Zaj- és rezgésvédelem, EMC

A tantárgy angol neve: Noise and Vibration protection, EMC

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VINF0158   2/0/0/v 3 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szedenik Norbert,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr.Illényi András

Távközl. és Telematika

Erdélyi István

egy. adjunktus

VET

Dr. Koscsó Gábor

egy. adjunktus

Áramlástan Tanszék

Novák Balázs

Tsmt

VET

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

-

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( "BMETE901919" , "jegy" , _ ) >= 2

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Nincs korlátozás

7. A tantárgy célkitűzése

Megismertetni a hallgatóságot az akusztikai és rezgéstani alapfogalmakkal, a zaj és rezgés hatásával az emberi szervezetre. Bevezetést nyújtani a zaj- és rezgésvédelem alapjaiba, a villamos gépek rezgésének fizikájába.

Az elektromágneses összeférhetőség fogalmának, a különböző jellegű elektromágneses zavarok keletkezésének és terjedésének ismertetése, illetve bevezetést nyújtani az ilyen jellegű zavarokkal szembeni védekezési módokba.

8. A tantárgy részletes tematikája

Rezgéstani és akusztikai alapok: Rezgés fogalma, rezgések leírására szolgáló mennyiségek. Egy szabadságfokú rendszerek kis rezgései, szabad, csillapított és kényszerrezgések, rezonancia. A hang fogalma és kettős természete, alapvető akusztikai mennyiségek. Lineáris akusztikai közelítés, hangsebesség. Harmonikus rezgések és hullámok, spektrális elemzés.

Energetikai viszonyok a rezgéstanban és az akusztikában, szintek, impedancia. Hangterjedés szabad térben és közeghatáron keresztül, határolt terek akusztikai viszonyai.

A zaj és a rezgés hatása az emberi szervezetre, szubjektív mérőszámok.

Zaj- és rezgésvédelem általános módszertani alapelveinek összefoglaló áttekintése. Villamos gépek rezgése.

A mechanikai rezgések csökkentése, és az általuk lesugárzott zaj csendesítése. Áramlási és termikus eredetű hangforrások és csendesítésük.

Zaj- és rezgésvédelem a hang illetve a rezgés terjedésének megakadályozásával. Egyéni védelem.

Méréstechnikai alapok. Az akusztikai és rezgés mérés eszközei. Rövid esettanulmányok mérési feladatokról. (Laborlátogatás)

Az elektromágneses környezetvédelem alapjai. Az elektromágneses összeférhetőség (EMC) fogalma. Zavarkibocsátás és zavarérzékenység.

A közeli és a távoli tér fogalma.

Elektromágneses zavarok osztályozása: időbeli lefolyás, terjedési mód, frekvencia, forrás

Az EM zavarterjedés: konduktív, kapacitív, induktív csatolás, sugárzott és vezetett zavarok.

Védekezés a zavarokkal szemben: szimmetrizálás, árnyékolás, zavarszűrés, túlfeszültség-védelem

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

előadás

10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: részvétel az előadások legalább 75 %-án
  2. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga szóbeli kiegészítés lehetőségével
  1. Elővizsga: nincs
11. Pótlási lehetőségek

-

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint, a tantárgy előadóival való megbeszélés alapján.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

1. Dr. Szentmártony T., Dr. Kurutz I.: A műszaki akusztika alapjai, J4-970.

2. Dieter Stoll: EMC, Elektromágneses zavarvédelem (Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1980.)

3. Letölthető előadásanyagok ppt formátumban.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra

30

Félévközi készülés órákra

10

Felkészülés zárthelyire

Házi feladat elkészítése

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

5

Mérési jegyzőkönyv elkészítése

5

Vizsgafelkészülés

40

Összesen

90

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr.Illényi András

Távközl. és Telematika

Erdélyi István

egy. adjunktus

VET

Dr. Koscsó Gábor

egy. adjunktus

Áramlástan Tanszék

Dr. Szedenik Norbert

egy. adjunktus

VET

Novák Balázs

tsmt

VET