Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mérés laboratórium II.

  A tantárgy angol neve: Measurement Laboratory II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM3226 5 2/0/0/f 3 2/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hainzmann János,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm3226/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

       
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Digitális technika, programozás alapjai.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIMM2224" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMM2223" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIFOF504" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMIA211" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  A tárgyat csak azok a hallgatók vehetik fel, akik a megszerezték a. Mérés Labor I. (vimm2224) kreditet.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A számítástechnikában használatos alapvető mérési eszközök és vizsgálati módszerek megismertetése és alkalmazásának gyakorlása, a hallgatók szakma-specifikus gyakorlati ismereteinek elmélyítése, komplex rendszerek önálló vizsgálatához szükséges készségek kifejlesztése. Ennek érdekében a hallgatók előzetes felkészülést, és a végrehajtás során intenzív közreműködést igénylő feladatokat oldanak meg.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. mérés: Egyszerű elektronikusa alapáramkörök (pl. erősítő) összeépítése breadboardon, az összeépített áramkör működésének ellenőrzése.

  2. mérés: Egylapkás mikroszámítógéppel ill. mikrokontrollerrel megvalósítható funkciók és a fejlesztőrendszer által nyújtott szolgáltatások megismerése.

  3. mérés: Programozott perifériakezelés vizsgálata. Interruptos perifériakezelés vizsgálata.

  4. mérés: Az A/D és D/A átalakítás ill. átalakító egységek fontosabb tulajdonságainak vizsgálata.

  5. mérés: Egy jelátviteli csatorna (pl. hosszú kábel modellje, erősítő) hatásának vizsgálata szinuszos jelre és digitális jelekre.

  A mikroszámítógépes mérésekhez szükséges egyszerű, hardver közeli működtető programokat a hallgatók készítik el, a mérésre való felkészülés során, a programok ellenőrzése, javítása a mérésen történik.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Laboratórium

  A jobb időkihasználás végett kéthetenként 4 órás összevont laborgyakorlatokat tartunk. A szorgalmi időszak végén egy ún. ellenőrző mérésre kerül sor. A mérési gyakorlatok pontos időbeosztását a méréseket lebonyolító laboratóriumok hirdetményben teszik közzé.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  1. A 8. pontban felsorolt mérési feladatok eredményes teljesítése előírt órarendi időpontokban. Az eredményes teljesítéshez előzetes felkészülés, a mérések során aktív közreműködés, és a mérés megfelelő szintű dokumentálása tartozik.
  • Az előzetes felkészülést a mérésvezető a mérés elején ellenőrzi. Elégtelen felkészülés esetén mérés nem végezhető, a mérésre adott osztályzat elégtelen, a mérést a pótlási lehetőségek szabályai szerint meg kell ismételni.
  • A méréseken végzett munkát a mérésvezető – minden hallgató esetében külön-külön – osztályzattal értékeli, amely a hallgató felkészültségét, a mérés során végzett munkájának színvonalát, és a mérőcsoport közös mérési jegyzőkönyvének minőségét veszi figyelembe. Elégtelen osztályzat esetén a mérést a pótlási lehetőségek szabályai szerint meg kell ismételni.
  1. Az ellenőrző mérés eredményes teljesítése. Az ellenőrző mérésre a szorgalmi időszak végén, az aktuális Zárthelyi ütemtervben előírt héten kerül sor. Ellenőrző mérést csak az végezhet, aki a normál méréseket eredményesen elvégezte. Az ellenőrző mérés két részből áll:
  • Írásbeli rész (e1): Az ellenőrző mérésnek ez a része közösen zajlik az egész évfolyam számára. Az írásbeli alkalmával olyan feladatokat kell megoldani, amelyek lefedik a mérések anyagát, és a laborgyakorlatok során megszerzett, vagy ott elmélyített ismereteket kérnek számon. (Mérési módszerek, egyszerűbb tervezési lépések, műszerek összekötésével kapcsolatos feladatok stb.) Az írásbelit külön osztályozzuk. Az írásbeli rész az ellenőrző mérés hetében, az órarend zárthelyik céljára fenntartott időpontjában és termeiben kerül megírásra.
  • Gyakorlati rész (e2): Ennek keretében a hallgató abban a laboratóriumban, ahol a gyakorlatokat is végezte, egy gyakorlati feladatot kap, amelyet adott idő alatt el kell végeznie, arról rövid jegyzőkönyvet kell készítenie. A mérésvezető a mérés végén ellenőrző kérdéseket tesz fel, és a munka színvonala, a mérési jegyzőkönyv tartalma, valamint a kérdésekre adott válasz alapján osztályzatot ad.
  1. A félévközi jegy számításának módja:

  jegy = 0.6m + 0.2e1 + 0.2e2

  ahol m az eredményesen elvégzett normál mérésekre kapott osztályzatok számtani átlaga, e1 az ellenőrző mérés írásbeli részének osztályzata, e2 az ellenőrző mérés gyakorlati részére kapott osztályzat. (Kerekítés 50 századtól felfelé). Az m számításánál az elégtelen osztályzatokat is figyelembe vesszük. A félévközi osztályzat elégtelen, ha a hallgató nem végezte el eredményesen mindegyik mérést, vagy e1 és e2 közül bármelyik elégtelen.

  b. A vizsgaidőszakban:

  1. Elővizsga:
  11. Pótlási lehetőségek

  Az előírt normál mérésekből (1 - 5. mérés) a félév során csak 1 mérés pótlására biztosítunk lehetőséget a szorgalmi időszak végéig, függetlenül attól, hogy elégtelen eredménnyel zárult mérés vagy pedig távolmaradás miatt válik a pótlás szükségessé. Eredménytelen, vagy elmulasztott ellenőrző mérés írásbeli és/vagy gyakorlati részének pótlására a szorgalmi időszak utolsó hetében biztosítunk egy-egy pótlási lehetőséget. A vizsgaidőszakban nincs pótlási lehetőség.

  Tartós betegség, vagy előre bejelentett és méltánylást igénylő esetben a laboratórium vezetője dönt az esetleges további pótlási lehetőségről, ill. annak rendjéről.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, a laborvezető által megszervezett módon.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tárgyhoz mérési útmutatók és eszközismertetők tartoznak, amelyek elektronikus formában hozzáférhetők.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

   

  Kontakt óra

  24

  Félévközi készülés órákra

  50

  Felkészülés az ellenőrző mérésre

  16

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Selényi Endre

  egyetemi tanár

  MIT

  dr. Gruber Gábor

  egyetemi adjunktus

  HIT

  dr. Hainzmann János

  egyetemi adjunktus

  MIT

  dr. Helybéli Zoltán

  egyetemi adjunktus

  HSzK