Neurális hálózatok

A tantárgy angol neve: Neural Networks

Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMM9107   4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Horváth Gábor,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm9107/
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Horváth Gábor

docens

MIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Sztochasztikus folyamatok, Valószínűségszámítás

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

Vimm4373 Tanuló és hibrid információs rendszerek

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a "neurális" számítási paradigmát, a mesterséges neurális hálózatok elméleti alapjait, felépítését, bemutassa a tanulás szerepét és áttekintse a legfontosabb tanulási algoritmusokat. A tárgy részletesen foglalkozik a neurális hálózatok alkalmazási lehetőségeivel, és összefoglalja ezen hálózatok hatékony megvalósítási (hardver és szoftver) lehetőségeit.

8. A tantárgy részletes tematikája

Algoritmikusan nehezen megoldható feladatok. A tanulás szerepe a feladat-megoldásokban. Gépi tanulás. Ellenőrzött (felügyelt) tanulás. Hibakorrekciós eljárások (gradiens módszerek, kereső eljárások, genetikus algoritmusok).

Nemellenőrzött (felügyelet nélküli) tanulás. Hebb szabály, Oja szabály. Versengő tanulás.

Tanuláson alapuló elosztott párhuzamos számító rendszerek, neurális hálózatok:

Az elemi neuron és felügyelt tanítási algoritmusa. Egy- és többrétegű előrecsatolt hálózat, az előre csatolt hálózatok tanítása: backpropagation algoritmus.

Lokális és globális visszacsatolást tartalmazó hálózatok. Dinamikus neurális rendszerek és tanításuk: Dinamikus backpropagation,

A statisztikus tanuláselmélet alapjai, szupport vektor gépek (SVM, LSSVM). Kernel módszerek

Nemellenőrzött tanulási hálózatok. Kohonen hálók. Lineáris és nemlineáris adattömörítő hálók: PCA, ICA.

Analitikus tanulási hálózatok. Hopfield hálózatok. Boltzmann gép. Mean field elmélet.

Neurális hálózatok alkalmazása (felismerési problémák megoldása, optimalizálási feladatok megoldása, egy- és többdimenziós jelfeldolgozás, nemlineáris jelfeldolgozás, nemlineáris dinamikus rendszerek identifikációja, előrejelzés stb.). A neurális hálózatok gyakorlati alkalmazásainál felmerülő problémák és azok megoldási lehetőségei.

Hardver és szoftver implementálási kérdések

A mesterséges neurális hálózatoknál tárgyalt párhuzamos algoritmusok implementálására alkalmas általános és speciális párhuzamos működésű hardver rendszerek.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

Előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: házi feladat bemutató keretében történő elégséges szintű beadása. A feladatbeadás határideje a szorgalmi időszak utolsó hete.

b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  1. Elővizsga: igény esetén a szorgalmi időszak utolsó hetében
12. Konzultációs lehetőségek

A félévközi feladat megoldásához rendszeres (kéthetenkénti) konzultáció.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Horváth, G. (szerk): "Neurális hálózatok és műszaki alkalmazásaik" Egyetemi tankönyv, Műegyetemi Kiadó, 1998.

Haykin, S.: "Neural Networks. A Comprehensive Foundation" Second Edition, Prentice Hall. 1999.

Hassoun, M. H.: "Fundamentals of Artificial Neural Networks" MIT press, Cambridge, 1995

Mitchell, T. "Machine Learning" McGraw Hill, New York, 1997.

Schölkopf, B, Buges, C.J.C., Smola, A. J.: "Advances in Kernel Methods, Support Vector Learning" MIT Press, Cambridge, MA. 1999.

A Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék WWW szerverén található összefoglaló anyag.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

 

Kontakt óra

56

Félévközi készülés órákra

 

Felkészülés zárthelyire

 

Házi feladat elkészítése

34

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

20

Vizsgafelkészülés

40

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Horváth Gábor

Docens

MIT