Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Tanuló és hibrid információs rendszerek

  A tantárgy angol neve: Learning and Hybrid Information Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

   

  Műszaki Informatika Szak

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM4373 8 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pataki Béla József,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm4373/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Horváth Gábor

  egyetemi docens

  MIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  mesterséges intelligencia

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  A nagybonyolultságú műszaki problémákban felmerülő nehézségeket csak a szintén nagybonyolultságú és a problémamegoldó komponenseiben gazdag intelligens számítógépes rendszerekkel lehet leküzdeni. Ilyen rendszerek tipikusan a hierarchikus felépítésű heterogén rendszerek, ahol numerikus algoritmusok, konnekcionista komponensek és szimbólikus következtetésre alkalmas (szakértő) rendszerek, továbbá ezek kiterjesztése az elosztott problémamegoldás esetére egyaránt előfordulnak. A tárgy célja megismertetni a hallgatókat a jelenleg legcélszerűbbnek tartott komponensválasztékkal, továbbá megadni azokat az integrációs elveket, rendszertechnikai és implementációs ismereteket, amelyek felhasználásával sikeresen fejleszthetők nagybonyolultságú és hibrid architekturájú intelligens számítógépes rendszerek.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Tudás-intenzív problémák. A tudás fajtái, a tudás ábrázolása.
  • A gépi tanulás fajtái, induktív tanulás., szimbolikus kifejezések induktív tanulása, valószínűségi hálók tanulása, megerősítéses tanulás, genetikus algoritmusok. A statisztikai tanuláselmélet alapjai.
  • Tanuló rendszerek architektúrái. A konnekcionista megoldásnak kedvező probléma-osztályok. A neurális hálók alapfogalmai, típusai, különböző neurális architektúrák - ismertetés és összevetés. A tanulás szerepe a neurális hálóknál (ellenőrzött és nemellenőrzött tanulás), a tanulás, mint optimalizálás. Tanulási sémák (gradiens eljárások, hibavisszaterjesztés, Hebb tanulás, stb). A neurális hálók méretezési és alkalmazási kérdései (függvényapproximáció, felismerési problémák, nemlineáris dinamikus rendszerek modellezése, klaszterezés, asszociáció).
  • Bizonytalan tudás és kezelési módszerei. Fuzzy és fuzzy-neurális rendszerek.
  • A tudásreprezentáció különböző formáit együttesen használó hibrid intelligens rendszerek. A szimbólikus tudás ábrázolása és a szabályalapú rendszerek. Szimbolikus és tapasztalati tudás együttes kezelése, a priori tudás beépítése neurális rendszerekbe, szimbolikus tudás kinyerése megtanított hálókból, magyarázatgenerálás.
  • Komplex tudásalapú rendszerek felépítése, versengés és együttműködés. Szakértői, neurális, fuzzy és genetikus módszereket alkalmazó komplex rendszerek. A realizáció kérdései. Alkalmazási példák.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy elméleti része előadás formájában kerül leadásra. A tárgy témaköréhez illeszkedő gyakorlati ismeretek elsajátítására az Elosztott intelligens rendszerek labor keretein belül, annak második felében kerül sor.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  - félévközben (8. héten, külön időpontban) egy nagy ZH (max. pontszám 60), amely a félév utolsó hetében és a vizsgaidőszak 3. hetében biztosított külön alkalommal pótolható, a szükséges minimum szint a pontok 40%-a.

  - egy házi feladat, melynek kiadása a 7. oktatási héten történik. A megoldásokat dokumentáló jegyzőkönyveket a 13. héten kell leadni. A házi feladat bemutatása és értékelése (amennyiben a dokumentáció előzetesen le lett adva) a 14. héten történik, egy közös nyilvános bemutató keretében.

  A házi feladatra max. 20 pontot lehet kapni, a szükséges minimum a pontok 40%-a.

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga. A vizsgára bocsátás feltétele az évközi ZH és házi feladat minimális (40 %) szintű teljesítése.

  c. Osztályozás:

  A vizsga osztályzatába a zh és a félévközi feladat 15-15%-kal beszámít

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Russel, S. J., Norvig, P.: "Mesterséges Intelligencia modern megközelítésben" Panem-Prentice Hall, Budapest, 2000. VI. fejezet.

  Haykin, S.: "Neural Networks. A Comprehensive Foundation" Second Edition, Prentice Hall. 1999.

  Schölkopf, B – Smola, A.J. "Learning with Kernels", MIT Press, Cambridge, MA. 2002.

  Horváth, G. (szerk): "Neurális hálózatok és műszaki alkalmazásaik" Egyetemi tankönyv, Műegyetemi Kiadó, 1998.

  Hassoun, M. H.: "Fundamentals of Artificial Neural Networks" MIT Press, Cambridge, 1995

  Mitchell, T. "Machine Learning" McGraw Hill, New York, 1997.

  A Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék WWW szerverén található összefoglaló anyag

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen 
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Horváth Gábor

  egyetemi docens

  MIT