Operációs rendszerek

A tantárgy angol neve: Operating Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

 

Műszaki Informatika Szak

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMM3231 4 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Várkonyiné Kóczy Annamária Dr.,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm3231/
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kondorosi Károly

egyetemi docens

IIT

     
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Számítógép architektúrák, Programozás alapjai, Programozás technológiája

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( "BMEVIEE1234" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIFO1234" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIHI1234" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEE1237" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMH1506" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIFOF014" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEEA113" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIIIA115" , "jegy" , _ ) >= 2

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése

Alapvető ismeretek nyújtása a számítógépek operációs rendszereinek funkcióiról, belső felépítéséről, működéséről.

8. A tantárgy részletes tematikája

Bevezetés. Az operációs rendszerek története. Napjaink operációs rendszerei. Az operációs rendszerekről általában: feladatok, csatlakozási felületek, funkciók, szerkezet, működés.

Folyamatok és folyamatokból álló rendszerek. Folyamatok együttműködése, szinkronizáció és kommunikáció. Folyamatok és együttműködésük leírása programnyelvekben. Holtpont. Multiprogramozott operációs rendszerek. Folyamatok végrehajtása egy számítógépen, Sorállási- és állapot-modell. CPU ütemezés. Tárkezelés. Virtuális tárkezelés. Háttértár kezelés. Állománykezelés. Periféria kezelés. Kezelői felületek. Védelem és biztonság.

Elosztott rendszerek. Hálózati kommunikáció. Elosztott állományrendszerek. Elosztott operációs rendszerek. Időkezelés és koordináció elosztott rendszerekben. Elosztott rendszerek biztonsági kérdései. A Kerberos hitelesítő rendszer.

A UNIX operációs rendszer. A UNIX belső szerkezete. Ütemezés. Folyamatok közötti kommunikáció. Fájlrendszerek.

A WINDOWS NT operációs rendszer.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

Előadás, a félévközi előrehaladás ellenőrzése zárthelyin.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

A félév során a hallgatók egy nagyzárthelyit írnak. A félévvégi aláíráshoz a nagyzárthelyi legalább elégséges szintű teljesítése szükséges. A korábban megszerzett félévvégi aláírás 1996-tól fogadható el.

b. A vizsgaidőszakban:

A vizsga két részből álló írásbeli vizsga. A vizsgára bocsáthatóság feltétele az aláírás megszerzése.

Az elégséges vizsgához az első rész min. 50%-os, és a kombinált vizsga min. 40%-os teljesítése szükséges. A tantárgyhoz tartozó kreditpontok megszerzésének feltétele a legalább elégséges vizsgaeredmény.

  1. Elővizsga: nincs.
11. Pótlási lehetőségek

A nagyzárthelyi pótlására a szorgalmi időszakban egy alkalommal biztosítunk lehetőséget.

Az aláírás megszerzésére a TVSZ rektorhelyettesi értelmezésének megfelelően a vizsgaidőszak 3. hetének végéig egy újabb lehetőséget biztosítunk. A pótlás a vizsgaidőszak 3. hetében tartott vizsgával egyidejűleg lehetséges.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény esetén a személyi és tárgyi erőforrások függvényében az előadóval egyeztetett teremben és időpontban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tananyagot az alábbi tankönyv, valamint a letölthető segédletek tartalmazzák:

  • Kóczy A., Kondorosi K. (szerkesztők): Operációs rendszerek mérnöki megközelítésben, Panem Kiadó, Budapest, 2000.

További felhasználható irodalom:

  • Kiss István, dr. Kondorosi Károly: Operációs rendszerek J 55011
  • Benyó B., Kondorosi K., Sziray J.: Operációs rendszerek alapjai, Universitas Kft, Győr, 2002.
  • Silberschatz, Peterson: Operating System Concepts (tetszőleges kiadás)
  • Tanenbaum, A.S., Woodhull, A.S., Operációs rendszerek, Panem Kiadó, Budapest, 1999.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

 

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

20

Felkészülés zárthelyire

20

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

20

Vizsgafelkészülés

30

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Kondorosi Károly

docens

IIT

dr.Várkonyiné

dr.Kóczy Annamária

docens

MIT

dr. Román Gyula

adjunktus

MIT

Mészáros Tamás

tanársegéd

MIT

Kiss István

tanársegéd

MIT

Szeberényi Imre

főtanácsos

IIT

dr. Vajk István

docens

AUT