigeteléstechnika, Villamos kapcsolókészülékek, Villamos melegfejlesztés

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertetni a hallgatóságot azzal a korszerű nagyfeszültségű és nagyáramú számítási és méréstechnikával, mely alapját képezi a hálózati vagy annál lényegesen nagyobb frekvencián gazdaságosan és üzembiztosan üzemelő villamos berendezéseknek. Ez adja az elvi és gyakorlati alapját a több száz kV feszültségű és több száz kA üzemi és zárlati áramterhelhetőségű vezetők, az alkalmazott szigetelők, illetve a vezetők csatlakoztatására szolgáló érintkező szerkezetei gazdaságos kialakításának, és üzembiztos működtetésének.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A nagyfeszültség előállítása és mérése. Nagy egyen-, váltakozó- és lökőfeszültség előállítása. Hálózati és légköri eredetű túlfeszültségek. Lökésgerjesztő berendezések felépítése és működése. Nagy egyen-, periodikus- és impulzusfeszültség mérése. Különleges mérési módszerek és eljárások. Tranziens folyamatok vizsgálata. Nagyfeszültségű villamos erőterek számítása és mérése. Villamos szigetelőanyagok és elektrosztatikai disszipatív anyagok tulajdonságai. A szigetelők villamos jellemzőinek mérése. Villamos berendezések szigetelésének vizsgálata. Nagyfeszültségű laboratóriumok berendezései és működése. Túlfeszültség- és zavarvédelem, villamos és mágneses árnyékolás, zavarszűrés. Villamos kisülések gázokban, folyadékokban és szilárd anyagokban. Nagyfeszültségű rendszerek különleges biztonságtechnikai követelményei, feszültség alatti munkavégzés.

  Bevezetés, a nagyáramú technika tárgya és vizsgálati módszerei. Az áramok felosztása. Az áramkiszorítás jelensége. Áramkiszorítási modellek nem ferromágneses és ferromágneses vezetőben. Melegedési jelenségek. Üzemi és túlterhelési áram okozta melegedések. Zárlati áram okozta melegedés. Nagyáramú sínek, sínkötegek áramutak és nagyáramú villamos érintkezők melegedése az árameloszlás figyelembevételével. Elektrodinamikus erőhatások nagyáramú sínek és érintkezők között. A villamos ív. A nagyáramú megszakítási és fűtési ívek jellemzői. A nagyáramú technika alkalmazása a villamos berendezések gazdaságos létrehozásában. Az indukciós hevítés hatásfokának növelése. A nagy erősségű és frekvenciájú áramok méréstechnikája. Korszerű áramérzékelő eszközök.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: szakirodalom feldolgozása

  b. A vizsgaidőszakban: vizsga

  c. Elővizsga:

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Koller, L.: Ellenállás- és indukciós hevítés. Tankönyvkiadó. Budapest. 1987. J5-1421 Nívódíjas egyetemi jegyzet.

  Koller, L.: Ív, plazma és egyéb fűtési módok. Tankönyvkiadó. Budapest. 1987. J5-1427. Nívódíjas egyetemi jegyzet.

  Zalesszkij, A. M.: A villamos ív. Műszaki Könyvkiadó. 1968.

  Uszov, V.V.: Villamos Érintkezök anyagai. Műszaki Könyvkiadó. 1969.

  Beji Szabó, D.: Indukciós hevítés. Műszaki Könyvkiadó. 1965.

  Kegel;. K.: Villamos hőtechnikai kézikönyv. Műszaki Könyvkiadó 1978.

  Dr. Koller L.: Nagyfeszültségű kapcsolókészülékek. Elektronikus jegyzet. 1.1 változat. BME. Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Tanszék. 1999.

  Néveri(szerk.): Villamos kapcsolókészülékek kézikönyv. Műszaki könyvkiadó. Budapest. 1984.

  Stefányi-Szandner: Villamos kapcsolókészülékek. Tankönyvkiadó. Budapest. 1991. J5-1309 (Nívódíjas jegyzet)

  Madarász: Kapcsolási folyamatok. Tankönyvkiadó. Budapest. 1984. J5-1050

  Horváth-Csernátony-Hoffer: Nagyfeszültségű technika. Tankönyvkiadó, Budapest. 1986.

  Németh-Horváth: Nagyfeszültségű szigeteléstechnika. Tankönyvkiadó, Budapest. 1990.

  Horváth-László-Máthé-Németh: Villamos szigetelések vizsgálata. Műszaki könyvkiadó. Budapest. 1979.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr Berta István

  egyetemi tanár

  Nagyfesz. Technika és Ber.

  Dr. Koller László

  egyetemi docens

  Nagyfesz. Technika és Ber.