Orvosbiológiai méréstechnika

A tantárgy angol neve: Biomedical Instrumentation

Adatlap utolsó módosítása: 2008. augusztus 27.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMM4131 7 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Jobbágy Ákos Andor,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm4131/
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Jobbágy Ákos

egyetemi tanár

MIT

     
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Elektronika, méréstechnika.

7. A tantárgy célkitűzése

A biológiai jelek méréséhez szükséges jelátalakítók bemutatása és a hozzájuk kapcsolódó készülékek funkcionális ismertetése, ideértve mind a jellemző hardver egységeket mind az elterjedten használt jelfeldolgozó algoritmusokat.

8. A tantárgy részletes tematikája

Bevezetés

A tárgy kapcsolódási pontjai: egészségügy, műszergyártás.

Jeltartományok, jeltípusok, közvetlen és közvetett mérések. Zajok, zavarok.

Jelátalakítók

Elektródok: típusok, helyettesítő képek.

Nem villamos mennyiségek villamos jellé alakítása: elmozdulás, nyomás, erő, áramlási sebesség, hőmérséklet.

Linearizálás, dinamikus tulajdonságok vizsgálata.

Biológiai jeleket feldolgozó erősítők

Jelhozzávezetés, bemeneti fokozat, védelem, galvanikus elválasztás, zajelnyomás, szelektív fokozatok.

Biztonságtechnika

Az áram fiziológiai hatása. Az áramutak létrejötte.

Védekezés a nem kívánatos áramutak ellen. Szabványok.

Elektronikus jeleket feldolgozó orvosi készülékek bemutatása

A készülékek funkcionális blokkvázlata.

Digitalizálás, adattömörítés, lényegkiemelés.

Az eredmények reprezentálása.

Készülékspecifikus jelfeldolgozás.

Távmérés.

A bemutatandó készülékek:

Elektrokardiográfok. Pacemakerek. Defibrillátorok.

Elektroencefalográfok. Elektromiográfok. Stimulátorok.

Vérnyomás- és pulzusmérők. Légzési paramétereket mérő készülékek.

Impedanciamérők, pletizmográfok.

Őrző készülékek. Dializátorok. Hallásvizsgálók.

Laboratóriumi készülékek. Ultrahangot használó készülékek.

Képalkotó berendezések.

Mozgásanalízis.

Orvosi készülékek ellenőrzése.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás

10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:
  2. A félév során egy idegennyelvű cikkből referátumot kell készíteni. A félévközi követelmények teljesítését igazoló aláírás megadásának feltétele a referátum elfogadása.

  3. A vizsgaidőszakban:

A vizsga írásbeli. A vizsgajegy kialakítása kizárólag a vizsgadolgozat alapján történik. A vizsgáról való távolmaradást a tantárgy előadójánál lehet igazolni. Igazolatlan hiányzást követően a hallgató csak különeljárási díj befizetése után tehet vizsgát.

  1. Elővizsga: A tantárgyból elővizsgát nem tartunk.
11. Pótlási lehetőségek

Ha a referátumot a szorgalmi időszak végéig nem sikerül elfogadható minőségben beadni, akkor ezt a pótlási időszak végéig, különeljárási díj befizetése után lehet pótolni.

12. Konzultációs lehetőségek

Konzultációra

  • az előadások szünetében, továbbá
  • az előadóval történő személyes megbeszélés szerint van lehetőség.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az előadásokhoz az Orvosbiológiai méréstechnika c. segédanyag használható. További irodalmak jegyzéket a hallgatók évente aktualizálva az előadásokon kapják meg.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

 

Kontakt óra

56

Félévközi készülés órákra

--

Felkészülés zárthelyire

--

Házi feladat elkészítése

50

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

--

Vizsgafelkészülés

44

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név

Beosztás

Tanszék:

dr. Jobbágy Ákos

egyetemi tanár

MIT