Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Beágyazott információs rendszerek főszakirány

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM4063 8 6/0/0/f 8 2/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Zoltán István János,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm4063/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  MIT oktatói és kutatói.

   

  MIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamosmérnöki alapképzés tárgyai, különös tekintettel a digitális technika, elektronika és méréstechnika elmélete és gyakorlata. Bizonyos témáknál egyedi ismeretek szükségesek.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy két féléve során a hallgatók egy komplex, mérnöki feladatot oldanak meg, amelynek eredményeként egy működő termék jön létre. Ennek során a mérnöki munka minden lényeges fázisával megismerkednek és az egyes részfeladatokat a lehető legnagyobb mértékben, önállóan végzik el.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Az önálló labor első félévét megelőző vizsgaidőszakban a hallgatók jelentkeznek a meghirdetett konkrét témákra, vagy témacsoportokra, lehetőleg a leendő konzulenssel egyeztetve a feladatot.
  • A 7. oktatási hétig a konzulenssel közösen elkészítik a feladatok kiírását és ütemezését kb. havi bontásban.
  • A tárgy első félévének utolsó hetében mindenkinek be kell számolni a félév során végzett munkáról. A beszámoló formája egy 10 perces előadás. Az előadásokhoz számítógépes kivetítőhöz előkészített anyagok (esetleg írásvetítő fóliák) használatát várjuk el a hallgatóktól. Az előadásokat úgy szervezzük meg, hogy a hasonló témájú feladatokon dolgozó hallgatók (általában 8-12 fő) lehetőleg egy csoportba kerüljenek. Az adott csoporton belül a hallgatók és a konzulensek meghallgatják az összes előadást.
  • Hardver feladatoknál, ahol alkatrészeket kell beszerezni, illetve legyártatni, az első félév végére el kell készíteni mindazon dokumentációkat, amelyek ehhez szükségesek.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)
  • Minden hallgató munkáját egy konzulens segíti és felügyeli. Legkésőbb a 7. oktatási héten a konzulensnek el kell készítenie az egész éves munkára vonatkozó feladatkiírást, a hallgató által készített tervezet alapján.
  • A feladatkiírásnak tartalmaznia kell:
  • a feladat specifikációját,
  • a feladat ütemezését,
  • milyen tanszéki erőforrások igénybevételére van szükség.
  • A hallgató feladata, hogy a félév elején a konzulensével közösen elkészített feladatkiírásban szereplő munkaterv szerint oldja meg feladatát. Konzulense számára az egész éves munka részletes kiírásának tervezetét legkésőbb a 6. héten be kell adnia. Ha a hallgató nem a tanszéken dolgozik, akkor hetente egy alkalommal a konzulensének be kell számolnia a munka előrehaladásáról. A félév végén minden hallgatónak beszámolót és bemutatót kell tartani.
  • A heti beszámoló elmaradása esetén, a konzulens és a laborvezető oktató megítélése szerint az alábbi retorziók következhetnek be:
  • írásos figyelmeztetés,
  • a tanszéki munkavégzés kötelezővé tétele,
  • a félév el nem ismerése.
  • A konzulens feladata, hogy azokról a munkavégzéshez szükséges feltételekről gondoskodjon, amelyek az önálló laboratóriumban nincsenek meg: konzultációt szervezzen tanszéki vagy külső szakértővel, speciális szolgáltatásokat, alkatrészeket biztosítson.
  • Amennyiben a hallgató úgy érzi, hogy konzulense számára a megfelelő feltételeket nem biztosítja, akkor a tématerület koordinátorához, a laboratórium vezető oktatójához vagy a tanszékvezetőhöz fordulhat.
  • A félév végén a hallgató rövid előadásban számol be az általa végzett munkáról.
  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  Félévközi ellenőrzés rendje

  • A munkabeosztás betartását, a munka előrehaladását és a hallgató felkészülését a konzulens folyamatosan ellenőrzi. Ha a munkavégzés nem a tanszéken történik, a hallgatónak akkor is rendszeresen be kell számolnia a tanszéki konzulensnek.
  • A félév végén egyeztetett időpontban a hallgató rövid előadásban számol be az általa végzett munkáról. Különösen indokolt esetben a beszámolóra egy alkalommal pótlási lehetőséget biztosítunk. Az igazolatlanul meg nem tartott félév végi előadást elégtelen eredménnyel vesszük figyelembe az osztályzat megállapításakor.
  • A szorgalmi időszak végéig elfogadható minőségben be kell adni a feladat rendszertervét, továbbá az irodalomkutatást, a tervezést és a kísérleteket dokumentáló jegyzeteket.

  Érvénytelen a féléve annak a hallgatónak, aki

  • munkáját nagymértékben elhanyagolta,
  • a félévre előírt munkát a vizsgaidőszak második hetének végéig nem készítette el elfogadható minőségben.

  A gyakorlati osztályzat megállapításának módja

  A tárgy gyakorlati jegyét konzulensekből álló oktatói bizottság állapítja meg az alábbi összetevők figyelembevételével:

  • a munka szakmai értéke 35 %,
  • a hallgató munkához való viszonya és a munka készenléti foka 35 %,
  • a referátum eredménye 15 %,
  • dokumentáltság 15 %.
  11. Pótlási lehetőségek
  • A félév végi szóbeli beszámoló különösen indokolt esetben a vizsgaidőszak 2. hetének végéig pótolható.
  • A félév végi írásbeli beszámoló a vizsgaidőszak 2. hetének végéig pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Heti rendszeres konzultáció a választott konzulenssel.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A hallgató által kiválasztott feladathoz kapcsolódó szakirodalom.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Önálló munka laboratóriumban

  90

  Félévközi készülés órákra

  30

  Házi feladat elkészítése

  50

  Kijelölt írásos anyag elsajátítása

  50

  Írásbeli beszámoló készítése

  10

  Szóbeli beszámoló, felkészülés és megtartása

  10

  Összesen

  240

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Naszádos László

  adjunktus

  MIT

  Márkus János

  tanársegéd

  MIT