Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mérnöki alapok II.

  A tantárgy angol neve: Fundamentals of Engineering

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Vegyész kari beoktatás

  Környezetmérnöki képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VINF0155 3 6/0/0/v 9 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szedenik Norbert,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kiss István

  adjunktus

  Villamos Energetika Tsz NTB csop.

  Prikler László

  tanársegéd

  Villamos Energetika Tsz VMK csop.

  Koháry Zalán

  tanársegéd

  Villamos Energetika Tsz NTB csop.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika, Fizika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMETE901913" , "jegy" , _ ) >1 ÉS (TárgyEredmény( "BMETE141785" , "jegy" , _ ) >1 VAGY TárgyEredmény( "BMETE141079" , "jegy" , _ ) >1)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  Mérnöki problémamegoldás. Számítógéppel segített problémamegoldás. Integrált problémamegoldó rendszerek. A villamos kölcsönhatás. A villamos áramkörök alaptörvényei. Egyen- és váltakozóáramú hálózatok. A villamos és mágneses erőtér fogalma, szigetelő és ferromágneses anyagok. Egy és háromfázisú hálózatok. A villamos energia előállítása, továbbítása és alkalmazása. Biztonságtechnikai alapok.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.hét Mérnöki problémamegoldás. Számítógéppel segített problémamegoldás. Integrált problémamegoldó rendszerek.

  2. hét A villamos alapmennyiségek és mértékegységeik. Egyenfeszültségű áramkörök: villamos vezetés és ellenállás, az Ohm törvény, csomóponti- és hurok törvény. A villamos áram hőhatása.

  3. hét A villamos erőtér, a teret leíró mennyiségek. Az elektrosztatika alapjai. A villamos térerősség számítása és mérése. Erőhatás, Coulomb törvény. Kapacitás. Rétegezett szigetelések.

  4. hét A villamos tér hatására szigetelőanyagokban fellépő folyamatok. Vezetés, polarizáció, dielektromos veszteségek.

  5. hét A szigetelőképesség letörése, villamos szilárdság. Folyadékok és szilárd szigetelőanyagok villamos átütése.

  6. hét Villamos jelenségek gázokban. Átütési jelenségek. Elektronlavina, önfenntartó kisülés, koronakisülés. Felületi kisülések, átívelés.

  7. hét Villamos szigetelések igénybevételei: villamos, termikus, mechanikai és környezeti hatások. Szigetelések kialakításának elvei.

  8. hét A mágneses teret leíró mennyiségek. A mágneses indukció és fluxus fogalma. Gerjesztési törvény. Mágneses tér anyag jelenlétében. Ferromágneses anyagok.

  9. hét Váltakozó mágneses erőtér. Indukciós jelenségek áramkörökben. Ön- és kölcsönös indukció. Az induktivitás fogalma. Mágneses tér és áram kölcsönhatása, erőhatások.

  10. hét A váltakozó feszültség és –áram. A szinuszosan váltakozó mennyiségek jellemzése, ábrázolása fazorábrán. Váltakozó feszültségű áramkörök. Az impedancia fogalma.

  11. hét Háromfázisú hálózatok. A szimmetrikus háromfázisú rendszer. A háromfázisú teljesítmény.

  12. hét Villamos gépek (transzformátor, motor, generátor) működésének alapjai. Energiaáramlás, hatásfok.

  13. hét A villamos energia előállítása. Különböző típusú erőművek. A villamos energia szállítása és elosztása. A fogyasztók csatlakoztatása.

  14. hét Villamos áramkörök tranziensei. A tranziensekből eredő igénybevételek. A villamos ív és megszakítása.

  15. hét Villamos biztonságtechnikai alapismeretek. Érintésvédelmi megoldások.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: az előadások és a bemutató jellegű laboratóriumi gyakorlatok látogatása

  b. A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga, amelyen az előadásokon, a laboratóriumi gyakorlatokon elhangzott tananyagot, valamint az előírt irodalom anyagát és azok alkalmazását kérjük számon.

  11. Pótlási lehetőségek

  A TVSZ-ben rögzített szabályok szerint

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadókkal egyeztetett időpontokban

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tanszék honlapjáról letölthető segédanyagok, valamint

  Horváth T. – Berta I. – Pohl J.: Az elektrosztatikus feltöltődések, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1983.

  Horváth-Csernátony-Hoffer: Nagyfeszültségű technika. Tankönyvkiadó, Budapest. 1986.

  Németh-Horváth: Nagyfeszültségű szigeteléstechnika. Tankönyvkiadó, Budapest. 1990.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

  -

  Felkészülés laborokra

  10

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Szedenik Norbert

  adjunktus

  NTBT

  Dr. Vajda István

  docens

  VGHT

  Prikler László

  tanársegéd

  VMT

  Dr. Kiss István

  adjunktus

  NTBT