Mérés laboratórium II.

A tantárgy angol neve: Measurement Laboratory II.

Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMM3226 5 2/0/0/f 3 2/2
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hainzmann János,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm3226/
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

     
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Digitális technika, programozás alapjai.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( "BMEVIMM2224" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMM2223" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIFOF504" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMIA211" , "jegy" , _ ) >= 2

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

A tárgyat csak azok a hallgatók vehetik fel, akik a megszerezték a. Mérés Labor I. (vimm2224) kreditet.

7. A tantárgy célkitűzése

A számítástechnikában használatos alapvető mérési eszközök és vizsgálati módszerek megismertetése és alkalmazásának gyakorlása, a hallgatók szakma-specifikus gyakorlati ismereteinek elmélyítése, komplex rendszerek önálló vizsgálatához szükséges készségek kifejlesztése. Ennek érdekében a hallgatók előzetes felkészülést, és a végrehajtás során intenzív közreműködést igénylő feladatokat oldanak meg.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. mérés: Egyszerű elektronikusa alapáramkörök (pl. erősítő) összeépítése breadboardon, az összeépített áramkör működésének ellenőrzése.

2. mérés: Egylapkás mikroszámítógéppel ill. mikrokontrollerrel megvalósítható funkciók és a fejlesztőrendszer által nyújtott szolgáltatások megismerése.

3. mérés: Programozott perifériakezelés vizsgálata. Interruptos perifériakezelés vizsgálata.

4. mérés: Az A/D és D/A átalakítás ill. átalakító egységek fontosabb tulajdonságainak vizsgálata.

5. mérés: Egy jelátviteli csatorna (pl. hosszú kábel modellje, erősítő) hatásának vizsgálata szinuszos jelre és digitális jelekre.

A mikroszámítógépes mérésekhez szükséges egyszerű, hardver közeli működtető programokat a hallgatók készítik el, a mérésre való felkészülés során, a programok ellenőrzése, javítása a mérésen történik.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

Laboratórium

A jobb időkihasználás végett kéthetenként 4 órás összevont laborgyakorlatokat tartunk. A szorgalmi időszak végén egy ún. ellenőrző mérésre kerül sor. A mérési gyakorlatok pontos időbeosztását a méréseket lebonyolító laboratóriumok hirdetményben teszik közzé.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

  1. A 8. pontban felsorolt mérési feladatok eredményes teljesítése előírt órarendi időpontokban. Az eredményes teljesítéshez előzetes felkészülés, a mérések során aktív közreműködés, és a mérés megfelelő szintű dokumentálása tartozik.
  • Az előzetes felkészülést a mérésvezető a mérés elején ellenőrzi. Elégtelen felkészülés esetén mérés nem végezhető, a mérésre adott osztályzat elégtelen, a mérést a pótlási lehetőségek szabályai szerint meg kell ismételni.
  • A méréseken végzett munkát a mérésvezető – minden hallgató esetében külön-külön – osztályzattal értékeli, amely a hallgató felkészültségét, a mérés során végzett munkájának színvonalát, és a mérőcsoport közös mérési jegyzőkönyvének minőségét veszi figyelembe. Elégtelen osztályzat esetén a mérést a pótlási lehetőségek szabályai szerint meg kell ismételni.
  1. Az ellenőrző mérés eredményes teljesítése. Az ellenőrző mérésre a szorgalmi időszak végén, az aktuális Zárthelyi ütemtervben előírt héten kerül sor. Ellenőrző mérést csak az végezhet, aki a normál méréseket eredményesen elvégezte. Az ellenőrző mérés két részből áll:
  • Írásbeli rész (e1): Az ellenőrző mérésnek ez a része közösen zajlik az egész évfolyam számára. Az írásbeli alkalmával olyan feladatokat kell megoldani, amelyek lefedik a mérések anyagát, és a laborgyakorlatok során megszerzett, vagy ott elmélyített ismereteket kérnek számon. (Mérési módszerek, egyszerűbb tervezési lépések, műszerek összekötésével kapcsolatos feladatok stb.) Az írásbelit külön osztályozzuk. Az írásbeli rész az ellenőrző mérés hetében, az órarend zárthelyik céljára fenntartott időpontjában és termeiben kerül megírásra.
  • Gyakorlati rész (e2): Ennek keretében a hallgató abban a laboratóriumban, ahol a gyakorlatokat is végezte, egy gyakorlati feladatot kap, amelyet adott idő alatt el kell végeznie, arról rövid jegyzőkönyvet kell készítenie. A mérésvezető a mérés végén ellenőrző kérdéseket tesz fel, és a munka színvonala, a mérési jegyzőkönyv tartalma, valamint a kérdésekre adott válasz alapján osztályzatot ad.
  1. A félévközi jegy számításának módja:

jegy = 0.6m + 0.2e1 + 0.2e2

ahol m az eredményesen elvégzett normál mérésekre kapott osztályzatok számtani átlaga, e1 az ellenőrző mérés írásbeli részének osztályzata, e2 az ellenőrző mérés gyakorlati részére kapott osztályzat. (Kerekítés 50 századtól felfelé). Az m számításánál az elégtelen osztályzatokat is figyelembe vesszük. A félévközi osztályzat elégtelen, ha a hallgató nem végezte el eredményesen mindegyik mérést, vagy e1 és e2 közül bármelyik elégtelen.

b. A vizsgaidőszakban:

  1. Elővizsga:
11. Pótlási lehetőségek

Az előírt normál mérésekből (1 - 5. mérés) a félév során csak 1 mérés pótlására biztosítunk lehetőséget a szorgalmi időszak végéig, függetlenül attól, hogy elégtelen eredménnyel zárult mérés vagy pedig távolmaradás miatt válik a pótlás szükségessé. Eredménytelen, vagy elmulasztott ellenőrző mérés írásbeli és/vagy gyakorlati részének pótlására a szorgalmi időszak utolsó hetében biztosítunk egy-egy pótlási lehetőséget. A vizsgaidőszakban nincs pótlási lehetőség.

Tartós betegség, vagy előre bejelentett és méltánylást igénylő esetben a laboratórium vezetője dönt az esetleges további pótlási lehetőségről, ill. annak rendjéről.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint, a laborvezető által megszervezett módon.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tárgyhoz mérési útmutatók és eszközismertetők tartoznak, amelyek elektronikus formában hozzáférhetők.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

:

 

Kontakt óra

24

Félévközi készülés órákra

50

Felkészülés az ellenőrző mérésre

16

Összesen

90

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Selényi Endre

egyetemi tanár

MIT

dr. Gruber Gábor

egyetemi adjunktus

HIT

dr. Hainzmann János

egyetemi adjunktus

MIT

dr. Helybéli Zoltán

egyetemi adjunktus

HSzK