Önálló laboratórium

A tantárgy angol neve: Project Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Informatikai infrastruktúra szakirány

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMM4332 8 6/0/0/f 8 2/3
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Strausz György,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm4332/
4. A tantárgy előadója

Feladatonként a hallgatókhoz hozzárendelt konzulensek a Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék munkatársainak köréből.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

-

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Nincs.

7. A tantárgy célkitűzése

Az önálló laboratórium tárgy célja, hogy a hallgatók három félév alatt szakmai konzulens irányítása mellett egy önálló mérnöki feladatot oldjanak meg, elsősorban a szakirány témaköréhez kapcsolódva. A feladatmegoldás során a hallgatók megismerkednek a szakmailag igényes mérnöki munka minden lényeges fázisával és az egyes részfeladatokat a lehető legnagyobb mértékben önállóan végzik el.

8. A tantárgy részletes tematikája

Az önálló laboratórium teljesítése során megoldandó mérnöki feladat minden hallgató esetén más és más, így mindenkire érvényes tematikát nem lehet megadni. A feladatok megoldása során tipikusan szükségesek a következő lépések:

 • irodalomkutatás,
 • a hasonló feladatok illetve megoldások megismerése és ezek értékelése,
 • a feladatspecifikáció pontosítása,
 • a környezettel (felhasználókkal, informatikai rendszerekkel) való interfészek tervezése,
 • a megoldás részletes tervezése,
 • megvalósítás és lépésenkénti verifikáció,
 • a megvalósítás értékelése (validáció),
 • a felhasználhatósági korlátok megállapítása,
 • a felhasználói és tervezési dokumentáció elkészítése.

Az alábbiakban azt a néhány pontot illetve ütemezést ismertetjük, amelyek teljesítését minden hallgatótól elvárjuk.

A tárgy második félévében:

 • A második félév célja az adott mérnöki feladat részletes kidolgozásának megkezdése. Az első oktatási héten az előző félév eredményei alapján egyeztetni kell a konzulens és a hallgató között a félév végéig elvégzendő részfeladatokat és azok ütemezését. Szükség esetén dönteni kell az előző félévben megkezdett feladat módosításáról, ez esetben erről a tárgyfelelőst tájékoztatni kell.
 • A félév során a hallgató előre meghatározott időpontokban heti rendszerességgel egyeztet a konzulensével a feladat kidolgozásáról és a szükséges részfeladatok végrehajtásáról.
 • Az egy tématerületen dolgozó hallgatók 8-10 fős csoportokat alkotnak, és a félév során kiselőadások sorozatával ismertetik egymással a feladatuk kidolgozását. A kiselőadásokat a tématerület megbízott felelőse koordinálja.
 • A kiselőadások anyagát valamint a feladat megoldása során keletkező részeredményeket (pl. irodalmi áttekintés, szoftver tervek, modellek) a hallgatók webes felületen elérhető önálló laboratórium dokumentum adatbázisban rögzítik.
 • A félév utolsó 2 oktatási hetében a hallgatóknak 10 perces, számítógépes vetített fóliákkal kísért kiselőadás formájában be kell számolniuk a félév során végzett munkáról. A kiselőadást kérdések követik kb. 2-3 percben. A beszámolóra a jelenlévő konzulensek részjegyet adnak. A beszámolókat előzetes egyeztetés után 8-10 fős szekciókban a tárgyfelelős szervezi. Az adott szekcióban a hallgatók és konzulenseik az összes előadást meghallgatják.
 • A félév végén a hallgatók előre megadott formátumban egyoldalas írásos összefoglalót készítenek a félév során végzett munkáról magyar és opcionálisan angol nyelven. Az egyoldalas összefoglalót a szorgalmi időszak végéig fel kell tölteni a megadott önálló laboratórium dokumentum adatbázisba.
 • A félév lezárásához az egyoldalas összefoglalón kívül még el kell készíteni a konzulens által meghatározott, feladat-specifikus dokumentumokat és ezeket szintén fel kell tölteni az önálló laboratórium dokumentum adatbázisba.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

Laboratórium, amelynek keretében minden hallgató munkáját konzulens segíti és felügyeli egyénenkénti konzultációval.

A konzulensnek el kell készítenie a féléves munkára vonatkozó feladatkiírást a hallgató által készített tervezet alapján. A feladatkiírásnak tartalmaznia kell a feladat specifikációját, a feladat ütemezését, valamint a szükséges tanszéki erőforrások igénybevételének tervezetét.

A hallgató feladata, hogy az elkészített feladatkiírásban szereplő munkaterv szerint oldja meg feladatát. Ha a hallgató nem a tanszéken dolgozik, akkor hetente egy alkalommal a konzulensének be kell számolnia a munka előrehaladásáról. A félév végén minden hallgatónak beszámolót kell tartania.

A konzulens feladata, hogy a munka végzéséhez szükséges feltételekről gondoskodjon (pl. konzultáció szervezése tanszéki vagy külső szakértővel, speciális szolgáltatások, alkatrészek, szoftverek megrendelése). Amennyiben a hallgató úgy érzi, hogy konzulense számára a megfelelő feltételeket nem biztosítja, akkor a tárgyfelelőshöz majd a tanszékvezetőhöz fordulhat.

10. Követelmények
 1. A szorgalmi időszakban:

A munkabeosztás betartását, a munka előrehaladását és a hallgató felkészülését a konzulens folyamatosan ellenőrzi. Ha a munkavégzés nem a tanszéken történik, a hallgatónak akkor is rendszeresen be kell számolnia a tanszéki konzulensnek. A félév végén egyeztetett időpontban a hallgató kiselőadás formájában számol be az általa végzett munkáról.

A félév végi jegy megszerzésének szükséges feltétele a konzulens által elfogadott színvonalú félévközi munka, a félév végi beszámoló megtartása valamint az egyoldalas összefoglaló és a konzulens által meghatározott dokumentáció elkészítése.

A félévvégi jegy 4 részjegyből tevődik össze átlagolással, ezek a következők: (1) szakmai színvonal, (2) az elkészített dokumentáció színvonala, (3) a félév során mutatott aktivitás és (4) a félév végi beszámolóra kapott részjegy. Az aktivitás és dokumentáció részjegyeket a hallgató konzulense állapítja meg. A beszámoló és a szakmai színvonal részjegyeket a beszámolón résztvevő konzulensek együttesen határozzák meg.

b. A vizsgaidőszakban: -

 1. Elővizsga: Nincs.
11. Pótlási lehetőségek

A félévközi követelmények közül a félév végi beszámoló a vizsgaidőszak első két hetében különeljárási díj befizetése mellett pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

Az önálló laboratórium teljesítése a feladatot kiíró konzulenssel való rendszeres félévközi konzultációkat tesz szükségessé.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A hallgató által kiválasztott feladathoz kapcsolódó szakirodalom feladat-specifikus. A kötelezően megismerendő szakirodalmat a konzulens határozza meg.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

 

Kontakt óra

30

Félévközi készülés órákra

150

Felkészülés zárthelyire

0

Házi feladat elkészítése

0

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

60

Vizsgafelkészülés

0

Összesen

240

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Naszádos László

adjunktus

BME MIT

dr. Majzik István

docens

BME MIT