Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szimbolikus jelfeldolgozás és lágy számítási módszerek labor

  A tantárgy angol neve: Symbolic Signal Processing and Soft Computing Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Intelligens Rendszerek

  Mellékszakirány

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM4326 8. 2/0/0/f 2 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dobrowiecki Tadeusz Pawel,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm4326/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Pataki Béla

  docens

  MIT

  dr. Harmati István

  egyetemi adjunktus

  IIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Tudásalapú architektúrák, Fuzzy rendszerek és genetikus algoritmusok

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tudásalapú architektúrák, Fuzzy rendszerek és genetikus algoritmusok

  7. A tantárgy célkitűzése

  A labor egyik részében a 7. félévben hallgatott �Tudásalapú architektúrák� tárgy keretében megismert elveknek és gyakorlati megvalósításoknak a mérések során történő mélyebb megismerése a cél. A mérések neurális eszközökkel és módszerekkel, szabályalapú következtetésekkel, illetve osztályozási problémák megoldásával foglalkoznak.

  A mérések második felében a hallgatók irányítástechnikai problémák megoldására használják a fuzzy, adaptív fuzzy és genetikus algoritmusokat. A mérések során többféle fejlesztő eszköz bemutatására és használatára kerül sor.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Neurális hálók vizsgálata (MIT)

  Neurális feladatok megoldása a Matlab neurális toolbox felhasználásával, különböző hálók és tanulási eljárások vizsgálata néhány konkrét feladat kapcsán.

  2. Szabályalapú rendszerek (MIT)

  Szabályalapú rendszerekben alkalmazott következtetések vizsgálata .

  3. Szupport Vektor Gépek (SVM) vizsgálata (MIT)

  Szupport vektor gép alapú osztályozási algoritmusok konkrét feladat kapcsán történő vizsgálata.

  4. Fuzzy irányítás (IIT)

  A fuzzy logikai szabályozó (FLC) működési elvének megismerése. Lineáris rendszer szabályozása fuzzy jellegű PID algoritmusokkal. Nemlineáris rendszer irányítása fölérendelt fuzzy szakértővel és alárendelt nemlineáris szétcsatolással.

  5. Adaptív fuzzy irányítás (IIT)

  Adaptív fuzzy hálózattal történő függvényapproximáció megvalósítása. Nemlineáris rendszer irányítása direkt és indirekt adaptív fuzzy irányítással.

  6. Genetikus algoritmusok (IIT)

  A genetikus algoritmusok működési elvének megismerése. Optimalizálási és irányítási feladatok megoldása genetikus algoritmusokkal.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy 6 db 4 órás laboratóriumi mérésből áll, melyet a Méréstechnikai és Információs Rendszerek (MIT) és az Irányítástechnikai és Informatika (IIT) tanszékek laboratóriumaiban kell elvégezni.

  10. Követelmények
  • A félév lezárásának módja: félévközi jegy.
  • A 3 darab MIT laboratóriumi mérés (1.-2.-3.) anyagának elsajátítása, a mérések elvégzése és a mérési jegyző-könyvek elkészítése előírt ütemezés szerint.

  - Távolmaradás esetén összesen 1 mérés pótolható, különlegesen méltányolható ok esetén (hosszú betegség) a tárgy tanszéki felelősével lehet egyeztetni az esetleges pótlás módjáról.

  - A félév lezárásához szükséges követelmény az összes mérés sikeres elvégzése. (Az egyes foglalkozások elején �beugró� jelleggel megtörténik a felkészülés ellenőrzése, aki ezen nem mutat kielégítő felkészültséget, nem kezdheti meg a mérést.) A hallgató 1.-2.-3. mérésekre 1-1 osztályzatot kap (beugró, felelet, mérés és jegyzőkönyv alapján) melyek átlaga képezi a gyakorlati jegy 50%-át.

  • A 3 darab IIT laboratóriumi mérés (4.-5.-6.) anyagának elsajátítása, a mérések elvégzése és a mérési jegyző-könyvek elkészítése előírt ütemezés szerint, házi feladat megoldása.

  - Távolmaradás esetén összesen 1 mérés pótolható, különlegesen méltányolható ok esetén (hosszú betegség) a tárgy tanszéki felelősével lehet egyeztetni az esetleges pótlás módjáról.

  - A félév lezárásához szükséges követelmény az összes mérés sikeres elvégzése és a házi feladat sikeres megoldása. A hallgató 4.-5.-6. mérésekre illetve a házi feladatra 1-1 osztályzatot kap (felelet, mérés és jegyzőkönyv alapján) melyek átlaga képezi a gyakorlati jegy 50%-át.

  • A laborjegyet a két tanszék által adott osztályzatok átlagából képezzük, az átlagot 50 századtól felfele kerekítve.
  11. Pótlási lehetőségek

  lásd a 10. pontnál. A labor mérések a vizsgaidőszakban nem pótolhatók!

  12. Konzultációs lehetőségek

  szükség szerint

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A mérésekhez kiosztásra kerülő mérési útmutatók.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

   

  Kontakt óra

  24

  Félévközi felkészülés a laboratóriumi órákra

  24

  Labor jegyzőkönyvek elkészítése

  12

  Összesen

  60

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Dobrowiecki Tadeusz

  docens

  MIT

  dr. Horváth Gábor

  docens

  MIT

  Dr. Lantos Béla

  egyetemi tanár

  IIT

  dr. Pataki Béla

  docens

  MIT