Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hibrid információs technológiák

  A tantárgy angol neve: Hybrid Information Technologies

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Intelligens Rendszerek

  Mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM4322 8. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dobrowiecki Tadeusz Pawel,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm4322/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Pataki Béla

  egyetemi docens

  MIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Neurális hálózatok, az ágens fogalma, ágensalapú megoldáshoz illeszkedő problémák, megerősítéses tanulás intelligens ágensek tervezése. A szimbolikus tudás ábrázolása és a szabályalapú rendszerek.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tudásalapú architektúrák

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja azon integrációs elvek, rendszertechnikai és implementációs ismeretek bemutatása, amelyek felhasználásával sikeresen fejleszthetők nagybonyolultságú és hibrid architektúrájú intelligens számítógépes rendszerek.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  - Hibrid rendszerek - miért és hogyan? A hibrid rendszerek típusai. Elemi integrációs elvek és problématípusok összevetése.

  - Neurális hálók alkalmazása adaptációs mechanizmusként. Paraméter-adaptív és struktúra-adaptív analitikus rendszerek kialakítása.

  - A Mixture of Experts (MOE) struktúra, hierarchikus változat.

  - Hierarchikus neurális háló rendszerek. Szakértő neurális hálók.

  - Döntési fák tanulása (a TREPAN algoritmus).

  - OSF szűrők, OSF szűrők tanítása.

  - Neurális hálók támogatása szimbolikus rendszerelemekkel. Neurális- szimbolikus architektúrák típusai. A szimbolikus tudás ábrázolása neurális hálókkal. Szimbolikus tudás kinyerése tanított neurális hálózatokból, szimbolikus tudás beépítése neurális hálózatokba.

  - Szabályok és példákban való tudás együttes felhasználása. A KBANN háló. Magyarázat generálás.

  - Demonstrációs példák, esettanulmányok.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  :

  A tantárgy előadásból áll, amelynek anyagába beillesztésre kerülnek az elméletet magyarázó illusztrációs példák és esettanulmányok.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Az előadásokon a részvétel nem kötelező, a jelenlét ellenőrzésére nem kerül sor, a hiányzást igazolni nem szükséges.

  Félévközi ellenőrzések:

  - 1 nagy ZH. Pótlására a szorgalmi időszak végén 1 alkalmat biztosítunk. A zárthelyi (pótzárthelyi) osztályzata a vizsgajegybe beszámít (20 % súllyal). A zárthelyi (és pótzárthelyi) – a TVSZ és annak hivatalos értelmezése értelmében kötelező - vizsgaidőszakbeli pótlási alkalma egy kijelölt vizsga időpontjában lesz.

  - 1 házi feladat. A házi feladatra kapott pontszám beszámít a vizsgajegybe 10% súllyal). A házi feladatot legkésőbb a szorgalmi időszak végéig be kell adni, a vizsgaidőszakban nem pótolható!

  Az aláírás és a vizsgára bocsátás feltétele: elfogadott házi feladat és nagy ZH.

  1. A vizsgaidőszakban: A félév lezárásának módja: vizsga. Korábban megszerzett félévvégi aláírás legkorábban 2003-tól fogadható el. (Tehát, aki 2002/2003 tavaszi - második - félév előtt, pl. 2002 tavaszán vagy korábban szerzett aláírást, annak a vizsgára bocsáthatóság feltételeként újra meg kell szereznie idén.)
  2. A vizsga írásbeli. A vizsgapontszám – amelynek alapján a jegy kialakul – 0,1*HfPontszám+0,2*ZhPontszám+0,7*VizsgaDolgozatPontszám. Mind a három komponens külön-külön el kell érje a megfelelt (40%) szintet.

   Mind a zárthelyin, mind a vizsgán a később kijelölésre kerülő anyagrészekből külön-külön is el kell érni a minimum szintet. A tárgyhoz tartozó kreditpontok megszerzésének feltétele az aláírás és a sikeres vizsga.

  3. Elővizsga: Elővizsgát nem tartunk.
  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi pótlására a szorgalmi időszakban egy alkalommal biztosítunk lehetőséget. A zárthelyi (és pótzárthelyi) – a TVSZ és annak hivatalos értelmezése értelmében kötelező - vizsgaidőszakbeli pótlási alkalma egy kijelölt vizsga időpontjában lesz.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Ajánlott irodalom:

  Russel, S. J., Norvig, P.: "Artificial Intelligence, a Modern Approach" Prentice Hall, 1995.

  Stuart Russell és Peter Norvig: Mesterséges intelligencia korszerű megközelítésben, Panem Kiadó, Budapest, 1999

  Honavar, V., Uhr, L.(Eds): "Artificial Intelligence and Neural Networks: Steps Towards Principled Integ-
  ration" Academic Press, Boston, 1994.

  Kandel,A.-Langholz,G.: "Hybrid Architectures for Intelligent Systems", CRC Press, 1992,

  Közhasználatú WWW oktatási segédletek hibrid rendszerek témaköréből,

  Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék WWW szerverén található összefoglaló anyag.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  4

  Felkészülés zárthelyire

  14

  Házi feladat elkészítése

  30

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  10

  Vizsgafelkészülés

  32

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Dobrowiecki Tadeusz

  egyetemi docens

  MIT

  dr. Horváth Gábor

  egyetemi docens

  MIT

  dr. Pataki Béla

  egyetemi docens

  MIT