Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Nagyfeszültségű technika

  A tantárgy angol neve: High Voltage Engineering

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. október 10.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

   

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VINF0190 6 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Koller László

  egy. docens

  Villamos Energetika Tanszék

  dr. Szedenik Norbert

  egy. adjunktus

  Villamos Energetika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamos Energia rendszerek I, Villamos berendezések I.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  a megelőző szemeszterek szaktárgyai.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertetni a hallgatóságot a szigetelésekben fellépő villamos jelenségekkel, a szigetelések igénybevételeivel, felépítésével és vizsgálatával.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Villamos tér hatására fellépő folyamatok a szigetelőanyagokban: vezetés, polarizáció,
  2. Átütés, átívelés, részleges letörések, treeing
  3. A külső körülmények (hőmérséklet, elektróda geometria, stb.) hatása a fenti folyamatokra.
  4. A villamos szilárdság idő és igénybevétel függése, villamos élettartam
  5. A villamos szigetelések feladatai és az ebből eredő igénybevételek.
  6. A villamos szigetelések nem villamos igénybevételei. Mechanikai és környezeti igénybevételek,
  7. A nedvesség hatása, hőigénybevétel. Szigetelések öregedése, termikus élettartam.
  8. A szigetelések villamos igénybevételei, az igénybevételek eredete, kapcsolata a névleges feszültséggel. A villamos szigetelések koordinálása.
  9. A villamos szigetelések felépítése, megbízhatósága és gazdaságossága.
  10. A villamos szigetelőanyagok tulsajdonságainak áttekintése, alkalmazási területek.
  11. Távvezetéki szigetelők, átvezető szigetelők, vezetékek és kábelek és szerelvényeik, kondenzátorok, (nagy) forgógépek, transzformátorok és mérőváltók, villamos készülékek és berendezések szigetelésének felépítése.
  12. A villamos szigetelések vizsgálata. Nagyfeszültségű méréstechnika alapjai, különleges mérési eljárások, feszültségpróbák.
  13. A részleges letörések vizsgálata, korszerű szigetelés-diagnosztikai eljárások.
  14. Szigetelések nem villamos vizsgálata.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: egy nagyzárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű megirása.
  2. A vizsgaidőszakban: A félév lezárásának módja a vizsgaidőszakban letett vizsga. A vizsgáztatás módja írásbeli, szóbeli javítási lehetőséggel. A vizsgaosztályzatot alapvetően az írásbeli dolgozat alapján alakítjuk ki. Szóbeli kiegészítéssel egy jegyet lehet javítani, elégtelen írásbeli eredmény nem javítható.
  11. Pótlási lehetőségek

  A nagyzárthelyi a vizsgaidőszakban ismétlő vizsga jelleggel pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, az előzetesen egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Horváth-Csernátony-Hoffer: Nagyfeszültségű technika. Tankönyvkiadó, Budapest. 1986.

  Németh-Horváth: Nagyfeszültségű szigeteléstechnika. Tankönyvkiadó, Budapest. 1990.

  Horváth-Máthé-Németh: Villamos szigetelések vizsgálata. Műszaki könyvkiadó. Budapest. 1979.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  -

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

  50

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Koller László

  egy. docens

  Villamos Energetika Tanszék

  dr. Szedenik Norbert

  egy. adjunktus

  Villamos Energetika Tanszék