Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Tudásalapú architektúrák

  A tantárgy angol neve: Knowledge-Based Architectures

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Intelligens Rendszerek

  Mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM4246 7 4/0/0/v 5 4/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pataki Béla József,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm4246/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Pataki Béla

  egyetemi docens

  MIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  A nagybonyolultságú műszaki problémákban felmerülő nehézségeket csak a szintén nagybonyolultságú és a problémamegoldó komponenseiben gazdag intelligens számítógépes rendszerekkel lehet leküzdeni. Ilyen rendszerek tipikusan a hierarchikus felépítésű heterogén rendszerek, ahol numerikus algoritmusok, konnekcionista komponensek és szimbolikus következtetésre alkalmas (szakértő) rendszerek, továbbá ezek kiterjesztése az elosztott problémamegoldás esetére egyaránt előfordulnak. A tárgy célja megismertetni a hallgatókat a jelenleg legcélszerűbbnek tartott komponensválasztékkal és ezzel megalapozni a 'Hibrid információs technológiák' tárgyat.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Tudás-intenzív problémák. A tudás fajtái, a tudás ábrázolása. A következtetések formái. A tudásreprezentációk megválasztásának kérdései.
  • Konnekcionista (neurális) problémamegoldás. A konnekcionista megoldásnak kedvező probléma-osztályok. A neurális hálók alapfogalmai, típusai, különböző neurális architektúrák – ismertetés és összevetés. A tanulás szerepe a neurális hálóknál, a tanulás mint optimalizálás. Tanulási sémák (gradiens eljárások, hibavisszaterjesztés, Hebb-tanulás, stb). A neurális hálók méretezési és alkalmazási kérdései (függvényapproximáció, felismerési problémák, nemlineáris dinamikus rendszerek modellezése, klaszterezés, asszociáció).
  • Az ágens fogalma. Ágensalapú megoldáshoz illeszkedő problémák. Intelligens ágensek tervezése.
  • Problémamegoldás kereséssel. Informált és neminformált keresési algoritmusok, megoldandó problémák.
  • A szimbolikus tudás ábrázolása és a szabályalapú rendszerek. A szabályalapú rendszerek tipikus problémái. A kooperatív problémamegoldás modelljei. Szorosan csatolt kooperatív architektúrák.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tantárgy előadásból áll, amelynek anyagába beillesztésre kerülnek az elméletet magyarázó illusztrációs példák és esettanulmányok.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Az előadásokon a részvétel nem kötelező, a jelenlét ellenőrzésére nem kerül sor, a hiányzást igazolni nem szükséges.

  Félévközi ellenőrzések:

  - 1 nagyZH. Pótlására a szorgalmi időszak végén 1 alkalmat biztosítunk. A zárthelyi (pótzárthelyi) osztályzata a vizsgajegybe beszámít (20% súllyal). A zárthelyi elfogadható, ha a hallgató mindkét kijelölt anyagrészből külön-külön megszerzi az adott rész elérhető pontszámának legalább 40%-át. A zárthelyi (és pótzárthelyi) – a TVSZ és annak hivatalos értelmezése értelmében kötelező – vizsgaidőszakbeli pótlási alkalma egy kijelölt vizsga időpontjában lesz.

  - 1 házi feladat. A házi feladat eredménye a vizsgajegybe beszámít (10% súllyal). A házi feladatot legkésőbb a szorgalmi időszak végéig be kell adni, a vizsgaidőszakban nem pótolható!

  Az aláírás és a vizsgára bocsátás feltétele: elfogadott házi feladat és nagyZH.

  1. A vizsgaidőszakban: A félév lezárásának módja: vizsga. Korábban megszerzett félévvégi aláírás legkorábban 2003-tól fogadható el. (Tehát, aki 2002/2003 őszi - első - félév előtt, pl. 2002 tavaszán vagy korábban szerzett aláírást, annak a vizsgára bocsáthatóság feltételeként újra meg kell szereznie idén.)
  2. A vizsga írásbeli. A vizsgapontszám – amelynek alapján a jegy kialakul – 0,1*HfPontszám+0,2*ZhPontszám+0,7*VizsgaDolgozatPontszám.

   Mind a zárthelyin, mind a vizsgán a később kijelölésre kerülő anyagrészekből külön-külön is el kell érni a minimum szintet. A tárgyhoz tartozó kreditpontok megszerzésének feltétele az aláírás és a sikeres vizsga.

  3. Elővizsga: Elővizsgát nem tartunk.
  11. Pótlási lehetőségek

  A félévközi zárthelyi akár igazolt, akár igazolatlan elmulasztása esetén, illetve ha a zárthelyi eredménye a két kijelölt anyagrész bármelyikéből 40% alatt van, akkor órarendi időponton kívül, az utolsó előtti oktatási héten pótzárthelyi írandó. A pótzárthelyi anyaga a pótzárthelyi időpontjáig elhangzott anyag, illetve az addig önálló feldolgozásra kiadott anyag.

  A vizsgára bocsáthatóság feltétele a zárthelyi vagy a pótzárthelyi sikeres megírása és a házi feladat elfogadható szinten való beadása. Ha a házi feladat sikeresen beadásra került, de a zárthelyit (pótlással sem) sikerült elfogadható szinten megírni, akkor az aláírás megszerzése a vizsgaidőszak első három hetében, az egyik kiírt vizsgaidőpontban kísérelhető meg különeljárási díj ellenében. Az aláírásszerző vizsgaalkalom anyaga a teljes félévi anyag. Javító jelleggel pótzárthelyi, illetve vizsgaidőszakbeli pótlás nem írható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Hallgatói igény esetén a félév során, ill. a vizsgák előtt a tárgy előadója előzetesen egyeztetett időpontban konzultációt tart.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Ajánlott irodalom:

  - Rich,E - K.Knight: "Artificial Intelligence", 2nd Edit., McGraw-Hill, 1993.

  - Stuart Russell és Peter Norvig: �Mesterséges intelligencia korszerű megközelítésben�, Panem Kiadó, Budapest, 1999

  - Haykin, S.: �Neural Networks. A Comprehensive Foundation� Macmillan College Publishing Co. 1994.

  - Horváth, G.(szerk): Neurális hálózatok és műszaki alkalmazásaik. Műegyetemi Kiadó, 1995

  - Hassoun, M. H.: �Fundamentals of Artificial Neural Networks� MIT press, Cambridge, 1995

  - A Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék WWW szerverén található összefoglaló anyag.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  7

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  10

  Házi feladat

  32

  Vizsgafelkészülés

  25

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Dobrowiecki Tadeusz

  egyetemi docens

  MIT

  dr. Horváth Gábor

  egyetemi docens

  MIT

  dr. Pataki Béla

  egyetemi docens

  MIT