Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamos rendszerek környezeti hatásai

  A tantárgy angol neve: Environmental Effects of Electrical Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Vegyészmérnöki Kar

  Környezetmérnöki képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VINF0007 6 0/2/0/v 3  
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Berta István

  egyetemi tanár

  VET

  Tamus Ádám

  egyetemi tanársegéd

  VET

  Novák Balázs

  egyetemi tanársegéd

  VET

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  matematika, fizika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (TárgyEredmény( "BMETE901919" , "jegy" , _ ) >= 2 ÉS TárgyEredmény( "BMETE131786" , "jegy" , _ ) >= 2) VAGY (TárgyEredmény( "BMETE901919" , "jegy" , _ ) >= 2 ÉS TárgyEredmény( "BMETE141786" , "jegy" , _ ) >= 2)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal a villamos, a mágneses és az elektromágneses terek alapvető tulajdonságait, forrásait és hatásait a környezetre, különösen az élő emberi szervezetre. A hallgatók megismerkednek továbbá az előadások és bemutató jellegű laboratóriumi foglalkozások keretében a káros hatások elleni védekezés lehetőségeivel is.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét: Elektrosztatika története,

  Feltöltődési folyamatok – elektronátadás a határfelületen

  2. hét: Feltöltődési folyamatok – ionátadás a határfelületen; töltések kilépése és felhalmozódása; mechanikai hatások

  3. hét: Gerjesztett feltöltődési folyamatok

  4. hét: Testek feltöltődéséből származó gyakorlati problémák – emberi test feltöltődése, járművek feltöltődése, folyamatos mozgásból eredő feltöltődések

  5. hét: ESD veszélyei az elektronikus eszközökre; csőben áramló anyagok feltöltődése; elektrosztatikus tűz- és robbanásveszély

  6. hét: Védekezés az elektrosztatikus feltöltődés káros hatásai ellen

  7. hét: Elektrosztatika a természetben: Villámok

  8. hét: Villamosenergia-rendszerek kialakulása, a villamosenergia-termelés és -elosztás főbb lépései, energia-elosztó hálózatok feszültségszitjei

  9. hét: A villamosenrgia-rendszerek és a környezet kölcsönhatása, főbb szennyezőanyagok, konduktív, induktív és kapacitív kölcsönhatás

  10. hét: A villamosenergia-termelés szennyezőanyagainak élettani hatásai, kisfrekvenciás erőterek élettani hatásai

  11. hét: Elektromágneses hullámok terjedése, főbb elektromágneses hullámforrások

  12. hét: Elektromágneses hullámok kölcsönhatása anyaggal, sejtalkotókkal, sejtekkel, szervekkel

  13. hét: Elektromágneses hullámok élettani hatásai: hőhatás, idegrendszeri hatás

  14. hét: Fényszennyezés főbb aspektusai, az optikai sugárzás élettani hatásai

  15. hét: A villamos áram élettani hatásai, áramütések fajtái

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Gyakorlat

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: részvétel a gyakorlatok legalább 75 %-án
  2. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga szóbeli kiegészítés lehetőségével

  11. Pótlási lehetőségek

  Az egyetemi tanulmányi és vizsgaszabályzatban előírtak szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az oktatókkal előre megbeszélt időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Mészáros Ernő: Éghajlatváltozás: Természetes vagy emberi hatások, Magyar Tudomány, 2001./11.

  Sztanyik B. László: Az energetikai környezet szennyezés élettani hatásai, Magyar Tudomány, 2001./11.

  Geszti P. Ottó: Villamosenergia-rendszerek III., Tankönyvkiadó, Budapest 1986 438.-448. o.

  Varjú György: Kisfrekvenciás erőterek egészségi és elektromágneses összeférhetőségi kérdései, Magyar Tudomány 2002./8. 1048.-1064. o.

  Géher Károly szerk.: Híradástechnika, Műszaki Kiadó, 1993. 103-112. o.

  Thuróczy György: A rádiófrekvenciás sugárzások egészségügyi kérdései, Magyar Tudomány 2002./8. 1010.-1025. o.

  Mátay Gábor, Zombory László: A rádiófrekvenciás sugárzás élettani hatásai és orvosbiológiai alkalmazásai, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2000. 31.-147. o.

  Schanda János: Az optikai sugárzás élettani hatásai, Magyar Tudomány 2002./8. 1000-1009 o.

  Kolláth Zoltán: Fényszennyezés és világítástechnika. Elektrotechnika 94. évf. 2001./5.

  Dr. Koller László: Az áramütés elleni védelem, Elektronikus jegyzet, BME VET 2003. (a www.ntb.bme.hu oldalon található)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  10

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  10

  ..

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Berta István

  egy. tanár

  VET

  Novák Balázs

  egy. tanársegéd

  VET

  Tamus Ádám

  egy. tanársegéd

  VET