Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Logikai tervezés laboratórium

  A tantárgy angol neve: Logic Design Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Beágyazott Információs Rendszerek Főszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM4018 7. 2/0/0/f 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Fehér Béla,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm4018/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Fehér Béla

  docens

  MIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Digitális technika, Logikai tervezés.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A Laboratórium a Logikai tervezés című tárgy elméleti anyagát gyakorlati ismeretekkel egészíti ki. A hallgatók konkrét tervezési feladatok elvégzése kapcsán megismerkednek a korszerű, nagybonyolultságú programozható logikai áramkörök alkalmazástechnikájával, elsajátítják az eszközök felhasználását támogató CAD tervezőrendszerek használatához szükséges ismereteket.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. A tervező eszközök bemutatása, az alapvető fejlesztési lépések áttekintése (terv előkészítés, ellenőrzés, megvalósítás). Az alkalmazott tervezőrendszerek: SIMUCAD Silos-III, Modelsim, Mentor FPGA Advantage
  2. A magasszintű tervező nyelvek szimulációs és szintézis eszköztárának eltérései, ezek kezelése a tervezés folyamatában. Javasolt szintézis módszerek, eszközfüggő és eszközfüggetlen kódolás. Az alkalmazott tervezőeszköz: Xilinx ISE XST.
  3. Az FPGA eszközök technológia függő tervezési lépéseinek ismertetése (formátumkonverterek, logikai particionáló, leképező, elhelyező és huzalozó modulok, ellenőrző eszközök: időzítés, működés, bemérés). Az alkalmazott fejlesztőeszköz: Xilinx ISE
  4. Önálló tervezési feladat megvalósítása folyamatos konzultáció mellett
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A laboratóriumi gyakorlatok a Méréstechnika- és Információs Rendszerek Tanszéken a meghirdetett ütemezés szerint lesznek lebonyolítva, a hallgatókat csoportokra osztva. A tervezési feladatokat a csoportokon belül 2 fős párok kapják, a párosítások kialakítása jelentkezés alapján történik. A jelentkezést elmulasztókat a mérésvezetők osztják be.

  10. Követelmények

  A laboratóriumi gyakorlatokon a részvétel kötelező. A jelenlétet a mérésvezetők ellenőrzik és dokumentálják. Hiányzás esetén az igazolást a tárgyfelelős oktatónak kell bemutatni, aki azt láttamozza és egyúttal a lehetséges pótlás időpontját is egyezteti.

  A laboratóriumi foglalkozások a szorgalmi időszak utolsó napjáig pótolhatók, a vizsgaidőszakban pótlási lehetőséget nem tudunk biztosítani.

  Az önálló feladat jegyzőkönyvét az előírt formátum szerint a szorgalmi időszakra vonatkozó ütemezés szerinti határidőig kell beadni. A határidő letelte után a feladat jegyzőkönyveket csak különeljárási díj ellenében fogadjuk el, a szorgalmi időszak utolsó napjáig.

  A jegyzőkönyv tartalmazza a feladat kiírását, a tervezési folyamat dokumentálását, a lényeges tervezői döntések indoklását. Adjon világos leírást a megtervezett rendszer működéséről és összefoglalóan ismertesse a főbb működési paramétereket. Mellékletként tartalmazza az összes forrásdokumentumot (kapcsolasi rajzok, HDL leírások) és a főbb szimulációs listákat.

  A gyakorlati jegy megadásához szükséges követelmény, hogy a hallgatók feladatukat a szorgalmi időszak végéig elfogadható minőségben és az előírt formátumban adják be.

  Minden más, itt nem szabályozott kérdésben a BME Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat, valamint annak kiegészítései irányadóak.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Mérési útmutató, a tervező rendszerek felhasználói kézikönyvei (hozzáférhetők a tanszéki FPGA laboratóriumban).

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen 
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Fehér Béla

  docens

  MIT