Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mikroprocesszoros rendszerek laboratórium

  A tantárgy angol neve: Microprocessor Based Systems Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Beágyazott információs rendszerek főszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM4086 8 2/0/0/f 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Fehér Béla,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm4086/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Kovácsházy Tamás

  tanársegéd

  MIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Beágyazott rendszerek, Logikai tervezés

  7. A tantárgy célkitűzése

  A mikroprocesszorok elterjedése lehetővé tette, hogy a hallgatók által az alapképzésben megismert összetett, komoly méréstechnikai ismereteket igénylő mérési módszerek, eljárások a legkülönbözőbb célokra szolgáló, széleskörűen használt mérőberendezések részévé váljanak. Ezeknek a mérőberendezéseknek a tervezése, kivitelezése, vagy csupán hatékony alkalmazásuk működésük alapjainak valamint a berendezések felépítésének alapos ismeretét igénylik.

  A tárgy célkitűzése az, hogy a hallgatók a gyakorlatban, működés közben láthassák a fent körvonalazott berendezések tipikus egységeit, megismerkedjenek azok kialakításában illetve vizsgálatában alkalmazott módszerekkel és eszközökkel.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Általános célú mikrokontroller felépítése, szoftver és hardver felületei. Program és adatmemória, I/O műveletek, megszakítás, DMA kezelés, reset és stand-by áramkörök, nyomógombok illetve kijelzők illesztése, működtetése.
  • Mikrokontrollerrel felépített berendezés tipikus egységeinek vizsgálata, perifériák megvalósítása, illesztése.
  • In-circuit emulátorok, debuggerek, szimulátorok alkalmazása a fejlesztés során.
  • Mérőberendezések rendszerbe kapcsolásának eszközei. Kommunikációs interfészek és protokollok (RS-232, I2C, USB, IRDA, SPI, Ethernet, TCP/IP, soros terminál).
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Laborgyakorlat

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A laboratóriumi gyakorlatokon a részvétel kötelező. Hiányzás esetén az igazolást a tárgyfelelős oktatónak kell bemutatni, és egyúttal a lehetséges pótlás időpontját is egyezteti.

  A méréseken felkészülten kell megjelenni. A felkészültséget ellenőrizzük. A mérésekről jegyzőkönyvet kell készíteni (mérőcsoportonként egyet, a mérés után) és azt a méréstől számított 1 héten belül be kell adni. Ha a mérés során a mérést végző hallgató felkészültsége nem megfelelő, vagy a mérési jegyzőkönyv nem elfogadható, akkor a mérést meg kell ismételni. Ekkor a mérés végső jegye az első sikertelen mérés elégtelen és az ismétlő mérés jegyének átlaga.

  A félév során önálló feladatot adunk ki, amelynek elkészítését konzulensek segítik. Az önálló feladat elkészítése során a hallgatóknak előzetes tervdokumentációt, amely egy részletes specifikáció és rendszerterv, valamint a teljes végleges tervdokumentációt kell nyomtatott formában beadni. Az önálló feladat elkészítése során 2 kötelező konzultáción kell részt venni a konzulensek által megadott időpontokban. A teljes tervdokumentáció beadási határideje a szorgalmi időszak vége. Az önálló feladat jegye az előzetes tervdokumentáció és a végleges tervdokumentáció 30%, 70% arányban súlyozott átlaga.

  A félév elfogadásához tehát a méréseken való részvétel, elfogadott mérési jegyzőkönyvek valamint az önálló feladat megadott időben és minőségben történő beadása szükséges.

  Jegy: 0,5 x mérés osztályzatok átlaga + 0,5 x önálló feladat osztályzata

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban igazolt hiányzás esetén laborgyakorlat pótlása a tárgyfelelős oktatóval egyeztetett időpontban lehetséges. Laborgyakorlatok pótlása a vizsgaidőszakban nem lehetséges. Az önálló feladat a vizsgaidőszakban nem adható be és nem pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A tárgyfelelős oktató, a laborvezetők és a házfeladat konzulensek az általuk megadott időben, valamint előzetes megbeszélés alapján a hallgatóval egyeztetett időben konzultáció céljából rendelkezésre állnak.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Abonyi Zsolt: PC hardver kézikönyv Computer Books, 1992, 1995

  Roland Dilsch: A 8051 mikrokontroller - család Bp, Műszaki Könyvkiadó, 1993.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

   

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  28

  Felkészülés zárthelyire

   

  Házi feladat elkészítése

  34

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

   

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

   

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Kovácsházy Tamás

  tanársegéd

  MIT