Power Engineering

A tantárgy angol neve: Power Engineering (in English)

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VINF3025 5 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szedenik Norbert,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Woynárovich Gábor

adjunktus

NTBT

dr. Czira Zsuzsa

adjunktus

VMT

dr. Krisch Ernő

adjunktus

VGH

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Az első 4 félév alapozó szaktárgyai

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Ajánlott:

Hálózatok és rendszerek

Elektromágneses terek

7. A tantárgy célkitűzése

A villamosmérnöki szak valamennyi hallgatója részére alapismereteket ad a villamosenergia termelésről, szállításról és felhasználásról más energiává, továbbá az előbbihez szükséges gépek és berendezések üzemeltetésének, irányításának és szabályozásának elveiről.

8. A tantárgy részletes tematikája

Villamosenergia-rendszer: A villamosenergia társadalmi-gazdasági szerepe. Történeti áttekintés. A villamosenergia-rendszer általános felépítése. Többfázisú rendszerek elektrotechnikája.

Hálózat: Hálózati feszültségszintek, hálózat-alakzatok. Generátor, hálózat, fogyasztók együttműködése, állandósult üzemállapot. A földelések, a csillagpont-kezelés elvei. Zárlati áram.

Villamosenergia-rendszerek irányítása: A villamosenergia szolgáltatás alapfeladata. A villamosenergia-rendszerek és irányításuk struktúrája. Üzemelőkészítési, operatív irányítási, üzemértékelési feladatok összefoglalása. Rendszerállapotok. A számítógépes rendszerirányítás megvalósításának szintjei.

A villamosenergia-rendszer üzeme: A hatásos teljesítmény és a frekvencia energetikai kapcsolata, dinamikus egyensúly, rendszerfrekvencia. A feszültség és a meddőteljesítmény hálózati kapcsolata, meddőteljesítmény mérleg. A fogyasztói teljesítményigény változásai: időszaki változások, feszültség- és frekvenciafüggés. A teljesítmény-frekvencia szabályozás elve. A teljesítményátvitel korlátai, feszültség és szinkron stabilitás.

A villamosenergia-rendszer védelme, automatikái: A villamosenergia-rendszer hibái. A védelmekkel és védelmi rendszerekkel szemben támasztott követelmények. A zárlatérzékelés alapjai. A zárlatvédelmi készülékek felépítése. A villamosenergia-rendszer főbb elemeihez tartozó védelmi kialakítások lényege.

Transzformátorok: Működési elv. Modellezés. Üzemviszonyok, háromfázisú transzformátorok üzeme, kapcsolási csoportok, párhuzamos üzem, éves hatásfok. Mérőtranszformátorok. Takarékkapcsolású transzformátorok. Forgómezős transzformátorok.

Aszinkron motorok: Felépítés, működési elv, modellezés. Áram-munkadiagram, az aszinkron gép energiamérlege. Alapvető hajtástechnikai ismeretek, indítás, fordulatszámszabályozás. Különleges kalickás motorok.

Szinkron gépek: Hengeres és kiképzett pólusú szinkrongépek felépítése, működési elv, modellezés. Üzemi paraméterek meghatározása, szinkronozás, stabilitási kérdések. Szinkron motorok indítása.

Egyenáramú gép: Felépítés, üzemi paraméterek, armatúravisszahatás, kommutáció. Egyenáramú gépek kapcsolása, jelleggörbéje.

Nagyfeszültség előállítása és mérése. Váltakozó feszültség, egyenfeszültség, aperiódikus feszültséghullámok, nagyfrekvenciás csillapodó feszültséghullámok. Nagyfeszültségű laboratóriumok kialakítása és biztonságtechnikája.

Villamos szigetelések: A szigetelőanyagok alapvető fizikai folyamatainak áttekintése. Szigetelőanyagok és szigetelések villamos jellemzői, ezek mérése. Szigetelőanyag helyettesítő kapcsolása. Kis és nagyfrekvenciás szigetelésekkel szemben támasztott követelmények.

Villamos kapcsolókészülékek: A villamos kapcsolókészülékek feladata, típusai. Működésük alapelvei, fizikai folyamatok. A kapcsolókészülékek üzemének főbb kérdései.

Környezeti hatások:Villamosenergetika kölcsönhatása a környezettel. Villamos erőterek biológiai hatása, az elektromágneses környezetvédelem (EMC) alapjai, EMP (villám- és túlfeszültségvédelem), ESD (elektrosztatikus roncsolások).

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás

10. Követelmények

a félévet vizsga zárja le

a./ Szorgalmi időszakban:

b./ Vizsgaidőszakban:

a vizsga írásbeli, szóbeli javítási lehetőséggel. A vizsgaosztályzatot alapvetően az írásbeli dolgozat alapján alakítjuk ki, szóbeli kiegészítéssel egy jegyet lehet javítani ezen az eredményen, elégtelen eredmény nem javítható.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Villamosenergetika I.-III., BME-VIK - MEE, Budapest, 1994.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Woynárovich Gábor

adjunktus

NTBT

dr. Czira Zsuzsa

adjunktus

VMT

dr. Krisch Ernő

adjunktus

VGH