Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  UML bázisú modellezés és analízis

  A tantárgy angol neve: UML Based Modelling and Analysis

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. február 2.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM4408 8 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Varró Dániel,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm4408/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Varró Dániel

  egyetemi adjunktus

  MIT

       
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  objektum-orientált szoftvertervezés, formális módszerek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az UML (Unified Modeling Language) napjainkra az objektum-orientált rendszermodellezés szabványos leíró nyelvévé vált, melyet széles körben használnak hálózati alkalmazások, üzleti folyamatok, biztonságkritikus, beágyazott és real-time rendszerek tervezésekor.

  A tantárgy célja, hogy egy webalkalmazás tervezésén és implementációján keresztül egyszerre mutassa be az UML nyelv használatát a modellbázisú szoftvertervezési folyamatban és az ipari környezetben használatos J2EE implementációs technológia oldaláról.

  Egyrészről mérnöki szemléletű bevezetést ad az UML alapú rendszertervezés világába, és áttekintést nyújt az UML speciális alkalmazásterületeihez kapcsolódó szabványokról. Másrészről ipari eszközök használatával megmutatja, hogy az UML bázisú modellezés hogyan kapcsolódik a napjainkban a webalkalmazások körében igen elterjedt J2EE alapú implementációs technológiához. Végezetül, betekintést nyújt az UML modellek modelltranszformáció alapú formális analízisébe.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés: UML alapú rendszertervezés és analízis

  Model Driven Architecture (MDA), az UML szerepe az MDA-ban, az UML nyelv fejlődése, UML alapú rendszertervezés és analízis; UML modellek modelltranszformáció alapú analízise

  UML bázisú követelményanalízis

  Használati esetek és aktorok, Forgatókönyvek, Esettanulmány: modern eszközök a követelményanalízisben (RequisitePro)

  Platform-független UML modellezés (Rendszeranalízis)

  Statikus tervezés, Architektúra tervezés (Entity, Control, Boundary osztályok), Statikus kényszerek (OCL), Dinamikus viselkedés leírása, Felhasználói felületek logikai tervezése (UML Állapottérképek), Esettanulmány

  Platformfüggő UML modellezés (Részletes tervezés)

  Tervezési minták, Automatikus kódgenerálás, Hatékony kódgenerálási technikák (JET, Velocity), Erőforrás modellezés (UML Profile for Schedulability, Performance and Time), UML modellek formális analízise, Esettanulmány

  Domain-specifikus modellezés

  Az UML kiterjesztési mechanizmusai, Metamodellezés (MOF, EMF, XMI), Sztereotípiák, J2EE platform modell, Modelltranszformációs technikák

  Webalkalmazások fejlesztése

  A J2EE szoftver architectúra, szerver oldali megoldások (Enterprise Java Beanek), webalkalmazások megvalósítása (JSP, HTTP Szervletek), Objektumok és relációs adatbázisok kapcsolata (objektum-relációs leképezés, EJB-QL)

  UML bázisú tesztelés

  Egységtesztelés, követelmény alapú tesztelés, állapottérkép alapú tesztelés, modern tesztelési eszközök (JUnit, Rational Test Suite)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A félévvégi aláírás feltétele egy házi feladat legalább elégséges szintű teljesítése. A házi feladat egy kisméretű webalkalmazás UML alapú rendszermodelljének és J2EE alapú implementációjának elkészítése, melyeket a hallgatók csoportokba osztva végeznek el modern ipari fejlesztőeszközök felhasználásával. A házi feladat elkészítését a projekt előrehaladásával folyamatosan (kéthetente) ellenőrizzük, az elégséges szintű teljesítéshez valamennyi részfeladatot időben és megfelelő szinten meg kell oldani. A házi feladat beadása csak a szorgalmi időszakban teljesíthető.

  b. A vizsgaidőszakban:

  A hallgatók a tárgyból írásbeli vizsgát tesznek. A jegyhatáron lévő hallgatók számára opcionális szóbeli vizsgát tartunk. Az érintett hallgatók névsorát az írásbeli eredmények kihirdetésekor tesszük közzé. A vizsgajegyben a házi feladatra kapott jegyet 50 %-os súllyal figyelembe vesszük.

  1. Elővizsga: nincs
  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat beadása csak a szorgalmi időszakban történik, a vizsgaidőszakban a házi feladatot semmilyen módon nem lehet pótolni.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A felhasznált ipari fejlesztőeszközök megismerésére fakultatív laborokat szervezünk. A házi feladattal kapcsolatban felmerülő problémák megbeszélésére közös (nagy csoportos) demonstrációkat szervezünk, melyen a részvétel nem kötelező.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  [1] Az előadások fóliaanyag + tutorial-ek az egyes fejlesztőeszközökhöz és technológiákhoz

  [2] Aktuális OMG szabványtervezetek (weben elérhetők)

  [3] Válogatott IBM Redbook-ok

  [4] UML 2000-2004 konferenciák, valamint a MODELS konferenciák válogatott anyagai (Springer)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  56

  Demonstráció/Konzultáció (opc.)

  10

  Félévközi készülés órákra

  5

  Felkészülés zárthelyire

  0

  Házi feladat elkészítése

  64

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  0

  Házi feladat beadása (prezentáció)

  5

  Vizsgafelkészülés

  10

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Pataricza András

  egyetemi docens

  MIT

  Dr. Varró Dániel

  egyetemi adjunktus

  MIT