Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Neurális és tanuló rendszerek

  A tantárgy angol neve: Neural and Learning Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Doktorandusz tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMMD002   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Horváth Gábor,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimmd002/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Horváth Gábor

  docens

  MIT

       
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Sztochasztikus folyamatok, Valószínűségszámítás

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a gépi tanulás elméleti alapjait, alkalmazási lehetőségeit és bemutassa a tanulás különböző formáit alkalmazó számító rendszereket. A tárgy részletesen foglalkozik a mintákból történő tanulást alkalmazó neurális hálózatokkal, a legfontosabb neurális architektúrákkal és a neuronhálók alkalmazási lehetőségeivel.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Algoritmikusan nehezen megoldható feladatok.
  • A tanulás szerepe a feladatmegoldásokban. Gépi tanulás.
  • Ellenőrzött (felügyelt) tanulás.

  Hibakorrekciós eljárások (gradiens módszerek, kereső eljárások, genetikus algoritmusok).

  Szupport Vektor Gépek (SVM) és jelentőségük a tanuló rendszerek között.

  Megerősítéses tanulás.

  • Nemellenőrzött (felügyelet nélküli) tanulás.

  Hebb szabály, Oja szabály,

  Versengő tanulás.

  • A tanuló rendszerek minősítése, általánosítás. A statisztikus tanuláselmélet fontosabb eredményei, PAC tanulás.
  • Tanuláson alapuló elosztott párhuzamos számító rendszerek, neurális hálózatok:

  Az elemi neuron és felügyelt tanítási algoritmusa.

  Egy- és többrétegű előrecsatolt hálózat, az előre csatolt hálózatok tanítása: backpropagation algoritmus.

  Szupport vektor gépek különböző változatai (SVM, LS-SVM, ridge regression)

  • Dinamikus hálózatok

  Lokális és globális visszacsatolást tartalmazó hálózatok.

  Dinamikus rendszerek tanítása: dinamikus backpropagation,

  • Nemellenőrzött tanulási hálózatok.

  Kohonen hálók.

  Lineáris és nemlineáris adattömörítő hálók: PCA, ICA.

  • Neurális hálózatok alkalmazása (felismerési problémák megoldása, optimalizálási feladatok megoldása, egy- és többdimenziós jelfeldolgozás, nemlineáris jelfeldolgozás, nemlineáris dinamikus rendszerek identifikációja, stb.).
  • Hardver és szoftver implementálási kérdések

  A mesterséges neurális hálózatoknál tárgyalt párhuzamos algoritmusok implementálására alkalmas általános és speciális párhuzamos működésű hardver rendszerek.

  A hardver megvalósítás speciális problémái: pontosság, sebesség, komplexitás. Szoftver realizálás, szimulátorok.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: félévközi házi feladat elégséges szintű beadása. A feladat beadás határideje a szorgalmi időszak utolsó hete, ill.

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga.

  A vizsgajegy megállapításának módja:

  0,8*félévvégi vizsga eredménye+0,2*házi feladat eredménye

  1. Elővizsga: igény esetén az utolsó oktatási héten
  11. Pótlási lehetőségek

  A félévközi feladat különeljárási díj ellenében a vizsgaidőszak harmadik hetének végéig pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Horváth Gábor (szerk.): Neurális hálózatok és műszaki alkalmazásaik, Egyetemi tankönyv, Műegyetemi Kiadó, 1998.

  B. Schölkopf, A. Smola: Learning with Kernels Support Vector Machines, Regularization, Optimization and Beyond. MIT Press, 2002.

  S. Haykin: Neural Networks, A Comprehensive Foundation, second edition, Prentice Hall, 1999.

  R. S. Sutton, A. G. Barto: Reinforcement Learning: An Introduction, Bradford Book, MIT Press, 1998.

  T. Mitchell: Machine Learning, McGraw-Hill, 1997.

  Továbbá sokszorosított anyag a tárgy honlapján közzétéve

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  10

  Felkészülés zárthelyire

   

  Házi feladat elkészítése

  30

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

   

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

  50

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Horváth Gábor

  Docens

  MIT