Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Formális módszerek

  A tantárgy angol neve: Formal Methods

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 14.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM3245 6 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pataricza András,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://wiki.inf.mit.bme.hu/twiki/bin/view/Form/WebHome
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Pataricza András

  egyetemi docens

  MIT

  dr. Bartha Tamás
  egyetemi adjunktus
  MIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Számítógép architektúrák, Digitális technika, Algoritmuselmélet, Számítógép hálózatok

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  ((TárgyEredmény( "BMEVIMA2230" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMA2229" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMETE911708" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIDH0930" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIDH2207" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMA2607" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY (TárgyEredmény( "BMETE911708" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMAF509" , "jegy" , _ ) >= 2)
  ÉS (TárgyEredmény( "BMEVIMAF509" , "felvétel" , _ ) >0)
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMA2207" , "felvétel" , _ ) >0
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMA2607" , "felvétel" , _ ) >0))

  VAGY Szakirány2R( "KIEG", "2004/05/1" ) >0
  VAGY Szakirány2R( "KIEGI", "2005/06/1" ) >0
  VAGY Szakirány( ahol a SzakirányKód = "KIEGI", ahol a Ciklus = "2006/07/1")
  VAGY KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-08S")
  VAGY KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-M8")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  nincs.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az informatikai rendszerek méretének növekedésével mindinkább követelmény az, hogy a rendszer nem csak funkcionalitásában legyen helyes, hanem az alkalmazott implementáció bizonyítottan helyes konstrukciót eredményezzen. Ennek egyik jellegzetes trendje a formális modellekből kiinduló automatikus kódszintézis.

  A rendszertervezés során a kritikus elemek vizsgálatához mindinkább formális modelleken alapuló analízist alkalmaznak a rendszertervezés fázisától kezdve.

  A tárgy áttekintést ad az informatikai rendszerek formális minőségi és mennyiségi modelljeinek megalkotásához és analíziséhez szükséges számításelméleti háttérről, ideértve a legfontosabb matematikai leíró paradigmákat, nyelvi realizációjukat, és a kapcsolódó analitikus és szimulációs vizsgálati módszereket.

  Keresztmetszeti képet ad a fenti alapismeretek alkalmazásáról az informatika területén, ideértve a rendszerszintű modellezést, a hardver tervezést, a hálózati protokollok analízisét, valamint a szoftver helyességbizonyítást.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Informatikai rendszerek minőségi analízise

  A formális módszerek az informatikai rendszerek tervezésében, specifikáció, modellalkotás, verifikáció, modellellenőrzés, helyességbizonyítás.

  Petri ­hálók

  Struktúra, dinamikus viselkedés, állapotegyenlet, token játékok, tulajdonság modellek (elérhetőség, korlátosság, élő tulajdonság, perzisztencia).

  Petri ­hálok analízis módszerei

  Elérhetőségi gráf, invariánsok, Martinez-Silva algoritmus. Redukciós technikák. Lineáris algebra alkalmazása az analízisben. Predikátumok, diagnosztikai problémák modellezése. Színezett, jól­formált Petri ­hálok (Design/CPN, WFN).

  Diszkrét idejű szimuláció alapjai

  Petri-háló szimulátorok felépítése, szolgáltatásai. Folyamat (workflow) modellek készítése és kiértékelése. Számítógépes kísérlettervezés alapjai.

  Alkalmazások

  Real-time, konkurrens és elosztott alkalmazások modellezése. Gyártásautomatizálás és ütemezés. Digitális hardware tervezés. Workflow menedzsment. Ágens technológia formális modelljei (P-gráfok).

  Állapottérképek

  Állapottérkép modellek felépítése, szerkezete, szintaktikája. Működés: UML és a STATEMATE szemantika. Tervezés állapottérkép alapján.

  Temporális logikák

  Osztályozás. Lineáris temporális logika (LTL­ kielégíthetőség és érvényesség). Elágazó idejű temporális logika (BTL). CTL és CTL* (érvényesség és kielégíthetőség, FairCTL). Alkalmazás konkurrens és biztonságkritikus rendszerekben. Formalizálás, komplexitás, BDD alapú reprezentáció. Műveletek ROBBD-ken.

  Modellenőrzés főbb módszerei, a tableau módszer. Szimbolikus modellellenőrzés. A SAL modellellenőrző által biztosított eszközkészlet.

  Processz algebrák

  Konkurrens nyelvek alapjai (CSP, CCS). Speciális leíróeszközök (Ada-hálók, P-gráfok).

  Adatfolyamhálók

  Modellezés adatfolyam hálókkal, modellfinomítás, konzisztencia ellenőrzés finomítás után.

  Alkalmazások verifikációja és validációja

  Transzformáció bázisú modellverifikáció.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A félévvégi aláírás feltétele egy zárthelyi, továbbá egy, a tárgy anyagát felölelő konstruktív féléves házifeladat előírt színvonalú elkészítése és legalább elégséges szintű teljesítése.
  b. A vizsgaidőszakban:
  A hallgatók a tárgyból írásbeli vizsgát tesznek. A jegyhatáron lévő hallgatók számára opcionális szóbeli lehetőséget biztosítunk. Az érintett hallgatók névsorát az írásbeli eredmények kihirdetésekor tesszük közzé. A vizsgajegyben a zárthelyire és a házi feladatra kapott jegyek átlagát 10 %-os súllyal figyelembe vesszük.

  c. Elővizsga: nincs.

  11. Pótlási lehetőségek

  A nagyzárthelyi a szorgalmi időszakban egy alkalommal, a vizsgaidőszak első 3 hetében még egy alkalommal, különeljárási díj ellenében, pótolható.

  A házi feladatok határidőn túl nem adhatók be, pótlásuk a vizsgaidőszakban nem lehetséges.

  12. Konzultációs lehetőségek A tárgyból a féléves házifeladat megoldásához kapcsolódóan a szorgalmi időszakban két alkalommal biztosítunk lehetőséget.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  [1] Pataricza (szerk): Formális módszerek az informatikában, 2. kiadás, Typotex, 2005.

  [2] Reisig-Rozenberg: Lectures on Petri Nets Vols 1-2, Springer, 1999.

  [3] Desel: Petrinetze, lineare Algebra und lineare Programmierung. Teubner 1998.

  [4] Iyer-Tang: Experimental Analysis of Computer System Dependability.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 60
  Félévközi készülés órákra 14
  Felkészülés zárthelyire 20
  Házi feladat elkészítése 32
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása -
  Vizsgafelkészülés 24
  Összesen 150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Pataricza András

  egyetemi docens

  MIT

  dr. Majzik István

  egyetemi adjunktus

  MIT

  dr. Csertán György

  egyetemi adjunktus

  MIT

  dr. Bartha Tamás

  egyetemi adjunktus

  MIT

  Huszerl Gábor

  egyetemi adjunktus

  MIT

  dr. Varró Dániel

  egyetemi adjunktus

  MIT