Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Zaj- és rezgésvédelem, EMC

  A tantárgy angol neve: Noise and Vibration protection, EMC

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VINF0158   2/0/0/v 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szedenik Norbert,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Illényi András

  Távközl. és Telematika

  Erdélyi István

  egy. adjunktus

  VET

  Dr. Koscsó Gábor

  egy. adjunktus

  Áramlástan Tanszék

  Novák Balázs

  Tsmt

  VET

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMETE901919" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Nincs korlátozás

  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertetni a hallgatóságot az akusztikai és rezgéstani alapfogalmakkal, a zaj és rezgés hatásával az emberi szervezetre. Bevezetést nyújtani a zaj- és rezgésvédelem alapjaiba, a villamos gépek rezgésének fizikájába.

  Az elektromágneses összeférhetőség fogalmának, a különböző jellegű elektromágneses zavarok keletkezésének és terjedésének ismertetése, illetve bevezetést nyújtani az ilyen jellegű zavarokkal szembeni védekezési módokba.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Rezgéstani és akusztikai alapok: Rezgés fogalma, rezgések leírására szolgáló mennyiségek. Egy szabadságfokú rendszerek kis rezgései, szabad, csillapított és kényszerrezgések, rezonancia. A hang fogalma és kettős természete, alapvető akusztikai mennyiségek. Lineáris akusztikai közelítés, hangsebesség. Harmonikus rezgések és hullámok, spektrális elemzés.

  Energetikai viszonyok a rezgéstanban és az akusztikában, szintek, impedancia. Hangterjedés szabad térben és közeghatáron keresztül, határolt terek akusztikai viszonyai.

  A zaj és a rezgés hatása az emberi szervezetre, szubjektív mérőszámok.

  Zaj- és rezgésvédelem általános módszertani alapelveinek összefoglaló áttekintése. Villamos gépek rezgése.

  A mechanikai rezgések csökkentése, és az általuk lesugárzott zaj csendesítése. Áramlási és termikus eredetű hangforrások és csendesítésük.

  Zaj- és rezgésvédelem a hang illetve a rezgés terjedésének megakadályozásával. Egyéni védelem.

  Méréstechnikai alapok. Az akusztikai és rezgés mérés eszközei. Rövid esettanulmányok mérési feladatokról. (Laborlátogatás)

  Az elektromágneses környezetvédelem alapjai. Az elektromágneses összeférhetőség (EMC) fogalma. Zavarkibocsátás és zavarérzékenység.

  A közeli és a távoli tér fogalma.

  Elektromágneses zavarok osztályozása: időbeli lefolyás, terjedési mód, frekvencia, forrás

  Az EM zavarterjedés: konduktív, kapacitív, induktív csatolás, sugárzott és vezetett zavarok.

  Védekezés a zavarokkal szemben: szimmetrizálás, árnyékolás, zavarszűrés, túlfeszültség-védelem

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: részvétel az előadások legalább 75 %-án
  2. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga szóbeli kiegészítés lehetőségével
  1. Elővizsga: nincs
  11. Pótlási lehetőségek

  -

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, a tantárgy előadóival való megbeszélés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. Dr. Szentmártony T., Dr. Kurutz I.: A műszaki akusztika alapjai, J4-970.

  2. Dieter Stoll: EMC, Elektromágneses zavarvédelem (Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1980.)

  3. Letölthető előadásanyagok ppt formátumban.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  10

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  5

  Mérési jegyzőkönyv elkészítése

  5

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Illényi András

  Távközl. és Telematika

  Erdélyi István

  egy. adjunktus

  VET

  Dr. Koscsó Gábor

  egy. adjunktus

  Áramlástan Tanszék

  Dr. Szedenik Norbert

  egy. adjunktus

  VET

  Novák Balázs

  tsmt

  VET