Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Power Engineering

  A tantárgy angol neve: Power Engineering (in English)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VINF3025 5 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szedenik Norbert,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Woynárovich Gábor

  adjunktus

  NTBT

  dr. Czira Zsuzsa

  adjunktus

  VMT

  dr. Krisch Ernő

  adjunktus

  VGH

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Az első 4 félév alapozó szaktárgyai

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Ajánlott:

  Hálózatok és rendszerek

  Elektromágneses terek

  7. A tantárgy célkitűzése

  A villamosmérnöki szak valamennyi hallgatója részére alapismereteket ad a villamosenergia termelésről, szállításról és felhasználásról más energiává, továbbá az előbbihez szükséges gépek és berendezések üzemeltetésének, irányításának és szabályozásának elveiről.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Villamosenergia-rendszer: A villamosenergia társadalmi-gazdasági szerepe. Történeti áttekintés. A villamosenergia-rendszer általános felépítése. Többfázisú rendszerek elektrotechnikája.

  Hálózat: Hálózati feszültségszintek, hálózat-alakzatok. Generátor, hálózat, fogyasztók együttműködése, állandósult üzemállapot. A földelések, a csillagpont-kezelés elvei. Zárlati áram.

  Villamosenergia-rendszerek irányítása: A villamosenergia szolgáltatás alapfeladata. A villamosenergia-rendszerek és irányításuk struktúrája. Üzemelőkészítési, operatív irányítási, üzemértékelési feladatok összefoglalása. Rendszerállapotok. A számítógépes rendszerirányítás megvalósításának szintjei.

  A villamosenergia-rendszer üzeme: A hatásos teljesítmény és a frekvencia energetikai kapcsolata, dinamikus egyensúly, rendszerfrekvencia. A feszültség és a meddőteljesítmény hálózati kapcsolata, meddőteljesítmény mérleg. A fogyasztói teljesítményigény változásai: időszaki változások, feszültség- és frekvenciafüggés. A teljesítmény-frekvencia szabályozás elve. A teljesítményátvitel korlátai, feszültség és szinkron stabilitás.

  A villamosenergia-rendszer védelme, automatikái: A villamosenergia-rendszer hibái. A védelmekkel és védelmi rendszerekkel szemben támasztott követelmények. A zárlatérzékelés alapjai. A zárlatvédelmi készülékek felépítése. A villamosenergia-rendszer főbb elemeihez tartozó védelmi kialakítások lényege.

  Transzformátorok: Működési elv. Modellezés. Üzemviszonyok, háromfázisú transzformátorok üzeme, kapcsolási csoportok, párhuzamos üzem, éves hatásfok. Mérőtranszformátorok. Takarékkapcsolású transzformátorok. Forgómezős transzformátorok.

  Aszinkron motorok: Felépítés, működési elv, modellezés. Áram-munkadiagram, az aszinkron gép energiamérlege. Alapvető hajtástechnikai ismeretek, indítás, fordulatszámszabályozás. Különleges kalickás motorok.

  Szinkron gépek: Hengeres és kiképzett pólusú szinkrongépek felépítése, működési elv, modellezés. Üzemi paraméterek meghatározása, szinkronozás, stabilitási kérdések. Szinkron motorok indítása.

  Egyenáramú gép: Felépítés, üzemi paraméterek, armatúravisszahatás, kommutáció. Egyenáramú gépek kapcsolása, jelleggörbéje.

  Nagyfeszültség előállítása és mérése. Váltakozó feszültség, egyenfeszültség, aperiódikus feszültséghullámok, nagyfrekvenciás csillapodó feszültséghullámok. Nagyfeszültségű laboratóriumok kialakítása és biztonságtechnikája.

  Villamos szigetelések: A szigetelőanyagok alapvető fizikai folyamatainak áttekintése. Szigetelőanyagok és szigetelések villamos jellemzői, ezek mérése. Szigetelőanyag helyettesítő kapcsolása. Kis és nagyfrekvenciás szigetelésekkel szemben támasztott követelmények.

  Villamos kapcsolókészülékek: A villamos kapcsolókészülékek feladata, típusai. Működésük alapelvei, fizikai folyamatok. A kapcsolókészülékek üzemének főbb kérdései.

  Környezeti hatások:Villamosenergetika kölcsönhatása a környezettel. Villamos erőterek biológiai hatása, az elektromágneses környezetvédelem (EMC) alapjai, EMP (villám- és túlfeszültségvédelem), ESD (elektrosztatikus roncsolások).

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a félévet vizsga zárja le

  a./ Szorgalmi időszakban:

  b./ Vizsgaidőszakban:

  a vizsga írásbeli, szóbeli javítási lehetőséggel. A vizsgaosztályzatot alapvetően az írásbeli dolgozat alapján alakítjuk ki, szóbeli kiegészítéssel egy jegyet lehet javítani ezen az eredményen, elégtelen eredmény nem javítható.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Villamosenergetika I.-III., BME-VIK - MEE, Budapest, 1994.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Woynárovich Gábor

  adjunktus

  NTBT

  dr. Czira Zsuzsa

  adjunktus

  VMT

  dr. Krisch Ernő

  adjunktus

  VGH