Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Beágyazott rendszerek analízise laboratórium

  A tantárgy angol neve: Analysis of Embedded Systems Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. szeptember 6.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Beágyazott információs rendszerek főszakirány

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM3063 6. 2/0/0/f 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sujbert László,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm3063/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Sujbert László

  docens

  MIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Hálózatok és rendszerek, Méréstechnika, Híradástechnika, Elektronika

  7. A tantárgy célkitűzése

  A laboratóriumi gyakorlatok célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a beágyazott rendszerek analízise során gyakran használt mérőeszközökkel, illetve mérési eljárásokkal, továbbá konkrét mérőrendszerek megismerése során szerezzenek tapasztalatot a témakörben. A mérési feladatok megoldása nem igényel mély szakirányú ismereteket, ugyanakkor alapozunk az 5. pontban említett tárgyak anyagára, különösen a jelek és rendszerek idő- és frekvenciatartománybeli leírása, oszcilloszkópok és spektrumanalizátorok, A/D és D/A átalakítás, mintavételezés és kvantálás témakörökben tanultakra. A tantárgy célja, hogy elmélyítse az elméleti ismereteket, és a legfontosabb összefüggéseket kézzelfoghatóvá tegye.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A szemeszter során 5 tematikus mérésre kerül sor. Ezek a következők:

  • Mérések digitális oszcilloszkóppal. A mérés célja a digitális oszcilloszkópok bemutatása, megismerése. A mérési feladatok a digitális oszcilloszkópok azon funkcióit hangsúlyozzák, amelyek az analóg oszcilloszkópokon nem, vagy csak korlátozottan alkalmazhatók.
  • Mérések spektrumanalizátorokkal. A mérés célja heterodin és FFT alapú spektrumanalizátorok bemutatása, megismerése. A mérési feladatok rávilágítanak a jelek és rendszerek frekvenciatartománybeli jellemzésének előnyeire, illetve a különböző mérési módszerek közötti különbségekre.
  • A/D és D/A átalakítók vizsgálata. A mérés célja az A/D és D/A átalakítás folyamatának megismerése. PC-hez csatlakoztatott jelfeldolgozó kártyák és számítógépes programok segítségével lehetőség nyílik az A/D és D/A átalakítás lineáris és nemlineáris torzításának vizsgálatára.
  • Elektronikus mérleg vizsgálata. A mérés célja, hogy a hallgatók megismerjék a nyúlásmérő hidak alkalmazását. A mérés tárgya egy mechanikus mérlegre szerelt, nyúlásmérő bélyegekkel kialakított vivőfrekvenciás mérőhíd, illetve a jelek feldolgozására alkalmas DSP-alapú mérőrendszer. A feladatok végigkövetik a teljes jelátalakítási folyamatot.
  • Rezgésanalízis. A mérés célja egy másik gyakran alkalmazott beágyazott rendszer: egy rezgésanalizátor vizsgálata. A mérési feladatok megoldása során megismerhetők a gyorsulásérzékelők, mikrofonok és a hozzájuk szükséges elektronikus eszközök, továbbá a feszültséggé alakított jelek feldolgozásának eszközei.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  laboratóriumi gyakorlat

  10. Követelmények

  A méréseken a részvétel kötelező. A méréseken felkészülten kell megjelenni. A felkészültséget külön nem ellenőrizzük, de a mérési feladatok eredményes elvégzéséhez szükség van felkészülésre. Minden mérésről jegyzőkönyvet kell készíteni, mérőcsoportonként egyet. A jegyzőkönyvre osztályzatot adunk. Ha a jegyzőkönyvre adott osztályzat elégtelen, a mérés eredménytelen, és pótolni kell.

  A félév végén egy ellenőrző mérést tartunk, amelynek során egy, a tematikus mérések során szerepelt részfeladatot kell elvégezni.

  A félévközi jegy kiszámításának módja: 0,5*jegyzőkönyv osztályzatok átlaga + 0,5*ellenőrző mérés osztályzata. Kerekítés 50 századtól felfelé.

  11. Pótlási lehetőségek

  A félév során egy mérés pótolható, függetlenül a hiányzás okától. Több eredményesen el nem végzett mérés esetén (pl. hosszabb betegség), a félév további menete a tárgyfelelőssel egyeztetendő. Elégtelen ellenőrző mérés egy alkalommal pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A mérésvezetőkkel esetenként egyeztetett helyen és időben.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Mérési útmutatók
  • az 5. pontban felsorolt tárgyak tankönyvei, jegyzetei
  • Schnell László (szerk.), �Jelek és rendszerek méréstechnikája�, J-5 1435, 1435/a, 1435/b.
  • Simonyi Ernő, �Digitális szűrők. A digitális jelfeldolgozás alapjai�, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  25

  Felkészülés ellenőrző mérésre

  12

  Jegyzőkönyv elkészítése

  25

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Sujbert László

  docens

  MIT

  dr. Naszádos László

  adjunktus

  MIT