Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Informatikai infrastruktúra szakirány

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM4356 7 2/0/0/f 2 1/3
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Strausz György,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm4356/
  4. A tantárgy előadója

  Feladatonként a hallgatókhoz hozzárendelt konzulensek a Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék munkatársainak köréből.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Nincs.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az önálló laboratórium célja, hogy a hallgatók három félév alatt szakmai konzulens irányítása mellett egy önálló mérnöki feladatot oldjanak meg, elsősorban a szakirány témaköréhez kapcsolódva. A feladatmegoldás során a hallgatók megismerkednek a szakmailag igényes mérnöki munka minden lényeges fázisával és az egyes részfeladatokat a lehető legnagyobb mértékben önállóan végzik el.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az önálló laboratórium teljesítése során megoldandó mérnöki feladat minden hallgató esetén más és más, így mindenkire érvényes tematikát nem lehet megadni. A feladatok megoldása során tipikusan szükségesek a következő lépések:

  • irodalomkutatás,
  • a hasonló feladatok illetve megoldások megismerése és ezek értékelése,
  • a feladatspecifikáció pontosítása,
  • a környezettel (felhasználókkal, informatikai rendszerekkel) való interfészek tervezése,
  • a megoldás részletes tervezése,
  • megvalósítás és lépésenkénti verifikáció,
  • a megvalósítás értékelése (validáció),
  • a felhasználhatósági korlátok megállapítása,
  • a felhasználói és tervezési dokumentáció elkészítése.

  Az alábbiakban azt a néhány pontot illetve ütemezést ismertetjük, amelyek teljesítését minden hallgatótól elvárjuk.

  A tárgy első félévében:

  • A tárgy első féléve bevezet a megismerendő technológiába egy kisminta-feladat megoldásán keresztül.
  • A feladat kiválasztása az első oktatási héten történik a konzulensek által felkínált témaválaszték alapján. A témákra webes felületen kell jelentkezni, az esetleges konfliktusok (pl. több hallgató jelentkezik ugyanazon témára) feloldására a konzulenssel és a szakirányfelelős oktatóval való egyeztetés után a tárgyfelelős tesz javaslatot. A jelentkezést elmulasztó hallgatókat a tárgyfelelős osztja be konzulensekhez.
  • A választott témát a konzulens részletesen ismerteti a hallgatóval, és egyeztetik a féléves munka ütemezését. A félév során a hallgató előre meghatározott időpontokban heti rendszerességgel egyeztet a konzulensével a feladat kidolgozásáról és a szükséges részfeladatok végrehajtásáról.
  • A 7. oktatási hét végére elkészül a hallgató egyoldalas feladatkiírása, ami meghatározza a félév végéig elvégzendő feladatot és a megoldáshoz szükséges lépéseket.
  • Az egy tématerületen dolgozó hallgatók 8-10 fős csoportokat alkotnak, és a félév során kiselőadások sorozatával ismertetik egymással a feladatuk kidolgozását. A kiselőadásokat a tématerület megbízott felelőse koordinálja.
  • A kiselőadások anyagát valamint a feladat megoldása során keletkező részeredményeket (pl. irodalmi áttekintés, szoftver tervek, modellek) a hallgatók webes felületen elérhető önálló laboratórium dokumentum adatbázisban rögzítik.
  • A félév utolsó 2 oktatási hetében a hallgatóknak 10 perces, számítógépes vetített fóliákkal kísért kiselőadás formájában be kell számolniuk a félév során végzett munkáról. A kiselőadást kérdések követik kb. 2-3 percben. A beszámolóra a jelenlévő konzulensek részjegyet adnak. A beszámolókat előzetes egyeztetés után 8-10 fős szekciókban a tárgyfelelős szervezi. Az adott szekcióban a hallgatók és konzulenseik az összes előadást meghallgatják.
  • A félév végén a hallgatók előre megadott formátumban egyoldalas írásos összefoglalót készítenek a félév során végzett munkáról magyar és opcionálisan angol nyelven. Az egyoldalas összefoglalót a szorgalmi időszak végéig fel kell tölteni a megadott önálló laboratórium dokumentum adatbázisba.
  • A félév lezárásához az egyoldalas összefoglalón kívül még el kell készíteni a konzulens által meghatározott, feladat-specifikus dokumentumokat és ezeket szintén fel kell tölteni az önálló laboratórium dokumentum adatbázisba.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Laboratórium, amelynek keretében minden hallgató munkáját konzulens segíti és felügyeli egyénenkénti konzultációval.

  A konzulensnek el kell készítenie a féléves munkára vonatkozó feladatkiírást a hallgató által készített tervezet alapján. A feladatkiírásnak tartalmaznia kell a feladat specifikációját, a feladat ütemezését, valamint a szükséges tanszéki erőforrások igénybevételének tervezetét.

  A hallgató feladata, hogy az elkészített feladatkiírásban szereplő munkaterv szerint oldja meg feladatát. Ha a hallgató nem a tanszéken dolgozik, akkor hetente egy alkalommal a konzulensének be kell számolnia a munka előrehaladásáról. A félév végén minden hallgatónak beszámolót kell tartania.

  A konzulens feladata, hogy a munka végzéséhez szükséges feltételekről gondoskodjon (pl. konzultáció szervezése tanszéki vagy külső szakértővel, speciális szolgáltatások, alkatrészek, szoftverek megrendelése). Amennyiben a hallgató úgy érzi, hogy konzulense számára a megfelelő feltételeket nem biztosítja, akkor a tárgyfelelőshöz majd a tanszékvezetőhöz fordulhat.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

  A munkabeosztás betartását, a munka előrehaladását és a hallgató felkészülését a konzulens folyamatosan ellenőrzi. Ha a munkavégzés nem a tanszéken történik, a hallgatónak akkor is rendszeresen be kell számolnia a tanszéki konzulensnek. A félév végén egyeztetett időpontban a hallgató kiselőadás formájában számol be az általa végzett munkáról.

  A félév végi jegy megszerzésének szükséges feltétele a konzulens által elfogadott színvonalú félévközi munka, a félév végi beszámoló megtartása valamint az egyoldalas összefoglaló és a konzulens által meghatározott dokumentáció elkészítése.

  A félévvégi jegy 4 részjegyből tevődik össze átlagolással, ezek a következők: (1) szakmai színvonal, (2) az elkészített dokumentáció színvonala, (3) a félév során mutatott aktivitás és (4) a félév végi beszámolóra kapott részjegy. Az aktivitás és dokumentáció részjegyeket a hallgató konzulense állapítja meg. A beszámoló és a szakmai színvonal részjegyeket a beszámolón résztvevő konzulensek együttesen határozzák meg.

  b. A vizsgaidőszakban: -

  1. Elővizsga: Nincs.
  11. Pótlási lehetőségek

  A félévközi követelmények közül a félév végi beszámoló a vizsgaidőszak első két hetében különeljárási díj befizetése mellett pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az önálló laboratórium teljesítése a feladatot kiíró konzulenssel való rendszeres félévközi konzultációkat tesz szükségessé.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A hallgató által kiválasztott feladathoz kapcsolódó szakirodalom feladat-specifikus. A kötelezően megismerendő szakirodalmat a konzulens határozza meg.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

   

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  10

  Felkészülés zárthelyire

  0

  Házi feladat elkészítése

  0

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  Vizsgafelkészülés

  0

  Összesen

  60

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Naszádos László

  adjunktus

  BME MIT

  dr. Majzik István

  docens

  BME MIT