Mérés laboratórium

A tantárgy angol neve: Measurement Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2007. február 9.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Műszaki Informatika Szak
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMM3202   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hainzmann János,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm3202/
4. A tantárgy előadója Dr. Hainzmann János
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Digitális technika

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

A tárgyat csak azok a hallgatók vehetik fel, akik a megszerezték a Digitális technika I. kreditet.

7. A tantárgy célkitűzése

A számítástechnikában használatos alapvető mérési eszközök és vizsgálati módszerek megismertetése és alkalmazásának gyakorlása, a hallgatók szakma-specifikus gyakorlati ismereteinek elmélyítése, komplex rendszerek önálló vizsgálatához szükséges készségek kifejlesztése. Ennek érdekében a hallgatók előzetes felkészülést, és a végrehajtás során intenzív közreműködést igénylő feladatokat oldanak meg.

8. A tantárgy részletes tematikája

A mérési gyakorlatok előtt egy külön foglalkozáson történik a laboratórium bemutatása, a követelmények ismertetése és a baleseti és tűzvédelmi oktatás. Ezt követi az öt rendes négy órás mérés, az 1 – 5. mérés. A mérések tematikája:

Elektronikus alapműszerek és kezelésük. Mérőeszközök hibái.

Logikai alapáramkörök paramétereinek vizsgálata.

Egy korszerű mikrokontroller és jellegzetes perifériáinak megismerése. Integrált fejlesztő rendszer használata. Programozott perifériakezelés alapjai. Megszakítási rendszer megismerése, megszakításos perifériakezelés vizsgálata. Egyszerű be/kimeneti egységek kezelése.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Laboratóriumi gyakorlat, kéthetenként 4 órás mérési gyakorlatok formájában

10. Követelmények
  1. A mérési feladatok eredményes teljesítése előírt órarendi időpontokban. Az eredményes teljesítéshez előzetes felkészülés, a mérések során aktív közreműködés, és a mérés megfelelő szintű dokumentálása tartozik.

·        Az előzetes felkészülést a mérésvezető a mérés elején ellenőrzi. Elégtelen felkészülés esetén mérés nem végezhető, a mérésre adott osztályzat elégtelen, a mérést a pótlási lehetőségek szabályai szerint meg kell ismételni.

·        A méréseken végzett munkát a mérésvezető – minden hallgató esetében külön-külön – osztályzattal értékeli, amely a hallgató felkészültségét, a mérés során végzett munkájának színvonalát, és a mérőcsoport közös mérési jegyzőkönyvének minőségét veszi figyelembe. Elégtelen osztályzat esetén a mérést a pótlási lehetőségek szabályai szerint meg kell ismételni.

  1. Az ellenőrző mérés eredményes teljesítése. Az ellenőrző mérésre a szorgalmi időszak végén, előírt időpontban kerül sor. Ellenőrző mérést csak az végezhet, aki a rendes méréseket eredményesen elvégezte. Az ellenőrző mérés két részből áll:

·        Írásbeli rész (e1): Az ellenőrző mérésnek ez a része közösen zajlik az egész évfolyam számára. Az írásbeli alkalmával olyan példákat kell megoldani, amelyek lefedik a mérések anyagát, és a laborgyakorlatok során megszerzett, vagy ott elmélyített ismereteket kérnek számon. (Mérési módszerek, egyszerűbb tervezési lépések, műszerek összekötésével kapcsolatos feladatok, stb.) Az írásbelit külön osztályozzuk. Időpontja az aktuális Zárthelyi ütemtervben található meg.

·        Gyakorlati rész (e2): Ennek keretében a hallgató abban a laboratóriumban, ahol a gyakorlatokat is végezte, egy gyakorlati feladatot kap, amelyet adott idő alatt el kell végeznie, arról rövid jegyzőkönyvet kell készítenie. A mérésvezető a mérés végén ellenőrző kérdéseket tesz fel, és a munka színvonala, a mérési jegyzőkönyv tartalma, valamint a kérdésekre adott válasz alapján osztályzatot ad.

  1. A félévközi jegy számításának módja:

jegy = 0.6m + 0.2e1 + 0.2e2

ahol m az eredményesen elvégzett 2-5. mérésekre kapott osztályzatok számtani átlaga, e1 az ellenőrző mérés írásbeli részének osztályzata, e2 az ellenőrző mérés gyakorlati részére kapott osztályzat. (Kerekítés 50 századtól felfelé). A félévközi osztályzat elégtelen, ha a hallgató nem végezte el eredményesen mind az 5 mérést, vagy e1 és e2 közül bármelyik elégtelen.

11. Pótlási lehetőségek

A munkavédelmi előírások és laborrend ismerete előfeltétele a laboratóriumban történő munkának. Az ezzel foglalkozó bevezető pótlási módját a laborvezető határozza meg.

A mérések esetében a félév során összesen egy mérés pótlására biztosítunk lehetőséget,  függetlenül attól, hogy elégtelen felkészülés, elégtelen eredménnyel zárult mérés vagy pedig távolmaradás miatt válik a pótlás szükségessé. A pótlásra csak a szorgalmi időszakban van lehetőség. A pótlás módját és időpontját a hallgatónak a laborvezetővel kell egyeztetni.  

Tartós betegség, vagy előre bejelentett és méltánylást igénylő esetben a laboratórium vezetője dönt az esetleges további pótlási lehetőségről, ill. annak rendjéről.

Eredménytelen, vagy elmulasztott ellenőrző mérés írásbeli és/vagy gyakorlati részére egy-egy pótlási lehetőséget biztosítunk, a szorgalmi időszak utolsó hetében. A vizsgaidőszakban pótlási lehetőség nincs.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint, a laborvezető által megszervezett módon.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tárgyhoz műszerismertetők és mérési útmutatók tartoznak. A mérési útmutatók és egyéb segédanyagok a tárgy honlapján érhetők el.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra24
Félévközi készülés órákra24
Felkészülés az ellenőrző mérésre12
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Selényi Endreegyetemi tanárMIT
dr. Gruber Gáboregyetemi adjunktusHIT
dr. Hainzmann Jánosegyetemi adjunktusMIT