Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Neurális hálózatok

  A tantárgy angol neve: Neural Networks

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM9107   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Horváth Gábor,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm9107/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Horváth Gábor

  docens

  MIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Sztochasztikus folyamatok, Valószínűségszámítás

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Vimm4373 Tanuló és hibrid információs rendszerek

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a "neurális" számítási paradigmát, a mesterséges neurális hálózatok elméleti alapjait, felépítését, bemutassa a tanulás szerepét és áttekintse a legfontosabb tanulási algoritmusokat. A tárgy részletesen foglalkozik a neurális hálózatok alkalmazási lehetőségeivel, és összefoglalja ezen hálózatok hatékony megvalósítási (hardver és szoftver) lehetőségeit.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Algoritmikusan nehezen megoldható feladatok. A tanulás szerepe a feladat-megoldásokban. Gépi tanulás. Ellenőrzött (felügyelt) tanulás. Hibakorrekciós eljárások (gradiens módszerek, kereső eljárások, genetikus algoritmusok).

  Nemellenőrzött (felügyelet nélküli) tanulás. Hebb szabály, Oja szabály. Versengő tanulás.

  Tanuláson alapuló elosztott párhuzamos számító rendszerek, neurális hálózatok:

  Az elemi neuron és felügyelt tanítási algoritmusa. Egy- és többrétegű előrecsatolt hálózat, az előre csatolt hálózatok tanítása: backpropagation algoritmus.

  Lokális és globális visszacsatolást tartalmazó hálózatok. Dinamikus neurális rendszerek és tanításuk: Dinamikus backpropagation,

  A statisztikus tanuláselmélet alapjai, szupport vektor gépek (SVM, LSSVM). Kernel módszerek

  Nemellenőrzött tanulási hálózatok. Kohonen hálók. Lineáris és nemlineáris adattömörítő hálók: PCA, ICA.

  Analitikus tanulási hálózatok. Hopfield hálózatok. Boltzmann gép. Mean field elmélet.

  Neurális hálózatok alkalmazása (felismerési problémák megoldása, optimalizálási feladatok megoldása, egy- és többdimenziós jelfeldolgozás, nemlineáris jelfeldolgozás, nemlineáris dinamikus rendszerek identifikációja, előrejelzés stb.). A neurális hálózatok gyakorlati alkalmazásainál felmerülő problémák és azok megoldási lehetőségei.

  Hardver és szoftver implementálási kérdések

  A mesterséges neurális hálózatoknál tárgyalt párhuzamos algoritmusok implementálására alkalmas általános és speciális párhuzamos működésű hardver rendszerek.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: házi feladat bemutató keretében történő elégséges szintű beadása. A feladatbeadás határideje a szorgalmi időszak utolsó hete.

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  1. Elővizsga: igény esetén a szorgalmi időszak utolsó hetében
  12. Konzultációs lehetőségek

  A félévközi feladat megoldásához rendszeres (kéthetenkénti) konzultáció.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Horváth, G. (szerk): "Neurális hálózatok és műszaki alkalmazásaik" Egyetemi tankönyv, Műegyetemi Kiadó, 1998.

  Haykin, S.: "Neural Networks. A Comprehensive Foundation" Second Edition, Prentice Hall. 1999.

  Hassoun, M. H.: "Fundamentals of Artificial Neural Networks" MIT press, Cambridge, 1995

  Mitchell, T. "Machine Learning" McGraw Hill, New York, 1997.

  Schölkopf, B, Buges, C.J.C., Smola, A. J.: "Advances in Kernel Methods, Support Vector Learning" MIT Press, Cambridge, MA. 1999.

  A Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék WWW szerverén található összefoglaló anyag.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

   

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

   

  Felkészülés zárthelyire

   

  Házi feladat elkészítése

  34

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Horváth Gábor

  Docens

  MIT